Hankkeet

Jyväskylän avoin yliopisto koordinoi ja on mukana toteuttamassa useita hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää avointa korkeakouluopetusta ja sen saavutettavuutta. Tutustu käynnissä oleviin ja äskettäin päättyneisiin hankkeisiin.

Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston koordinoimat hankkeet:

Korkeakoulutusta Sinulle (KoSi) – Avoin korkeakoulutus tutuksi Keski-Suomen seutukaupungeissa

Hanke lisää korkeakoulutuksen saatavuutta ja saavutettavuutta seutukaupungeissa sekä kehittää seutukaupunkien ja korkeakoulujen välistä yhteistyötä. Toimenpiteiden tavoitteena on lisätä kuntalaisten kiinnostusta ja myönteisyyttä korkeakouluopintoja kohtaan.  Hankkeessa kasvatetaan mahdollisuutta joustavaan ja jatkuvaan oppimiseen (verkko-opinnot, hubit/yhteisölliset työtilat) sekä lisätään niitä tukevia ohjaus- ja neuvontapalveluja, laaditaan seutukuntakaupunkien kanssa yhdessä mallinnus työnantajakentän henkilöstön osaamisen kehittämiseksi sekä tehdään korkeakoulutettu Keski-Suomi -mainetyötä yhdessä seutukuntakaupunkien viestintätoimijoiden kanssa. Hankkeen osatoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Hanke kestää 1.8.2023-31.12.2024 ja se on saanut Keski-Suomen liitosta kansallista kehittämisrahoitusta.

Uusi jatkuvan oppimisen palveluketju Keski-Suomen työllisyyden kokeilukuntiin (UJOPK)

UJOPK-hankkeessa luodaan uutta jatkuvan oppimisen palveluketjua Keski-Suomen kokeilukuntiin. Tarkoituksena on edistää alueen työllisyyttä tarjoamalla sellaista koulutusta, joka täyttää työelämän tarpeen. Toisin sanoen sopivalla koulutuksella ja uraohjauksella pyritään poistamaan kohtaanto-ongelma työnhakijoiden osaamisen ja työvoimapulasta kärsivien alojen väliltä. Samalla koulutus- ja urapalveluita kootaan OsaajaKS-palveluketjuun, josta on tarkoitus luoda kansallinen malli. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke kestää 1.8.2020–31.7.2023.
OsaajaKS.fi-verkkosivu

Korkeakoulutusta seutukaupunkeihin Keski-Suomessa -hanke

Hankkeen tavoitteena oli lisätä korkeakoulutuksen saavutettavuutta alueille ja rakentaa Keski-Suomeen toimiva avoimen korkeakouluopetuksen seutukaupunkimalli, jossa ovat mukana Jämsä, Keuruu, Pihtipudas, Saarijärvi, Viitasaari ja Äänekoski. Hankkeen osatoteuttaja oli Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Seutuopintojen kehittämistä tuetaan Keski-Suomen liiton kehittämisrahastosta. Hanke toteutettiin 1.11.2021 – 31.12.2022.

Hankkeet, joissa JYU avoin yliopisto on kumppanina: 

HUBITTAAKO? – Keski-Suomen yhteisöllisten työtilojen yhteistyöverkoston kehittäminen ja alueellisiin koulutustarpeisiin vastaaminen avoimella korkeakouluopetuksella

HUBITTAAKO?-hankkeella on kaksi päätavoitetta. Ensinnäkin tavoitteena on rakentaa Keski-Suomeen aktiivisesti yhteistyötä tekevä yhteisöllisten työtilojen verkosto. Näin potentiaalisille toimijoille voidaan tarjota verkostona erilaisia toimipistevaihtoehtoja, joilla on kullakin omat painotuksensa. Etätyöläisille voidaan tarjota myös mahdollisuutta siirtyä toimipisteestä toiseen, jos esim. henkilön työtehtävät kiertävät alueella tai halutaan muuten toimia vaihtuvissa ympäristöissä.

Toisena päätavoitteena on vastata alueellisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin tarjoamalla korkeakouluopintoja ja korkeakoulujen osaamista (mm. ajankohtaiset teemat ja uusin tutkimustieto) yhteisöllisten työtilojen kautta. Näin laajennetaan korkeakoulujen jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia Jyvässeudun ulkopuolelle. Tämän päätavoitteen toteuttamisesta vastaa Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, joka tuottaa itse sisältöä sekä koordinoi yhteistyötä muiden avoimien korkeakoulujen kanssa.

Hanketta koordinoi Pihtiputaan kunta. Hanke kestää 2.3.2020–28.2.2022 ja sitä rahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

HUBITTAAKO?-hankkeen verkkosivut

Towards Inclusive eLearning: Improving Accessibility of eLearning in Higher Education from Universal Design for Learning perspective (TINEL)

TINEL-hanke edistää kaikille soveltuvan oppimisen muotoiluajattelua (Universal Design for Learning, UDL) korkeakouluissa, erityisesti digitaalisissa oppimisympäristöissä. Hankkeessa kartoitetaan osallistavia sähköisen oppimisen käytänteitä, kehitetään työkaluja ja malleja, joilla parannetaan sähköisen oppimisen saavutettavuutta ja kehitetään henkilökunnan osaamista osallistavan eOppimisen kehittämiseksi UDL-näkökulmasta.

Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu ja siinä ovat mukana Jyväskylän yliopiston lisäksi Lundin yliopisto Ruotsista, Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Norjasta sekä University of York Englannista. Hanke kestää 1.10.2018–30.8.2021 ja sitä rahoittaa Erasmus+.

Korkeakoulujen saavutettava ja esteetön digitaalinen toiminta- ja oppimisympäristö (UEFin DigiCampus hankkeen osahanke)

DigiCampus on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama korkeakoulutuksen kehittämishanke. Hanketta koordinoi Itä-Suomen yliopisto. Hankkeessa luodaan korkeakoulujen digitaalinen pilvioppimisympäristö ympärivuotisten opiskelumahdollisuuksien tukemiseksi, tuotetaan pedagogis-digitaalinen tukipalvelujen toimintamalli ja oppimisympäristön laatumittari, sekä kehitetään kampusten fyysis-digitaalista oppimismaisemaa. Alahankkeissa toteutetaan oppimisen ekosysteemi biotaloudessa, ympärivuotista kemian kurssitarjontaa, sekä joustavaa opetusta oikeustieteissä. Lisäksi opiskelun etenemisen joustavuutta edistetään kehittämällä Exam –tenttipalvelua. Jyväskylän yliopiston koordinoimassa esteettömyys ja saavutettavuus (ESA) -osahankkeessa testataan ja kehitetään korkeakoulujen yhteisten digitaalisten ympäristöjen saavutettavuutta sekä koulutetaan korkeakoulujen henkilöstöä saavutettavuutta edistäviin käytänteisiin.  Hanke kestää 01.03.2018–30.06.2021 ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. 

Lasten oikeudet ja osallisuus varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja alkuopetuksessa (OIVA)

Hankkeen tavoitteena on kehittää kasvatuksen ammattilaisten ja opiskelijoiden osaamista lasten ja vanhempien osallisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta sekä integroida nämä seikat osaksi varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen moniammatillisia toimintaympäristöjä. Hanke kestää 1.9.2018–31.8.2021 ja sitä rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Päättyneet hankkeet

Toinen reitti yliopistoon (TRY-hanke)

11 suomalaisen yliopiston yhteisen TRY-hankkeen tavoitteena oli kehittää, pilotoida ja vakiinnuttaa käyttöön vaihtoehtoisia mahdollisuuksia osoittaa valmiuksia korkeakouluopintoihin ylioppilastutkinnon lisäksi. Hanke kesti 1.8.2018–30.6.2021 ja sitä rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Uudenlaisen eurooppalaisen aikuisopiskelijoille suunnatun koulutuskonseptin kehittäminen (European SLP’s for continuous professional development and lifelong learning – E-SLP )

Hankkeessa kehitettiin ja pilotoitiin uudenlaista eurooppalaisille aikuisopiskelijoille suunnattua koulutuskonseptia. Siinä oli mukana yhteensä 12 etä- ja verkko-opetukseen erikoistunutta yliopistoa ja kaksi kansallista järjestöä 13 eurooppalaisesta maasta. Hanke kesti 1.1.2018–31.12.2020 ja sitä rahoitti ERASMUS+, Initiatives for Policy Innovation – European Forward-Looking Cooperation Projects.

Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda)

10 yliopiston ja 6 ammattikorkeakoulun yhteisen hankkeen tavoitteena on tuoda työelämäyhteistyö osaksi korkeakoulujen toimintarakenteita ja vahvistaa tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyttä koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen. Siinä tavoitellaan digitalisaatiota hyödyntäviä toimintamalleja työelämäpedagogisessa tuessa ja keinoja edistää mm. opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja nopeaa siirtymistä työelämään. Olennaisia ovat myös näitä tavoitteita tukevan korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistaminen ja korkeakoulujen yhteistyön edistäminen. Hanke kesti 01.02.2018–31.12.2020 ja sitä rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö. 

S2-aineopinnot ja Kielitietoinen koulutus -verkkokurssi - S2-koulutusta monikielisten oppijoiden opettajille

Hankkeessa toteutetaan kaksi koulutusta opettajille: Lyhytkestoisen didaktiikan täydennyskoulutuksen tavoitteena on vahvistaa kielitietoisen koulutuksen toteutusta erityisesti perusopetuksessa. Pitkäkestoinen koulutus tarjoaa laaja-alaista pedagogista ja arviointiosaamista opettajille, joiden tehtäviin sisältyy S2-opetusta eri kouluasteilla. Jyväskylän yliopistossa toteutettava hanke kesti 1.8.2018–31.7.2020 ja sitä rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Perustaidot haltuun

Hankkeen tavoitteena on kehittää valtakunnallisesti hyödynnettävä malli, jossa vahvistetaan maahanmuuttaja-aikuisten perustaitoja (etenkin luku- ja kirjoitustaitoa) ja kehitetään heitä ohjaavien opettajien ja ohjaajien osaamista perustaitoihin painottuvassa toiminnassa. Tärkeä tavoite on maahanmuuttaja-aikuisten jatkokoulutukseen tai työhön pääsemisen edistäminen. Hanke kesti 1.4.2017–29.2.2020.

Yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkua (Integra)

Hankkeessa kehitetään yliopiston kieli- ja sisältöopintoja integroiva koulutusmalli korkeakoulutetuille ja korkeakoulukelpoisille maahanmuuttajille, joiden tavoitteena on jatkaa keskeytyneitä opintojaan korkeakoulututkinnoksi tai täydentää jo opiskelemaansa tutkintoa suomalaisten pätevyysvaatimusten mukaiseksi. 
Hanke kesti 1.8.2017–31.7.2019 ja sitä rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.
Integra-hankkeen verkkosivut

Etä- ja verkko-opiskelijoiden sähköisten tunnistamis- ja arviointimenetelmien kehittäminen ja testaaminen TeSLA (Adaptive Trust-based e-assessment System for Learning)

18 eurooppalaisen yliopisto-, yritys- ja laadunvarmistustoimijan yhteisessä hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan sähköistä arviointijärjestelmää, jonka avulla voidaan tunnistaa opiskelijat ja tehtävien tekijät joko täysin tai osittain sähköisissä oppimisympäristöissä. Hanke kesti 31.12.2018 saakka ja sitä rahoitti EU Horizon 2020. TeSLA-hankkeen englanninkieliset verkkosivut 

Työelämälähtöinen avoin korkeakouluopetus (AVOT-hanke)

Hanke rakensi avoimen korkeakouluopetuksen valtakunnallisesta tarjonnasta osaamiskokonaisuuksia, jotka palvelevat työssä tai työttömänä olevia asiantuntijoita. Hanke kesti 2015–31.8.2018 ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.

Omalle polulle korkeakouluun

Hankkeessa etsittiin keinoja luoda joustavia ja sujuvia koulutuspolkuja toiselta asteelta korkea-asteelle. Pyrkimyksenä on opintopolkujen sujuvoittaminen sekä osuvien koulutusvalintojen edistäminen. JY:n, JAMK:n ja Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhteinen hanke kesti 2015–30.6.2018 ja sitä rahoitti Euroopan sosiaalirahasto.