Julkaisut

Rantala, A., & Uotinen, S. (2022). Varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja perheen yhteistyön merkitys. In P. Pihlaja, & R. Viitala (Eds.), Varhaiserityiskasvatus (3., uudistettu painos., pp. 139-158). PS-kustannus.

Laamanen, M., Ladonlahti, T., Uotinen, S., Okada, A., Bañeres, D., & Koçdar, S. (2021). Acceptability of the e-authentication in higher education studies : views of students with special educational needs and disabilities. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 18(1), Article 4. https://doi.org/10.1186/s41239-020-00236-9 Open Access

Rantala, A., & Uotinen, S. (2021). Lapsiperheiden arjen vahvuudet varhaiskasvatuksen erityisopettajien näkökulmasta. Kuntoutus, 44(1), 37-42. https://doi.org/10.37451/kuntoutus.103340 Open Access

Tyrväinen, H., Uotinen, S., & Valkonen, L. (2021). Instructor Presence in a Virtual Classroom. Open Education Studies, 3(1), 132-146. https://doi.org/10.1515/edu-2020-0146 Open Access

Tyrväinen, H., Uotinen, S., & Valkonen, L. Kuunnella ja tulla kuulluksi kirjoitetussa verkkokeskustelussa. Ruusupuiston kärkiuutiset, (1). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/1-2021/1 Open Access

Ladonlahti, T., Laamanen, M., & Uotinen, S. (2020). Ensuring Diverse User Experiences and Accessibility While Developing the TeSLA e-Assessment System. In D. Baneres, M. E. Rodríguez, & A. E. Guerrero-Roldán (Eds.), Engineering Data-Driven Adaptive Trust-based e-Assessment Systems : Challenges and Infrastructure Solutions (pp. 213-238). Springer. Lecture Notes on Data Engineering and Communications Technologies, 34. https://doi.org/10.1007/978-3-030-29326-0_10 Open Access

Tapola-Tuohikumpu, S., Uotinen, S., Talamo, A., & Nykopp, M. (2020). Opiskelijoiden verkko-oppimisympäristössä antamat vertaispalautteet tarkastelussa : mitä opittavaa tieteellisen kirjoittamisen ohjaamiselle?. Yliopistopedagogiikka, 27(1). https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2020/12/08/vertaispalautteet-mita-opittavaa/ Open Access

Uotinen, S., Ladonlahti, T., & Laamanen, M. (2020). Developing E-Authentication for E-Assessment : Diversity of Students Testing the System in Higher Education. European Journal of Open, Distance and E-Learning, 23(2), 99-115. https://doi.org/10.2478/eurodl-2020-0013 Open Access

Valkonen, L., Tyrväinen, H., & Uotinen, S. (2020). Luottamuksen rakentuminen verkko-opiskelussa. Kasvatus, 51(1), 21-37. Open Access

Ladonlahti, T., Laamanen, M., & Uotinen, S. Digitaalisten oppimisympäristöjen saavutettavuus koskee kaikkia. Ruusupuiston uutiset, (4). https://peda.net/jyu/ruusupuisto/uutisarkisto/4-2018/2 Open Access

Rantala, A., & Uotinen, S. (2018). Varhaiskasvattajan ja perheen yhteistyön merkitys. In P. Pihlaja, & R. Viitala (Eds.), Varhaiserityiskasvatus (pp. 121-139). PS-kustannus.

Rantala, A., Uotinen, S., & Räikkönen, E. (2018). Konsultoivan varhaiserityisopettajan perhelähtöiset toimintatavat. Journal of Early Childhood Education Research, 7(1), 3-24. https://journal.fi/jecer/article/view/114083 Open Access

Uotinen, S., Tapola-Tuohikumpu, S., Talamo, A., Nummi, S., & Kautto-Knape, E. (2018). Vertaisarviointitaitoja oppimassa verkossa. Yliopistopedagogiikka, 25(1), 52-55. https://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2018/11/26/vertaisarviointitaitoja-oppimassa-verkossa/ Open Access

Rantala, A., & Uotinen, S. (2017). Oppilaan ohjaus yhteistyössä perheen kanssa yläkoulussa. In S. Puukari, K. Lappalainen, & M. Kuorelahti (Eds.), Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena (pp. 225-241). PS-kustannus.

Sarja, A., Böök, M. L., Uotinen, S., & Ladonlahti, T. (2017). Pedagogical Design of Interactive Online Lectures : Instructional Intervention in Distance Education. The Online Journal of Distance Education and e-Learning, 5(2), 69-81. http://www.tojdel.net/journals/tojdel/articles/v05i02/v05i02-09.pdf Open Access

Uotinen, S., Tyrväinen, H., & Valkonen, L. (2016). Opiskelijan ja opettajan vuorovaikutus korkeakoulujen verkko-opetuksessa. Kasvatus, 47(5), 434-446.

Rantala, A., & Uotinen, S. (2014). Vanhempien osallisuus lapsen erityisen tuen tarpeen arvioinnissa ja järjestämisessä - kuntakohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat tarkastelussa. Kasvatus : Suomen kasvatustieteellinen aikakauskirja, 45(2), 140-151.

Rantala, A., & Uotinen, S. (2014). Vanhempien osallisuus lapsen erityiseen tukeen liittyen kuntakohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. Sveojen kiemurat, 2014(3), 8-10.

Ladonlahti, T., Uotinen, S., Mykkänen, J., Böök, M. L., & Saurén, K.-M. (2013). Sähköisiä kohtaamisia : tutkimusmenetelmäopinnot verkossa. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 53-59). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Mykkänen, J., Böök, M. L., n, K. S., Uotinen, S., & Ladonlahti, T. (2013). Opettajien yhteistyö voimavarana. In P. Jääskelä, U. Klemola, M.-K. Lerkkanen, A.-M. Poikkeus, H. Rasku-Puttonen, & A. Eteläpelto (Eds.), Yhdessä parempaa pedagogiikkaa : interaktiivisuus opetuksessa ja oppimisessa (pp. 153-158). Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos.

Rantala, A., Määttä, P., & Uotinen, S. (2012). Perheiden ja ammatti-ihmisten yhteistyö. In M. Jahnukainen (Ed.), Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa (pp. 373-401). Vastapaino.

Uotinen, S. (2012). Kokemuksia konduktiivisesta kasvatuksesta - perheiden näkökulma. CP-LEHTI, 46(5), 11-15. http://www.cp-liitto.fi/files/2398/CP1205_01-84_(2).pdf

Rantala, A., Uotinen, S., & McWilliam, R. A. (2009). Providing early intervention within natural environments. A cross-cultural intervention.. Infants & Young Children, 22(2), 119-131.

Uotinen, S. (2009). Lectio praecursoria: Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa. Kuntoutus, 2009(4), 39-44.

Uotinen, S. (2008). Vanhempien ja lasten toimijuuteen konduktiivisessa kasvatuksessa [Doctoral dissertation]. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research, 351.

Kovanen, P., & Uotinen, S. (2006). Oppi omiin käsiin. Liikuntavamma toiminnan haasteena. PS-kustannus.

Rantala, A., & Uotinen, S. (2005). Lapsen ja perheen arkea tukeva kuntoutus. Kuntoutus, 28(4), 30-37.