Työpaketit

TRY-hankkeessa on neljä työpakettia, joista kolme on keskittynyt reittien suunnitteluun ja pilotointiin. Neljännessä työpaketissa on työstetty reittien rinnalle opintopalveluita, joihin kuuluvat tiedotus-, neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työ käynnistyi kohderyhmäajatteluun perustuen siten, että työpaketit 1-3 kehittivät kukin omalle kohderyhmälleen sopivia väyliä. Hankkeen edetessä kuitenkin todettiin, etteivät monet avoimen väylät ole niin tarkkarajaisia kohderyhmän osalta, etteikö niitä voisi hyödyntää myös muut kuin kohderyhmään kuuluvat henkilöt.

TRY-hankkeen julkaisun Marginaalista varsinaiseksi valintatavaksi – ideoita avoimen väylän kehittämiseen luvussa 3 on esitelty väylämallit, jotka vastaavat paremmin avoimen väylän todellisuutta kuin tarkkarajaiset reitit eri kohderyhmille. 

Työpaketit, yliopistot sekä pilotoitavat hakukohteet

Kuviossa on esitetty alkuperäinen, kohderyhmälähtöinen suunnitelma eri väylien kehittämikseksi ja pilotoimiseksi. Tästä siirryttiin hankkeen aikana väylämalliajatteluun (ks. yllä).

Toinen reitti yliopistoon -hankkeen työpaketit ja hakukohteet

Tutustu tarkemmin työpaketteihin: