Kehitämme toimintaamme yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten kumppaneidemme kanssa opetus-, tutkimus- ja hanketoiminnalla. Seuraamme aktiivisesti verkko-opetuksen kehittämisen suuntia ja uusia tuulia.

Uudenlaisen eurooppalaisen aikuisopiskelijoille suunnatun koulutuskonseptin kehittäminen
(European SLP’s for continuous professional development and lifelong learning – E-SLP )

Tavoite: Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaista eurooppalaisille aikuisopiskelijoille suunnattua koulutuskonseptia. Koulutus on ajallisesti rajattu nykyisiä tutkintoja suppeammaksi (5-60 op), se on mahdollista suorittaa etäopiskeluna työn ohessa ja opinnot ovat sijoitettavissa osaksi laajempaa tutkintoa. Tavoitteena on nostaa aikuisväestön koulutustasoa ja vastata työelämän tarpeisiin nykyistä joustavammilla tavoilla.
Kumppanit: Yhteensä 12 etä- ja verkko-opetukseen erikoistunutta yliopistoa ja kaksi kansallista järjestöä 13 eurooppalaisesta maasta. Koordinaattorina on European Association of Distance Teaching Universities (EADTU).
Aika: 1.1.2018-31.12.2020
Rahoittaja: ERASMUS+, Initiatives for Policy Innovation - European Forward-Looking Cooperation Projects
Lisätiedot: Kansainvälisten asioiden suunnittelija, projektin yhdyshenkilö Päivi Kananen, paivi.kananen(a)jyu.fi ja yliopistonopettaja, tutkija Virpi Uotinen, virpi.uotinen(a)jyu.fi

S2 -aineopinnot ja Kielitietoinen koulutus -verkkokurssi - S2 -koulutusta monikielisten oppijoiden opettajille

Tavoite: Toteutetaan kaksi koulutusta opettajille: lyhytkestoinen didaktiikan täydennyskoulutus S2 -opettajille sekä pitkäkestoinen S2-koulutus opettajille, jotka tarvitsevat S2 -opetuksen valmiuksia. Lyhytkestoisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kielitietoisen koulutuksen toteutusta erityisesti perusopetuksessa. Lisäksi koulutuksen sisällöistä on hyötyä toisen asteen ja nivelvaiheiden sekä ammatillisen koulutuksen opettajille, jotka haluavat kehittää kieli- ja sisältöopetuksen integrointia työssään. Pitkäkestoinen koulutus tarjoaa laaja-alaista pedagogista ja arviointiosaamista opettajille, joiden tehtäviin sisältyy S2 -opetusta eri kouluasteilla.  
Kumppanit: Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Aika: 1.8.2018-31.7.2020
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: yliopistonopettaja Nina Reiman, nina.reima(a)jyu.fi

Yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkua (Intergra)

Tavoite: Hankkeessa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa korkeakouluissa.
Kumppanit: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston kielikeskus, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, SIMHE
Aika: 1.8.2017-31.7.2019
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: Hankkeen verkkosivut ja yliopistonopettaja Nina Reiman, nina.reiman(a)jyu.fi

Etä- ja verkko-opiskelijoiden sähköisten tunnistamis- ja arviointimenetelmien kehittäminen ja testaaminen TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning)

Tavoite: Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan sähköistä arviointijärjestelmää, jonka avulla voidaan tunnistaa opiskelijat ja tehtävien tekijät joko täysin tai osittain sähköisissä oppimisympäristöissä. Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden verkko-opiskelumahdollisuuksia. Jyväskylän yliopistolla on omien opiskelupilottien ja testiryhmien lisäksi keskeinen rooli saavutettavuuden ja esteettömyyden kysymyksissä ja siten vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien parantamisessa.
Kumppanit: 18 yliopisto-, yritys- ja laadunvarmistustoimijaa eri puolilta Eurooppaa. Koordinaattorina on Katalonian avoin yliopisto.
Aika: 2016-31.12.2018
Rahoittaja: EU Horizon 2020
Lisätiedot:  Hankkeen englanninkieliset verkkosivut ja yliopistonopettaja Tarja Ladonlahti, TeSLA-työryhmän johtaja, tarja.ladonlahti(a)jyu.fi

Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT-hanke)

Tavoite: Rakentaa avoimen korkeakouluopetuksen valtakunnallisesta tarjonnasta osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat työssä tai työttömänä olevia asiantuntijoita. Hankepilotit toteutetaan ICT-, sosiaali- ja terveys -aloilla sekä biotalous ja ympäristö -alalla. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastaavat toimintamallin rakentamisesta yhdessä alakohtaisten pilottien kanssa.
Kumppanit: JY, TY, HY, UEF, ÅA, DIAK, Karelia, JAMK ja Yrityssalo Oy. Koordinaattorina on Turun yliopisto. 
Aika: 2015-31.8.2018
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Lisätiedot: AVOT-hankkeen sivut ja Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -blogi ja kehittämispäällikkö Merja Karjalainen merja.karjalainen(a)jyu.fi

Omalle polulle korkeakouluun

Tavoite: Hankkeessa etsitään keinoja luoda joustavia ja sujuvia koulutuspolkuja toiselta asteelta korkea-asteelle. Pyrkimyksenä on opintopolkujen sujuvoittaminen sekä osuvien koulutusvalintojen edistäminen. Lisäksi pyritään ehkäisemään epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämisiä. Kehittämistyö kohdistetaan lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleviin nuoriin sekä toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöön.
Kumppanit: JY, JAMK ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Aika: 2015-30.6.2018
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Lisätiedot: Omalle polulle korkeakouluun -blogi