Julkaisut

Kuukka, K., Rapatti, K., & Reiman, N. (Eds.). (2023). <i>Kielitaidon kehittymistä edistämässä : S2-oppimäärää opiskelevan oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointi</i>. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat, 2023:2.

Reiman, N., & Seilonen, M. (2022). Mitä kielitaidon arvioinnin pilottitesti paljastaa kotoutumisvaiheessa olevien korkeakoulutettujen suomenoppijoiden kirjoittamistaidosta?. In L. Aarikka, K. Priiki, & I. Ivaska (Eds.), <i>Soveltavan kielitieteilijän sormenjälkiä etsimässä : kielen rakenteet ja niiden käyttäjät Kirsti Siitosen tutkimuksellisina kiintopisteinä</i> (pp. 40-61). Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA. AFinLA-teema, 14. <a href="https://doi.org/10.30660/afinla.111517" target="_blank">https://doi.org/10.30660/afinla.111517</a>

Reiman, N., Lehtonen, T., & Saario, J. (2022). Monikielisyys resurssiksi yliopistoissa : kielipoliittisesta tahtotilasta käytännön toimintaan. <i>Kieli, koulutus ja yhteiskunta</i>, <i>13</i>(5). <a href="https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2022/monikielisyys-resurssiksi-yliopistoissa-kielipoliittisesta-tahtotilasta-kaytannon-toimintaan" target="_blank">https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2022/monikielisyys-resurssiksi-yliopistoissa-kielipoliittisesta-tahtotilasta-kaytannon-toimintaan</a>

Riitaoja, A.-L., Virtanen, A., Reiman, N., Lehtonen, T., Yli-Jokipii, M., Udd, T., & Peniche-Ferreira, L. (2022). Migrants at the university doorstep : How we unfairly deny access and what we could (should) do now. <i>Apples: Journal of Applied Language Studies</i>, <i>16</i>(2), 121-145. <a href="https://doi.org/10.47862/apples.112578" target="_blank">https://doi.org/10.47862/apples.112578</a>

Mustonen, S., Reiman, N., Bogdanoff, M., Vaarala, H., & Tarnanen, M. (2021). Opettajat aikuisten maahanmuuttajien perustaitoja kehittämässä. <i>Aikuiskasvatus</i>, <i>41</i>(3), 208-221. <a href="https://doi.org/10.33336/aik.111577" target="_blank">https://doi.org/10.33336/aik.111577</a>

Virtanen, A., Reiman, N., & Lehtonen, T. (2021). Miksi korkeakoulutettu maahanmuuttanut ei pääse yliopistoon? : yhdenvertaisuutta etsimässä. <i>Kieli, koulutus ja yhteiskunta</i>, <i>12</i>(5). <a href="https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2021/miksi-korkeakoulutettu-maahanmuuttanut-ei-paase-yliopistoon-yhdenvertaisuutta-etsimassa" target="_blank">https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-lokakuu-2021/miksi-korkeakoulutettu-maahanmuuttanut-ei-paase-yliopistoon-yhdenvertaisuutta-etsimassa</a>

Reiman, N., & Lehtonen, T. (2020). Mitä arvioidaan, kun arvioidaan kuuntelemisen taitoja?. In L. Kollin, S. Mattila, & M. Svala (Eds.), <i>S2-ylioppilastekstejä 2019</i> (pp. 15-32). Suomenopettajat ry.

Vaarala, H., Tammelin-Laine, T., Bogdanoff, M., Nikula-Jäntti, T., Tarnanen, M., Suni, M., Seilonen, M., Mustonen, S., Kärkkäinen, K., Reiman, N., Virtanen, A., & Törmänen, S. (2020). <i>Perustaidot haltuun -koulutusmalli</i>. Jyväskylän yliopisto. <a href="https://peda.net/oppimateriaalit/perustaidothaltuun" target="_blank">https://peda.net/oppimateriaalit/perustaidothaltuun</a>

Kokkonen, L., Pöyhönen, S., Reiman, N., & Lehtonen, T. (2019). Sosiaaliset verkostot ja kielenoppiminen : kohti uutta ajattelua kotoutumiskoulutuksesta.. In V. Kazi, A. Alitolppa-Niitamo, & A. Kaihovaara (Eds.), <i>Kotoutumisen kokonaiskatsaus 2019 : tutkimusartikkeleita kotoutumisesta</i>. Työ- ja elinkeinoministeriö. TEM oppaat ja muut julkaisut, 2019:10. <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-487-7" target="_blank">http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-487-7</a>

Lehtonen, T., & Reiman, N. (2019). Kotoutumiskoulutus muuttaa muotoaan : akateemisia taitoja rakentamassa. <i>Kieli, koulutus ja yhteiskunta</i>, <i>10</i>(5). <a href="https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-syyskuu-2019/kotoutumiskoulutus-muuttaa-muotoaan-akateemisia-taitoja-rakentamassa" target="_blank">https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-syyskuu-2019/kotoutumiskoulutus-muuttaa-muotoaan-akateemisia-taitoja-rakentamassa</a>

Lehtonen, T., & Reiman, N. JYU.INTEGRA - yliopisto-opinnot osaksi kotoutumisen polkua. <i>Ruusupuiston kärkiuutiset</i>, (4). <a href="https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2019/2" target="_blank">https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2019/2</a>

Mustonen, S., & Reiman, N. (2018). <i>Valoa : S2 ja kirjallisuus</i>. e-Oppi.

Vaarala, H., Reiman, N., Jalkanen, J., & Nissilä, L. (2016). <i>Tilanne päällä! : näkökulmia S2-opetukseen</i>. Opetushallitus. Oppaat ja käsikirjat, 2016:1.

Alisaari, J., Reiman, N., & Vaarala, H. (2015). ”Tätä käytetään ja paljon!” : Suomi-kouluille ensimmäinen yhteinen opetussuunnitelmasuositus. <i>Kieli, koulutus ja yhteiskunta</i>, <i>9.12.2015</i>(Joulukuu). <a href="http://www.kieliverkosto.fi/article/tata-kaytetaan-ja-paljon-suomi-kouluille-ensimmainen-yhteinen-opetussuunnitelmasuositus" target="_blank">http://www.kieliverkosto.fi/article/tata-kaytetaan-ja-paljon-suomi-kouluille-ensimmainen-yhteinen-opetussuunnitelmasuositus</a>

Mustonen, S., & Reiman, N. (2015). Suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjoittamistaitoa ohjaamassa. <i>Virke</i>, <i>2015</i>(1), 24-27.

Reiman, N. (2014). Yläkoulun S2-oppilaiden transitiivi-ilmausten käyttö Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoilla. <i>Lähivõrdlusi. Lähivertailuja</i>, <i>24</i>, 183-220. <a href="https://doi.org/10.5128/LV24.07" target="_blank">https://doi.org/10.5128/LV24.07</a>

Reiman, N., & Vaarala, H. (2013). <i>Virheitä vai viestintää? Dialogin täydennyksen arvioinnista</i>. Suomi toisena kielenä -opettajat ry.

Reiman, N. (2011). Transitiivikonstruktio ikkunana syntaksin kehitykseen: infiniittiset rakenteet ja passiivi taidon indikaattoreina S2-oppijoiden teksteissä. <i>AFinLA-e: Soveltavan kielitieteen tutkimuksia</i>, <i>3</i>(3), 142-157. <a href="http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla" target="_blank">http://ojs.tsv.fi/index.php/afinla</a>

Reiman, N. (2011). Two faces of complexity: structural measures and diversity of constructions. <i>Nordand Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning</i>, <i>6</i>(2), 9-33.

Martin, M., Mustonen, S., Reiman, N., & Seilonen, M. (2010). On Becoming an Independent User. In I. Bartning, M. Martin, & I. Vedder (Eds.), <i>Communicative proficiency and linguistic development, intersections between SLA and language testing research</i> (pp. 57-79). European Second Language Association. EUROSLA Monographs, 1. <a href="http://eurosla.org/monographs/EM01/EM01home.html" target="_blank">http://eurosla.org/monographs/EM01/EM01home.html</a>

Reiman, N., & Mustonen, S. (2010). Yläkoulun suomi toisena kielenä -oppilaiden kirjoittamistaito. <i>Kasvatus</i>, <i>41</i>(2), 143-153.

Martin, M., & Reiman, N. (2008). Tutkivasta oppijasta tutkivaksi suomen kielen opettajaksi. In J. Keski-Levijoki (Ed.), <i>Opettajankoulutus yhteisön luovana voimana - näkökulmia suomalaisesta viittomakielisestä ja viittomakielisten koulutuksesta</i> (pp. 43-50). Jyväskylän yliopisto. Tutkiva opettaja, 6/2008.