Nummi Susanna, Koulutuspäällikkö/ Manager

Nummi Susanna, Koulutuspäällikkö/ Manager
Puhelinnumero:
040 805 4905
Huone:
RUU B441

Oppiarvot / Degrees

KM (kasvatustiede) / M.A. (Educ.)
Sosionomi (ylempi amk) / Master of Social Services
Ohjausalan opinnot (opo) / Guidance and counselling education (study counsellor) 

Oppiaineet / Subjects

 • Gerontologia / Gerontology
 • Kuntoutuksen opinnot / Rehabiliation Studies
 • Lasten ja nuorten liikunnan perusopinnot / Basic Studies in Childhood and Youth Physical Activity 
 • Liikunnan ja terveyden perusopinnot / Basic Studies in Physical Activity and Health 
 • Liikuntapsykologia / Sport and exercise psychology
 • Soveltava liikunta / Adapted Physical Activity
 • Terveystieteet / Health sciences
 • Terveystieto / Health education

Oppiaineisiin liittyvät hallintotehtävät / Subject-related administrative tasks

 • Opintotarjonnan suunnittelu, arviointi ja kehittäminen / Planning, evaluation and development of study offerings 
 • Opinto-, talous- ja henkilöstöhallinto / Administration regarding studies, finances and human resources 
 • Opetusjärjestelyt ja tuntiopetuksen koordinointi / Teaching arrangements and coordination of part-time teaching
 • Opiskelijoiden ohjaus / Student guidance
 • Tiedekunta- ja sidosryhmäyhteistyö / Guidance on cooperation with faculties and interest groups

Tieteellinen toiminta / Scientific activity

 Julkaisut / Publications

 

Voit ottaa yhteyttä myös opintopalveluihimme help.jyu.fi
You can also contact our Student Services  help.jyu.fi

HelpJYU- sininen taustai.jpg

Tai puhelimitse 040 576 7760
Or by phone +35 40 576 7760

Opintopalvelustamme saat ohjausta ja neuvontaa avoimen yliopiston opiskelukäytänteisiin liittyen
Our Student Services offer guidance and counselling related to open university study practices

 • Ilmoittautuminen / Enrolment
 • Opintomaksut / Tuition fees
 • Opinto-oikeudet / Right to study
 • Opintojen suoritustavat ja aikataulut / Study modes and schedules
 • Tentit / Exams
 • Todistukset ja opintosuoritusotteet / Certificates and transcript of records