Työelämäpedagogiikka korkeakoulutuksessa (Työpeda)

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on 1) korkeakoulujen toimintakulttuurien uudistuminen niin, että työelämäyhteistyö on luonnollinen osa korkeakoulujen toimintarakenteita, 2) tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminnan yhteyden vahvistuminen koulutukseen, opetukseen ja oppimiseen 3) pysyvät toimintamallit työelämäpedagogiseen tukeen ja ohjaukseen hyödyntäen myös digitalisaatiota, 4) opiskelijoiden työelämävalmiuksien sekä niiden sivistyksellisen ja eettisen perustan vahvistuminen ja nopeampi työelämään siirtyminen, 5) korkeakoulujen henkilöstön osaamisen vahvistuminen työelämäsuhteissa ja –pedagogiikassa, 6) ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön vahvistuminen.
Kumppanit:  Hankkeeseen osallistuu 10 yliopistoa ja 6 ammattikorkeakoulua, koordinaattorina Koulutuksen tutkimuksen laitos
Aika: 01.02.2018-31.12.2020 
Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Lisätiedot: Professori Päivi Tynjälä, paivi.tynjala(a)jyu.fi