Avoimen väylästä kysyttyä

Alla on koottuna vastauksia Kysy avoimen väylästä -verkkoinfossa 20.8.2020 esitettyihin kysymyksiin.

Sivua päivitetään! Vastauksia lisätään elokuun 2020 aikana sitä mukaa, kun niitä saadaan eri yliopistojen asiantuntijoilta.

Kysymykset ovat kursiivilla, jo vastatut kysymykset lihavoituna ja kursiivilla. Viime kevään ja tämän syksyn haussa oleviin avoimen väyliin voi tutustua osoitteessa bit.ly/avoinvayla.

Yleisiä asioita avoimen väylästä

Miten opiskelu tapahtuu?

Voit opiskella avoimissa yliopistoissa ja niiden yhteistyöoppilaitoksissa, kuten kansanopistoissa ja kesäyliopistoissa.

Mitä avoin väylä maksaa?

Opinnot maksavat maksimissaan 15 € / op.

Haluan tietää avoimen väylän perusasiat opinto-ohjaajan roolissa. Kustannukset, opintotuki, etä- ja lähiopetus. Kuinka varmaa on tutkinto-opintoihin pääseminen? 

Opintotukea saa vain kansanopistossa opiskeluun. Avoimen väylältä tutkinto-opiskelijaksi pääsy riippuu muun muassa hakijoiden kulloisestakin määrästä, hakijoiden pisteytyksestä ja väylän tyypistä (aikataulutettu vs. joustava). Hakijan kannattaa perehtyä hyvissä ajoin siihen, mitä opintoja vaaditaan, jotta hän ehtii opiskella ne haluamaansa hakuun mennessä. Suurin osa hakukohteista on auki kevään korkeakouluhauissa.

Opon kannalta siis tärkeää on, että hakija saa opinto-ohjaajalta tietoa, että a) avoimen väylä on olemassa, b) mille aloille väyliä on, c) mistä saa lisätietoa väyliin liittyen. Väylävaihtoehtoihin voi tutustua muun muassa kevään ja syksyn 2020 hakujen väylälistauksista: Opiskelijalle

Miten pääsen avoimen kautta yliopistoon? Paljonko opintopisteitä täytyy olla suoritettuna?

Avoimen väylien laajuudet vaihtelevat noin 5–60 opintopisteen välillä. Myös opintojen arvosanat ja/tai suoritusaika vaikuttavat valintoihin. Hakijoiden pisteytykseen voi tutustua hakukohteen valintaperusteissa.

Milloin avoimeen väylään voi hakea? Miten siihen haetaan?

Joihinkin väyliin mahtuu vain rajoitettu määrä opiskelijoita (esim. UEFin teologian väylät ja Aalto-yliopiston Tekniikan väylä), jolloin niihin on erillinen ilmoittautumisaika ja opinnot ovat aikataulutettuja. Tällöin hakijalla on periaatteessa varma opiskelupaikka yliopistosta, kunhan hän suorittaa väyläopinnot vaatimusten mukaisesti.

Toisiin väyliin mahtuu puolestaan periaatteessa rajoittamaton määrä opiskelijoita (esim. JYU:n kauppatieteet ja Vaasan yliopiston ja UEFin julkishallinnon väylä sekä ÅA:n farmasian avoimen väylä), eli opiskelijavalinta tehdään vasta siinä vaiheessa, kun haetaan tutkintokoulutukseen. Joihinkin hakukohteisiin otetaan jopa kaikki hakukelpoiset. Opinnot ovat yleensä ajallisesti joustavasti suoritettavissa.

Se, onko väylä aikataulutettu vai joustava, kannattaa varmistaa sinua kiinnostavasta hakukohteesta ja yliopistosta. 

Milloin alkaa opiskelu ja kauanko pitää opiskella, että saa opiskeluoikeuden yliopistoon?

Kuinka nopeasti on mahdollista avoimen kautta päästä opiskelemaan? Miten hyvin kursseja on tarjolla ja kuinka usein hakuja järjestetään? 

Opiskelu alkaa joko tiettynä ajankohtana, yleensä syyslukukaudella, tai sitten vapaammin, omaan tahtiin (ks. edellinen kysymys väylälle hakemisesta). Lukuvuodessa opintoja voi suorittaa noin 50–60 opintopistettä, jos opiskelee täyspäiväisesti.

Vaikka monissa oppiaineissa kursseilla on reilusti suoritusaikaa, voi olla, että osaa kursseista tarjotaan vain kerran lukuvuodessa. Opinnot kannattaa suunnitella siis ajoissa ja varmistaa, että saa tarvitsemansa opinnot mukaan.

Takaako tietty opintopistemäärä tutkinto-opiskelupaikan yliopistosta, vai miten valinta suoritetaan avoimen väylällä?

Opintopistemäärän lisäksi katsotaan yleensä opintomenestystä ja/tai opintojen suoritusaikaa.

Jos haluaa opiskella avoimessa, mikseivät kurssit voisi olla maksuttomia?

Yliopistot saavat OKM:ltä tietyn verran rahoitusta opetuksen järjestämiseen, joten maksuttoman korkeakoulutuksen järjestämisen resurssit ovat rajalliset. Käytännössä opiskelu avoimessa yliopistossa on jo jonkin verran tuettua, sillä opintomaksut eivät kata opetuksenjärjestämiskuluja kokonaisuudessaan. Avoimen väylän rahoitusta ja väyläopiskelijan toimeentuloa pitäisi arvioida osana sosiaaliturvan uudistusta.

Miten avoimen väylän opintoja on helpointa yhdistää töiden oheen? Millaiset ovat etäopiskelumahdollisuudet, mikäli ei asu yliopistokaupungissa?

Kuinka paljon opintoja voi suorittaa etänä ja missä aloissa se erityisesti onnistuu?

Avointen yliopistojen opinnot on suunniteltu pitkälti esimerkiksi työssäkäyvien tarpeisiin. Ne joustavat yleensä hyvin ajan ja paikan suhteen, jolloin opinnot on mahdollista yhdistää omiin aikatauluihin. Opiskelutavoista ja opintojen joustavuudesta saa tietoa kurssikuvauksista sekä kurssien opettajilta.

Millaista ohjausta on saatavilla opintojen aikana?

Ohjausta tarjoavat yleensä avointen yliopistojen opintoneuvojat, opinto-ohjaajat ja kurssien opettajat. Ohjausmahdollisuudet vaihtelevat yliopistoittain.

Onko avoimen väylän kautta mahdollista opiskella mitä tahansa kursseja? Tavoitteenani on saada aineenopettajan pätevyys lukioon myös näissä aineissa.

Avointen yliopistojen opinnot ovat kunkin yliopiston opetussuunnitelmien mukaisia opintoja, joten tarjonta riippuu yliopistosta. Jos sinulla on jo opettajan pedagogiset opinnot tehtynä, sinun ei tarvitse hakea uutta tutkintokoulutuspaikkaa avoimen väylän kautta, vaan voit täydentää monissa oppiaineissa opintojasi avoimen yliopiston opinnoilla. 

Onko ensikertalaisille ja ei-ensikertalaisille omat kiintiöt avoimen väylän hakukohteissa?

Ensikertalaiskiintiöitä on käytössä joissakin avoimen väylän hakukohteissa. Tarkasta asia ennen hakua esim. Opintopolusta.

Kuinka helppo avoimen väylän kautta on päästä varsinaiseksi opiskelijaksi, kun suoriutuu opinnoista hyvin?

Lisätäänkö avoimen väylän opiskelupaikkamääriä tulevaisuudessa? Minua kiinnostavan alan avoimen väylässä otetaan vain 5 opiskelijaa vuodessa sisään.

Tämä riippuu opiskeltavan alan suosiosta sekä avoimen väylän kautta hakeville tarkoitettujen aloituspaikkojen määrästä hakukohteessa. Joillain aloilla on paljon kilpailua, toisilla taas avoimen väylän kiintiötä on enemmän kuin hakukelpoisia avoimen väylän opiskelijoita. TRY-hankkeen tavoitteena on, että yliopistojen hakukohteiden aloituspaikoista 15–20 % olisi avoimen väylän hakijoiden kiintiötä.

Avataanko hallituksen antaman lisärahoituksen turvin myös avoimen väylän opiskelupaikkoja?

TRY-hankkeessa toivomme, että kaikissa yliopistoissa osa lisärahoituksesta käytettäisiin avoimen väylän kehittämiseen ja laajentamiseen.

Onko avoimen yliopiston opinnoissa jotain tiettyä suoritusaikaa? Jos aloitan tekemään hallintotieteiden väyläopintoja, voinko töiden ohessa opiskella omaan tahtiin niin, etteivät suorittamani opintopisteet ”nollaudu” missään vaiheessa?

Jos suunnittelee opiskelevansa monia vuosia avoimen yliopiston kursseilla, niin kannattaa olla yhteydessä yliopistoon ja tarkistaa asian itseään kiinnostavasta väylästä (esim. Itä-Suomen yliopistossa HTK-opinnoissa vanhenemissääntö on 10 vuotta, mutta muutoin opintoja voi tehdä omaan tahtiin).

Kysymyksiä oppiaineista ja hakukohteista

Eikö ole vastuutonta mainostaa toista reittiä yliopistoon, koska se ei todellakaan koske kaikkia koulutusohjelmia?

Tämä kysymys on tärkeä. Avoimen väylistä päättävät yliopistot, ja TRY-hanke kannustaa yliopistoja avaamaan väyliä eri aloille. Kaikille aloille ei tähän tietoon tule suoraa väylää; joihinkin tarvitaan soveltuvuuskoetta joka tapauksessa. Käsite "toinen reitti" liittyy vain tämän hankkeen nimeen. Kyseessähän on avoimen väylä, joka on yksi hakutapa yliopistoon muun muassa valintakokeiden ja todistusvalinna rinnalla.

Onko mahdollista valita useampi oppiaine, jotta voi opiskella monipuolisesti?

Opintoja voi valita vapaasti eri oppiaineista, tarjonta vaihtelee yliopistoittain. Kannattaa kuitenkin muistaa, että avoimen väylän kautta hakua varten pitää suorittaa tietyt, hakukohteen valintaperusteissa määritellyt opinnot.

Erityispedagogiikka

Onko väylän kautta mahdollista suorittaa erilliset erityisopettajan opinnot?

Avoimen väylän kautta ei voi suorittaa erillisiä erityisopettajan opintoja, mutta voit opiskella esimerkiksi erityispedagogiikkaa opintoihin hakua varten. Erillisiä erityisopettajan opintoja tarjoaa muun muassa Jyväskylän yliopisto.

Hallintotieteet

Onko hallintotieteiden moduuliopinnoille jotakin tiettyä suoritusaikaa minkä puitteissa opinnot täytyisi saada tehtyä (180 op), jotta voi hakea tutkinto-opiskelijaksi? Onko yksittäiselle moduulille jotakin suoritusaikaa määrätty? Onko väliä, jos moduulien välillä tulee esim. 6 kk tauko opinnoista?

UEFissa eli Itä-Suomen yliopistossa 10 vuotta vanhempia opintoja ei hyväksytä väylässä, koska tieto vanhenee. HTK-opintojen moduulien kursseihin ilmoittaudutaan yksittäin. UEFin kursseilla opinto-oikeus on normaalisti kaksi (2) lukukautta.

Vaasan yliopiston kurssit täytyy suorittaa niille ilmoitetun suorittamisajan puitteissa. Osassa kursseja on rajattu suoritusaika, osassa joustavampi. Toki samoja kursseja tarvotaan useana vuonna. Kiveen hakattua suoritusaikaa koko tutkinnolle ei ole asetettu, mutta Vaasan yliopistossa on pidetty ohjenuorana noin 5 vuotta, eli tässä ajassa olisi hyvä, että tutkinnon saisi valmiiksi. Yksittäiselle moduulillekaan ei ole määritelty varsinaista suoritusaikaa, vaan opintoja voi toki tehdä niin kauan kuin niitä tarjotaan.

Lue lisää: Julkishallinnon avoimen väylä

Kauppatieteet

Onko Jyväskylän yliopistossa samanlaista väylää kauppatieteisiin kuin esimerkiksi Vaasassa Gateway-opinnot sekä LUT Highway -opinnot?

Kyllä on, Jyväskylän yliopistoon voi hakea kauppatieteiden avoimen väylän kautta. Väylän laajuus on 45 opintopistettä.

Kielet

Olen kiinnostunut opiskelemaan eri kieliä, mikä olisi oikea väylä minulle?

Kieliä voi opiskella useissa suomalaisissa yliopistoissa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on kieliasiantuntijan kandidaatti- ja maisteriohjelma. Avoimen väylässä on mahdollista hakea englannin kielen tai suomen kielen opintoihin. Lue lisää myös UEFista eli kielten opiskelusta Itä-Suomen yliopistossa, Joensuussa, sekä lisätietoa suomen kielen maisteriohjelmasta, myös Joensuussa. Turun yliopiston kielten koulutuksiin on mahdollista hakea avoimen väylässä. Opintoja voi suorittaa pääsääntöisesti lähiopetuksena tutkinto-opiskelijoiden joukossa.

Kirjallisuus

Jos nuori haaveilee kirjallisuuden opiskelusta, mikä avoimen aihe/aine hyödyttäisi ko. hakuun?

Kirjallisuutta voi opiskella myös avoimessa yliopistossa. Avoimen väyliä on muun muassa Turun yliopistossa ja Jyväskylän yliopistossa.

Oikeustiede

Voiko kansainvälisen oikeustieteen kandidaatti, joka on siis suomalainen, hakea tämän kautta opiskelemaan oikeustiedettä?

Kyllä voi. Esimerkiksi Helsingin yliopistoon voi hakea avoimen väylän kautta, jos täyttää seuraavat ehdot:

  • Sinulla ei ole voimassa olevaa suomalaisen korkeakoulututkinnon suoritusoikeutta.
  • Olet suorittanut tai suoritat kandiohjelman edellyttämät opinnot (ks. linkki alla) viimeistään 1.4.2020 mennessä. 
  • Sinulla on riittävä suomen tai ruotsin kielen taito. Kielitaidon osoittamisesta kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Tarvittavat liitteet”.

Lisätietoa Helsingin yliopiston osalta saat täältä, välilehdeltä ”Hakeminen”: 
Oikeusnotaarin koulutusohjelma, oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)

Psykologia

Haluaisin tietää lisää psykologian väyläopinnoista.

Avoimen väylää ei ole psykologin kelpoisuuden antavaan PsM-koulutukseen. Psykologia tekee parhaillaan valtakunnallista yhteistyötä avoimen väylän kehittämisessä.

Mitä kaikkia psykologian kandiohjelmaan kuuluvia kursseja voi suorittaa avoimessa yliopistossa?

Vastaus riippuu yliopistosta, sillä yliopistoilla on omat painopisteensä ja avoin opetustarjontansa. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa on mahdollista suorittaa psykologian perus- ja aineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja.

Millä perusteella opiskelijat valintaan avoimen väylän kautta psykologian laitokselle? Katsotaanko kurssien arvosanoja vai miten? Onko jossain ns. valmiit ohjeet siihen, mitä avoimen opintoja pitää käydä jotakin tiettyä tutkintoa varten, ennen kuin voi hakea varsinaiseksi tutkinto opiskelijaksi?

Tutustu hakukohteen hakukelpoisuusehtoihin ja valintaperusteisiin Opintopolku.fi-palvelussa tai yliopiston omilla sivuilla. Näissä tiedoissa kerrotaan, millä perustein avoimen väylän kautta hakevat valitaan tutkintokoulutukseen.

Terveystieteet

Onko terveystieteisiin tulossa avointa väylää Oulun yliopistoon?

Terveystieteissä maisterivaiheen opintoihin on Ouluun tulossa avoimen väylä. Myös terveyshallintotieteeseen on tulossa avoimen väylä. Lisää tietoa väylistä julkaistaan pian. Kannattaa seurata Oulun avoimen yliopiston avoimen väylän sivustoa, jota täydennämme jatkuvasti. Sinne päivitetään uusia väyliä koskevat tiedot mahdollisimman pian. 

Yhteiskuntatutkimus

Jos on hakenut viime kevään yhteishaussa 5 op laajuisen näyttöreitin kautta opiskelemaan, muttei tullut valituksi, mutta haluaisi hakea ensi keväänä uudestaan, pitääkö sama näyttöreitti käydä uudelleen? 

Kyllä, pitää käydä uudestaan. Näyttöreitin 5 opintopisteen kurssi on aina kevätkohtainen eikä viime kevään (2020) kurssi käy ensi keväänä.

Onko vuoden 2021 haussa 25 opintopisteen avoin väylä Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimukseen? Onko ensikertalaisille ja ei-ensikertalaislle omat kiintiöt yhteiskuntatutkimuksen avoimen väylässä? Viime vuonna yhteiskuntatutkimuksen avoimen väylän vähimmäiskeskiarvo perusopinnoista oli 3,5. Mistä tietää, että oma keskiarvo riittää? Jos esimerkiksi saa keskiarvoksi 4, miten voi olla varma, etteivät muut hakijat ole saaneet huomattavasti korkeampia pisteitä? Vai meneekö tämä sitten arvailun varaan?

Yhteiskuntatutkimuksen ensi vuoden valintakriteerit vahvistetaan syyskuussa 2020. Oletusarvo on, että tämän vuoden kriteerit pysyvät pääosin samanlaisina myös ensi vuonna. Vuoden 2021 haussa tulee olemaan myös 25 op väylä. Avoimen väylällä ei ole erillisiä hakukiintiöitä ensikertalaisilla eikä ei-ensikertalaisille. Hakukelpoisella hakijalla on oltava perusopintojen keskiarvona vähintään 3,5. Hakuvaiheen pisteytyksessä keskiarvo on merkittävässä roolissa. Hakijoiden määrää ja heidän tasoaan ei kukaan etukäteen tiedä, ja se voi myös vaihdella eri vuosina.

Sosiaalityö

Miksi sosiaalityön avoimeen väylään vaaditaan niin paljon opintopistesuorituksia (esim. Tampereen yliopistossa 90 op), kun monissa muissa tieteenaloissa vaadittu määrä on 25-40 op? Vaaditaanko tulevaisuudessakin 90 opintopistettä ja lisätäänkö sisäänottomääriä?

Keskustelut sosiaalityön koulutuksen opiskelijavalinnoista ovat parhaillaan käynnissä. Tarkempia tietoja saadaan syksyn aikana. Kannattaa siis seurata Tampereen yliopiston verkkosivuja.

Tekniikan alat

Miten hakea Tampereen yliopiston teknillisille aloille avoimen väylän kautta 2020-2021?
Onko mahdollista lukea toisen paikkakunnan yliopistossa väyläopinnot ja aloittaa toisella paikkakunnalla tutkinto opinnot?

Tekniikan aloilla tarjolla lyhyt väylä (20 op) ja pitkä väylä (40 op) sekä maisteriväylät, joille vaaditaan soveltuva pohjatutkinto. Hakuajat lukuvuodeksi 2020-2021 jo joidenkin hakujen osalta päättyneet. Lisätietoja www.tuni.fi/avoinyliopisto. Tekniikan alan väylissä on tarkkaan määritellyt Tampereen yliopiston opinnot, jotka tulee suorittaa tietyssä ajassa ja tietyillä kriteereillä.

Opintojen hyväksiluku eri korkeakouluissa

Mitä aikaisempia opintoja on mahdollista tunnistaa ja tunnustaa?

Muun muassa niitä opintoja, jotka ovat jonkin avoimen väylän valintaperusteissa määriteltyjä opintoja. Korvaavuudesta/hyväksiluvuista voi kysyä siitä yliopistosta tai koulutusohjelmasta, johon on hakemassa.

Jos suoritan avoimen yliopiston opintoja yliopistoon x, käyvätkö ne väyläopinnoiksi yliopistoon y?

Käytännöt vaihtelevat, joten asia kannattaa varmistaa ennen väyläopintoja siitä yliopistosta, johon olet hakemassa.

Pääsekö väylän kautta suoraan yliopistoon? Jos on mahdollista, voiko vaihtaa kampuksesta toiseen? Esimerkiksi jos käy kursseja Jyväskylän yliopistosta ja haluaa vaihtaa Helsinkiin yliopistoon ilman siirtohakua ja pääsykoetta. Miten siirrot tapahtuvat? Vaikuttaako eri kampuksien kurssit tietyn yliopiston pääsyyn?

Voiko eri yliopistojen opintosuorituksia yhdistää hakuvaiheessa? Esim. perusopintoja Helsingistä ja aineopintoja Jyväskylästä. Voiko nämä opintopisteet laskea yhteen, vai huomioidaanko hakuvaiheessa vain yhden yliopiston suoritukset?

Avoimen väylältä voit hakea tutkinto-opiskelijaksi. Joillekin aloille pääsee suoraan, toisissa voi olla lisäksi esimerkiksi haastattelu tai soveltuvuuskoe osana hakuprosessia.

Jos haluat hakea esimerkiksi Jyväskylän opinnoilla Helsingin yliopistoon, selvitä ensin, hyväksiluetaanko nämä Jyväskylän yliopiston opinnot Helsingin väylähaussa.

Siirtohaku tutkinto-opiskelijana: Kun olet päässyt tutkinto-opiskelijaksi, voit selvittää siirtohaun mahdollisuutta yliopistojen välillä. Avoimet yliopistot eivät ole osana tätä prosessia.

Voinko hakea avoimen väylän kautta Jyväskylän yliopiston taloustieteiden kandiohjelmaan myös Helsingin avoimessa yliopistossa suoritettujen sisällöllisesti vastaavien opintojen perusteella?

Kyllä, voit hakea avoimen väylän kautta Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun taloustieteen kandidaatti- ja maisteriohjelmaan muissa yliopistoissa/avoimissa yliopistoissa suoritettujen vastaavien opintojen perusteella. Kannattaa kuitenkin aina varmistaa opintojen vastaavuus kauppakorkeakoulusta: opintoasiat-jsbe@jyu.fi

Saako amk-koulutuksesta (esim. terveydenhoitaja) mitään hyväksilukuja opinnoissa?

Sovelutuvan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneen hakijan kannattaa tutustua esimerkiksi Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa tarjolla oleviin terveystieteiden maisteriohjelmiin. Niihin voi hakea myös avoimen yliopiston väylän kautta. Tällöin suoritetaan ammattikorkeakoulututkinnon tai vastaavan entisen opistoasteen tutkinnon lisäksi avoimen väylän opinnot.

Haluaisin jatkokoulutukseen kuntoutus-, tuki- ja ohjauspalvelujen erikoisammattitutkinnon jälkeen, koulutusnimike on työvalmentaja. Mitä mahdollisuuksia on tarjolla?

Tutustu TRY-hankkeen Opiskelijalle-sivulla oleviin listoihin avoimen väylän hakukohteista eri yliopistojen opiskelijatarjonnasta. Väyliä on esimerkiksi hoitotieteisiin, terveystieteisiin ja sosiaalitieteisiin.

Kysymyksiä alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon jo suorittaneilta

Voiko psykologian maisteriksi opiskella avoimen väylän kautta? Olen valmistunut psykologian kandidaatiksi Turun yliopistosta. Pääsin opiskelemaan kandin tutkinnon avoimen väylän kautta. Voinko jatkaa psykologian opintoja maisterivaiheeseen missään suomalaisessa yliopistossa avoimen väylän kautta? Jyväskylään avoimen väylään (filosofian maisteri, pääaine psykologia) en ollut hakukelpoinen, koska minulla on jo psykologian kandidaatin tutkinto. Miten voisin jatkaa opintoja?

Jos haluaa PsM-tutkinnon, tulee hakea tutkintokoulutukseen normaalissa kevään yhteisvalinnassa. Jos pääsee sisään yhteisvalinnassa, kyseinen yliopisto katsoo, mihin vaiheeseen opintoja kukin siirtyy. Jyväskylän yliopisto tarkastelee parhaillaan hakukelpoisuusvaatimuksia filosofian maisteri, pääaine psykologia -koulutukseen, joten tilannetta kannattaa seurata, tuleeko muutoksia. Helsingin yliopistoon on myös erillinen maisterihaku.

Minua kiinnostaa avoimen väylä tradenomista KTM:ksi.

Aiemmin suoritetun korkeakoulututkintosi myötä voit hakea kandidaatti- ja maisteriohjelman sijaan suoraan JYU:n kauppakorkeakoulun maisteriohjelmaan suorittamaan KTM-tutkintoa (suunniteltu kesto: 2 v). Lue lisää: Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun maisteriohjelmat, haku ja opiskelijavalinta.

Minulla on jo korkeakoulututkinto ja työelämää takana 20 vuotta. Haluaisin tietää mitä mahdollisuuksia avoin väylä tuo minulle.

Täytyykö avoimen väylällä suorittaa perus- ja aineopintojen lisäksi jotain muutakin, jos on suoritettuna alempi yliopistotutkinto vuodelta 2010?

Jos sinulla on jo korkeakoulututkinto, kannattaa hakea suoraan maisteriohjelmaan. Kysy aiemman tutkintosi soveltuvuutta ja mahdollisia täydentäviä opintoja siitä yliopistosta, johon aiot hakea. Avoimen väylällä aloitetaan perusopintotasolta. Kandidaatti- ja maisteriohjelman opiskeluaika on pidempi kuin pelkän maisteriohjelman.