Toinen reitti yliopistoon (TRY-hanke)

Tavoite: Korkeakoulujen opiskelijavalintajärjestelmän uudistuessa todistusvalinnan ja pääsykokeiden rinnalle tarvitaan vaihtoehtoisia reittejä korkeakouluopintoihin. TRY-hankkeen tavoitteena on kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Avoimena yliopisto-opetuksena suoritettavat opinnot antavat opiskelijalle mahdollisuuden osoittaa sekä osaamistaan, korkeakoulukelpoisuuttaan että edellytyksiään menestyä yliopisto-opinnoissa. Lisäksi hankkeessa kehitetään eri reitteihin liittyvää neuvontaa, ohjausta ja opintopalveluita. 
Kumppanit: OKM, Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lapin yliopisto, Oulun yliopisto, Taideyliopisto, Tampereen yliopisto, Turun yliopisto, Vaasan yliopisto ja Åbo Akademi. Jyväskylän yliopisto koordinoi hanketta.
Aika: 1.8.2018-31.12.2020
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: TRY-hankkeen verkkosivu ja projektipäällikkö Paula Savela, paula.savela(a)jyu.fi

Uudenlaisen eurooppalaisen aikuisopiskelijoille suunnatun koulutuskonseptin kehittäminen
(European SLP’s for continuous professional development and lifelong learning – E-SLP )

Tavoite: Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan uudenlaista eurooppalaisille aikuisopiskelijoille suunnattua koulutuskonseptia. Koulutus on ajallisesti rajattu nykyisiä tutkintoja suppeammaksi (5-60 op), se on mahdollista suorittaa etäopiskeluna työn ohessa ja opinnot ovat sijoitettavissa osaksi laajempaa tutkintoa. Tavoitteena on nostaa aikuisväestön koulutustasoa ja vastata työelämän tarpeisiin nykyistä joustavammilla tavoilla.
Kumppanit: Yhteensä 12 etä- ja verkko-opetukseen erikoistunutta yliopistoa ja kaksi kansallista järjestöä 13 eurooppalaisesta maasta. Koordinaattorina on European Association of Distance Teaching Universities (EADTU).
Aika: 1.1.2018-31.12.2020
Rahoittaja: ERASMUS+, Initiatives for Policy Innovation - European Forward-Looking Cooperation Projects
Lisätiedot: Kansainvälisten asioiden suunnittelija, projektin yhdyshenkilö Päivi Kananen, paivi.kananen(a)jyu.fi ja yliopistonopettaja, tutkija Virpi Uotinen, virpi.uotinen(a)jyu.fi

S2 -aineopinnot ja Kielitietoinen koulutus -verkkokurssi - S2 -koulutusta monikielisten oppijoiden opettajille

Tavoite: Toteutetaan kaksi koulutusta opettajille: lyhytkestoinen didaktiikan täydennyskoulutus S2 -opettajille sekä pitkäkestoinen S2-koulutus opettajille, jotka tarvitsevat S2 -opetuksen valmiuksia. Lyhytkestoisen koulutuksen tavoitteena on vahvistaa kielitietoisen koulutuksen toteutusta erityisesti perusopetuksessa. Lisäksi koulutuksen sisällöistä on hyötyä toisen asteen ja nivelvaiheiden sekä ammatillisen koulutuksen opettajille, jotka haluavat kehittää kieli- ja sisältöopetuksen integrointia työssään. Pitkäkestoinen koulutus tarjoaa laaja-alaista pedagogista ja arviointiosaamista opettajille, joiden tehtäviin sisältyy S2 -opetusta eri kouluasteilla.  
Kumppanit: Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta, Kieli- ja viestintätieteiden laitos
Aika: 1.8.2018-31.7.2020
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: yliopistonopettaja Nina Reiman, nina.reiman(a)jyu.fi

Yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkua (Intergra)

Tavoite: Hankkeessa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. Tavoitteena on kehittää toimintamalli, jota voidaan hyödyntää myös muissa korkeakouluissa.
Kumppanit: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän yliopiston kielikeskus, Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, SIMHE
Aika: 1.8.2017-31.7.2019
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: Hankkeen verkkosivut ja yliopistonopettaja Nina Reiman, nina.reiman(a)jyu.fi

Korkeakoulujen saavutettava ja esteetön digitaalinen toiminta- ja oppimisympäristö (UEFin DigiCampus hankkeen osahanke)

Tavoite: Digitaalisten toiminta- ja oppimisympäristöjen monipuolistuessa on varmistettava kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet palveluihin, kouluttautumiseen ja työn tekemiseen.
Kumppanit: Itä-Suomen yliopisto
Aika: 01.03.2018-31.12.2020 
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Lisätiedot: Yliopistonopettaja Tarja Ladonlahti, tarja.ladonlahti(a)jyu.fi 

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda)

Tavoite: The purpose of the project is to form partnerships between higher education and the world of work and to integrate education and work in university studies.
Kumppanit:  Koordinaattorina Koulutuksen tutkimuksen laitos
Aika: 01.02.2018-31.12.2020 
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Lisätiedot: Principal Investigator Päivi Tynjälä, paivi.tynjala(a)jyu.fi 

Perustaidot haltuun

Tavoite: Getting a grip on basic skills: pedagogical design for teachers and assistants in migrant education.
Kumppanit: Koordinaattorina  Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Solki
Aika: 1.4.2017 - 29.2.2020
Rahoittaja: Centre for Economic Development, Transport and the Environment of North Ostrobothnia
Lisätiedot: 
Principal Investigator Yliopistotutkija Heidi Vaarala, heidi.vaarala(a)jyu.fi

Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa (OIVA).

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on kehittää kasvatuksen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista lasten ja vanhempien osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sekä integroida nämä seikat osaksi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen moniammatillisia toimintaympäristöjä
Kumppanit: Koordinaattorina Kasvatustieteen laitos 
Aika: 1.9.2018-31.8.2021 
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö
Lisätiedot: Principal Investigator Maarit Alasuutari, maarit.alasuutari(a)jyu.fi

 

Etä- ja verkko-opiskelijoiden sähköisten tunnistamis- ja arviointimenetelmien kehittäminen ja testaaminen TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning)

Tavoite: Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan sähköistä arviointijärjestelmää, jonka avulla voidaan tunnistaa opiskelijat ja tehtävien tekijät joko täysin tai osittain sähköisissä oppimisympäristöissä. Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden verkko-opiskelumahdollisuuksia. Jyväskylän yliopistolla on omien opiskelupilottien ja testiryhmien lisäksi keskeinen rooli saavutettavuuden ja esteettömyyden kysymyksissä ja siten vammaisten ja erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksien parantamisessa.
Kumppanit: 18 yliopisto-, yritys- ja laadunvarmistustoimijaa eri puolilta Eurooppaa. Koordinaattorina on Katalonian avoin yliopisto.
Aika: 2016-31.12.2018
Rahoittaja: EU Horizon 2020
Lisätiedot:  Hankkeen englanninkieliset verkkosivut ja yliopistonopettaja Tarja Ladonlahti, TeSLA-työryhmän johtaja, tarja.ladonlahti(a)jyu.fi

Päättyneet hankkeet

Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT-hanke)

Tavoite: Rakentaa avoimen korkeakouluopetuksen valtakunnallisesta tarjonnasta osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat työssä tai työttömänä olevia asiantuntijoita. Hankepilotit toteutetaan ICT-, sosiaali- ja terveys -aloilla sekä biotalous ja ympäristö -alalla. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu vastaavat toimintamallin rakentamisesta yhdessä alakohtaisten pilottien kanssa.
Kumppanit: JY, TY, HY, UEF, ÅA, DIAK, Karelia, JAMK ja Yrityssalo Oy. Koordinaattorina on Turun yliopisto. 
Aika: 2015-31.8.2018
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Tuotokset:

  1. Työelämälähtöiset osaamiskokonaisuudet avointen korkeakoulujen yhteistyönä. 2018. M. Karjalainen, M. Korva, T. Pintilä & K. Sahlman (toim.). Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 248. 
  2. Verkkosivusto
  3. Toimintamallin tiivistelmä, työkirja 

Lisätiedot: AVOT-hankkeen sivut ja Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus -blogi ja kehittämispäällikkö Merja Karjalainen merja.karjalainen(a)jyu.fi

Omalle polulle korkeakouluun

Tavoite: Hankkeessa etsitään keinoja luoda joustavia ja sujuvia koulutuspolkuja toiselta asteelta korkea-asteelle. Pyrkimyksenä on opintopolkujen sujuvoittaminen sekä osuvien koulutusvalintojen edistäminen. Lisäksi pyritään ehkäisemään epätarkoituksenmukaisia koulutusvalintoja ja opintojen keskeyttämisiä. Kehittämistyö kohdistetaan lukiossa ja toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa opiskeleviin nuoriin sekä toisen asteen koulutuksen ja korkeakoulutuksen opetus- ja ohjaushenkilöstöön.
Kumppanit: JY, JAMK ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Aika: 2015-30.6.2018
Rahoittaja: Euroopan sosiaalirahasto
Lisätiedot: Omalle polulle korkeakouluun -blogi