Julkaisut

Tilanne päällä! : näkökulmia S2-opetukseen/ Heidi Vaarala*, Nina Reiman*, Juha Jalkanen*, Leena Nissilä. Opetushallitus, 2016. - 160 s. - Oppaat ja käsikirjat; 2016:1 - ISBN 978-952-13-6042-8

”Tätä käytetään ja paljon!” : Suomi-kouluille ensimmäinen yhteinen opetussuunnitelmasuositus / Jenni Alisaari, Nina Reiman*, Heidi Vaarala*. - // Kieli, koulutus ja yhteiskunta - Jyväskylä: Soveltavan kielentutkimuksen keskus, Jyväskylän yliopisto; Kielikoulutuspolitiikan verkosto 9.12.2015 (2015): Joulukuu <http://www.kieliverkosto.fi/article/tata-kaytetaan-ja-paljon-suomi-kouluille-ensimmainen-yhteinen-opetussuunnitelmasuositus>

Suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjoittamistaitoa ohjaamassa / Sanna Mustonen*, Nina Reiman*. - // Virke Äidinkielen opettajain liitto 2015 (2015): 1 s. 24-27

Yläkoulun S2-oppilaiden transitiivi-ilmausten käyttö Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla / Nina Reiman*. - // Lähivõrdlusi. Lähivertailuja Eesti Rakenduslingvistika Uhing 24 (2014): - s. 183-220

Virheitä vai viestintää? Dialogin täydennyksen arvioinnista / Nina Reiman*, Heidi Vaarala*. (toim) Kirsi Seppänen, Marjaana Svala, Sanna-Marja Tuomi. - 1 - Helsinki: Suomi toisena kielenä -opettajat ry, 2013.

Transitiivikonstruktio ikkunana syntaksin kehitykseen: infiniittiset rakenteet ja passiivi taidon indikaattoreina S2-oppijoiden teksteissä / Nina Reiman*. - // AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia (toim) Esa Lehtinen, Sirkku Aaltonen, Merja Koskela, Elina Nevasaari, Mariann Skog-Södersved. - Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys (AFinLA) 3 (2011): 3 s. 142-157 <http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla>

Two faces of complexity: structural measures and diversity of constructions / Nina Reiman*. - // Nordand Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning (toim) Niclas Abrahamsson, Anne Golden, Helle Pia Laursen. - Bergen: Fagbokforlaget 6 (2011): 2 s. 9-33

On Becoming an Independent User/ Maisa Martin*, Sanna Mustonen*, Nina Reiman*, Marja Seilonen*. - // Communicative proficiency and linguistic development, intersections between SLA and language testing research(toim) Inge Bartning, Maisa Martin*, Ineke Vedder. European Second Language Association, 2010. - 252 s. - EUROSLA Monographs; 1 - ISBN 978-1-4466-6993-8 < http://eurosla.org/monographs/EM01/EM01home.html >

Yläkoulun suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjoittamistaito / Nina Reiman*, Sanna Mustonen*. - // Kasvatus (toim) Kaisa Leino*, Pirjo Kulju, Marita Mäkinen. Suomen kasvatustieteellinen seura r.y. 41 (2010): 2 s. 143 - 153

Tutkivasta oppijasta tutkivaksi suomen kielen opettajaksi/ Maisa Martin*, Nina Reiman*. - // Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana - näkökulmia suomalaisesta viittomakielisestä ja viittomakielisten koulutuksesta(toim) Jaana Keski-Levijoki*. - Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 2008. - Tutkiva opettaja; 6/2008 - ISBN 978-952-5066-61-6