Hankkeet

Jyväskylän avoin yliopisto koordinoi ja on mukana toteuttamassa useita hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää avointa korkeakouluopetusta ja sen saavutettavuutta. Tutustu käynnissä oleviin ja äskettäin päättyneisiin hankkeisiin.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koordinoimat hankkeet:

11 suomalaisen yliopiston yhteisen TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. 
Hanke kestää 1.8.2018-31.12.2020 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.
TRY-hankkeen verkkosivu

Hankkeessa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. 
Hanke kestää 1.8.2017-31.7.2019 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö
Integra-hankkeen verkkosivut

Hankkeet, joissa JYU avoin yliopisto on kumppanina: 

TINEL-hanke edistää kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua (Universal Design for Learning, UDL) korkeakouluissa, erityisesti digitaalisissa oppimisympäristöissä. Hankkeessa kartoitetaan osallistavia sähköisen oppimisen käytänteitä, kehitetään työkaluja ja malleja, joilla parannetaan sähköisen oppimisen saavutettavuutta ja kehitetään henkilökunnan osaamista osallistavan eOppimisen kehittämiseksi UDL-näkökulmasta.

Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja siinä ovat mukana Jyväskylän yliopiston lisäksi Lundin yliopisto Ruotsista, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norjasta sekä University of York Englannista. Hanke kestää 1.10.2018-30.8.2021 ja sitä rahoittaa Erasmus+.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaista eurooppalaisille aikuisopiskelijoille suunnattua koulutuskonseptia. Siinä on mukana yhteensä 12 etä- ja verkko-opetukseen erikoistunutta yliopistoa ja kaksi kansallista järjestöä 13 eurooppalaisesta maasta. Hanke kestää 1.1.2018-31.12.2020 ja sitä rahoittaa ERASMUS+, Initiatives for Policy Innovation - European Forward-Looking Cooperation Projects.

Hankkeessa toteutetaan kaksi koulutusta opettajille: Lyhytkestoisen didaktiikan täydennyskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa kielitietoisen koulutuksen toteutusta erityisesti perusopetuksessa. Pitkäkestoinen koulutus tarjoaa laaja-alaista pedagogista ja arviointiosaamista opettajille, joiden tehtäviin sisältyy S2-opetusta eri kouluasteilla. Jyväskylän yliopistossa toteutettava hanke kestää 1.8.2018-31.7.2020 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa. Alahankkeissa toteutetaan oppimisen ekosysteemi biotaloudessa, ympärivuotista kemian kurssitarjontaa, sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään kehittämällä Exam –tenttipalvelua. Jyväskylän yliopiston koordinoimassa esteettömyys ja saavutettavuus (ESA) -osahankkeessa testataan ja kehitetään korkeakoulujen yhteisten digitaalisten ympäristöjen saavutettavuutta sekä koulutetaan korkeakoulujen henkilöstöä saavutettavuutta edistäviin käytänteisiin.  Hanke kestää 01.03.2018-31.12.2020 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

10 yliopiston ja 6 ammattikorkeakoulun yhteisen hankkeen tavoitteena on tuoda työelämäyhteistyö osaksi korkeakoulujen toimintarakenteita ja vahvistaa tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyttä koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen. Siinä tavoitellaan digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja työelämäpedagogisessa tuessa ja keinoja edistää mm. opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja nopeaa siirtymistä työelämään. Olennaisia ovat myös näitä tavoitteita tukevan korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja korkeakoulujen yhteistyön edistäminen. Hanke kestää 01.02.2018-31.12.2020 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Perustaidot haltuun

Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävä malli, jossa vahvistetaan maahanmuuttaja-aikuisten perustaitoja (etenkin luku- ja kirjoitustaitoa) ja kehitetään heitä ohjaavien opettajien ja ohjaajien osaamista perustaitoihin painottuvassa toiminnassa. Tärkeä tavoite on maahanmuuttaja-aikuisten jatkokoulutukseen tai työhön pääsemisen edistäminen. Hanke kestää 1.4.2017-29.2.2020.

Hankkeen tavoitteena on kehittää kasvatuksen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista lasten ja vanhempien osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sekä integroida nämä seikat osaksi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen moniammatillisia toimintaympäristöjä. Hanke kestää 1.9.2018-31.8.2021 ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

18 eurooppalaisen yliopisto-, yritys- ja laadunvarmistustoimijan yhteisessä hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan sähköistä arviointijärjestelmää, jonka avulla voidaan tunnistaa opiskelijat ja tehtävien tekijät joko täysin tai osittain sähköisissä oppimisympäristöissä. Hanke kestää 31.12.2018 saakka ja sitä rahoittaa EU Horizon 2020. TeSLA-hankkeen englanninkieliset verkkosivut 

Päättyneet hankkeet

Hanke rakensi avoimen korkeakouluopetuksen valtakunnallisesta tarjonnasta osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat työssä tai työttömänä olevia asiantuntijoita. Hanke kesti 2015-31.8.2018 ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeessa etsittiin keinoja luoda joustavia ja sujuvia koulutuspolkuja toiselta asteelta korkea-asteelle. Pyrkimyksenä on opintopolkujen sujuvoittaminen sekä osuvien koulutusvalintojen edistäminen. JY:n, JAMK:n ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteinen hanke kesti 2015-30.6.2018 ja sitä raohoitti Euroopan sosiaalirahasto.