Digimarkkinointia muutostulvan keskellä – millaisia taitoja se vaatii?

Markkinointi, kuten moni muukin ala, elää muutosten aikaa. Alan muutostahti haastaa osaamisen, mutta mitkä ovatkaan ne keskeisimmät taidot, joita onnistunut digimarkkinointi edellyttää? Avoimen blogissa aihetta pohtivat markkinoinnin yliopistonopettaja Maria Pecoraro ja Jamkin lehtori Heidi Neuvonen.

Oletko tullut koskaan ajatelleeksi, kuinka monenlaisia taitoja ja osaamista tämän päivän digimarkkinoinnin ja viestinnän työ vaatii?

Alan muutostahti haastaa niin opiskelijat, opettajat kuin alan ammattilaisetkin pysymään kehityksen mukana. Opiskelu, uusien tuulien seuraaminen, on välttämätön osa työnkuvaa ja ammatti-identiteettiä. Teknologia ja digimarkkinoinnin työkalut monipuolistuvat hurjaa tahtia.

Toisaalta yhtälössä on jotain hitaammin muuttuvaa: ihmisten käyttäytymisen, vuorovaikutuksen sekä yhteistyön lainalaisuudet.

Analyyttinen spesialisti vai laaja-alainen monitietäjä?

Tutkimme yhteistyössä Jamkin lehtori Heidi Neuvosen kanssa digimarkkinoinnin osaamisvaatimuksia markkinoinnin ammattilaisten, alan opettajien ja opiskelijoiden näkökulmista.

Tunnistimme kattavasta haastatteluaineistosta viisi laajaa digimarkkinoinnin työn osaamisvaatimusta, jotka saattavat toisinaan olla jopa vastakkaisia ja ristiriitaisiakin.

  • Analyyttisyys ja kriittisyys. Digimarkkinointi vaatii luovuutta ja kykyä löytää uusia, kekseliäitä ratkaisuja.
  • Markkinoinnin alan substanssiosaaminen. Laajan käsitteistön, teorian ja työkalujen hallinta on tärkeää, mutta tarpeen ovat myös asiantuntijatyöhön liittyvät taidot, kuten tiimityö, neuvottelutaito, eettinen harkinta ja itsensä johtaminen.
  • Erikoistunut teknologinen osaaminen. Unohtamatta generalistin kokonaisvaltaista yleisnäkemystä.
  • Kyky soveltaa. Digimarkkinoinnissa pitää pystyä soveltamaan opinnoissa saatua teoreettista tietoa käytännön ongelmien ratkaisuun. Tärkeää on tunneäly ja kyky asettua asiakkaan saappaisiin.
  • Perinteiset markkinoinnin keinot. Uuden, tekoälyyn ja teknologiaan perustuvan markkinoinnin rinnalla on hallittava myös perinteiset markkinoinnin keinot.

Markkinoinnin ammattiin liittyvien ydinosaamisten lisäksi tutkimuksessa painottui laaja ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta.

Sosiaaliset taidot, kuten tiimityö, itsensä ohjaaminen ja empatia, osoittautuivat myös keskeisiksi työelämätaitoiksi digimarkkinoinnin työssä. Asiakasarvon ymmärtäminen ja luominen edellyttävät empatiaa, tunneälyä sekä luovuutta.

Analyyttiset taidot nousivat esille etenkin johtotehtävien osaamisvaateissa. Tiimityötaidot ovat hyvinkin keskeisiä, sillä markkinointi tekee yhteistyötä moniin eri suuntiin niin yrityksen sisällä, kuin eri sidosryhmien välillä.

Elinikäisen oppimisen äärellä

Alan opiskelijat, opettajat ja markkinointiammattilaiset ovat työssään elinikäisen oppimisen äärellä. On seurattava digitalisaatiota ja digimarkkinoinnin kehitystä, otettava haltuun uusia työkaluja ja arvioitava niiden soveltuvuutta oman yrityksen toimintaan tai omaan opetukseen.

Datan lukutaito, brändin rakentaminen, kuluttajakäyttäytymisen ymmärtäminen, eettinen harkinta sekä strategiset taidot ovat esimerkkejä keskeisistä taidoista, joita vaaditaan digimarkkinoinnin työssä. Osaamisvaateiden laajuus ja syvyys selittävät sitä, miksi markkinointia pidetään haastavana: opiskelijat kokevat epävarmuutta, opettajat miettivät opetussisältöjen ajankohtaisuutta, ja ammattilaiset saattavat kokea väsymystä muutostulvan keskellä.

Yksi ammattilainen ei voi olla kaikkea

Tutkimuksen jopa vastakkaiset osaamisvaatimukset auttavat hahmottamaan, kuinka laajasta osaamisesta digimarkkinoinnin työssä on kyse. Yhden ihmisen on vaikea osata kaikkea, vaikka toisinaan alan työpaikkahakemuksista etsitäänkin superihmisiä. Osaamisvaateiden listaaminen auttaa alan opiskelijoita ymmärtämään, että digimarkkinoijaksi ei tulla yhden opintojakson jälkeen, vaan kyse on laajasta kokonaisuudesta, joka vaatii useiden vuosien opiskelua ja työssä oppimista.

Opiskelun aikana olisi tärkeää reflektoida omia kiinnostuksenkohteita ja omia vahvuuksia: millaista digimarkkinoinnin työtä haluaisin tulevaisuudessa tehdä? Opiskeluaika on hyvää itsereflektoinnin ja laajojen metataitojen hiomisen aikaa.

Opiskele digimarkkinointia Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa. Digimarkkinoinnin opintokokonaisuus tarjoaa opintoja, jotka perustuvat uusimpaan tieteelliseen tietoon. Valitse sinulle sopivat kurssit ja opiskele joustavasti avoimessa.

Maria Pecoraro KTT yliopistonopettaja (markkinointi), post doctoral researcher
Heidi Neuvonen KTT, lehtori, Jamk

maria+(002).jpeg Heidi Neuvonen Jamk