Erityispedagogiikka: Onko vanha keino parempi kuin pussillinen näyttöön perustuvia uusia?

Miten tutkittu tieto tai kokeilujen tulokset jalkautuisivat paremmin käytännön opetus- ja ohjaustyöhön? Mihin niitä tarvitaan? Tieto on keino haasteiden ratkaisemiseen ja auttaa suuntaamaan resursseja olennaiseen. Erityispedagogiikan yliopistonopettajat Riitta Virinkoski ja Liisa Kytölä pohtivat erityispedagogiikan osaamisen tarpeita avoimen yliopiston blogissa.

Jokainen lapsi, nuori ja aikuinen on arvokas. Jokainen ansaitsee tuen ja mahdollisuudet kasvaa, voida hyvin, oppia ja edistyä omana itsenään. Koulutuksen ja kasvatuksen alan uutisista tiedämme, että tämä on joskus vaativaa, niin oppijalle kuin opetukselle. Resurssit ja niiden jakautuminen puhuttavat, syystäkin.

Opettajan osaaminen ja ammattitaito ovat ratkaisevia tekijöitä tuen tarpeiden tunnistamisessa ja oppijoiden tukemisessa. Tuore väitöstutkimus (Virinkoski, 2022) osoitti, että luokanopettajien lisäksi myös erityisopettajilla oli vaikeuksia tunnistaa tarkasti oppilaan lukemisvalmiuksia koulun alussa, samoin kuin lukutaidon osaamista 6. luokalla. Tämä vaikutti siihen, miten tukiresursseja kohdennettiin. Epätarkan tunnistamisen vuoksi tukea saivat myös oppilaat, jotka eivät olisi sitä tarvinneet, ja lukemisvaikeuksia omaavat oppilaat saattoivat puolestaan jäädä ilman tukea. Professorit Mikko Aro (JYU) ja Hannu Savolainen (UEF) ovat nostaneet esiin tuen fokusoinnin merkityksen: sen, että tuen keinot kohdistuisivat tarkasteltavaan ongelmaan ja tavoitteeseen. ”Tuen fokusointi ja sen vaikutusten arviointi jäävät liian vähälle, niihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Käytettyjen tuen keinojen ja niiden vaikutusten kirjaamista tulisi dokumentoinnissakin painottaa”, Aro ehdottaa.

Melbournen yliopiston emeritus professori Stephen Dinham toteaa, ”opettajan ammattitaito ja pedagoginen osaaminen heijastuvat suoraan oppilaan osaamiseen” – oli oppilaan tausta millainen tahansa. Koulutuksen ja kasvatuksen alalla tiedetään olevan suuri tarve erityispedagogiselle osaamiselle ja ymmärrykselle. Dinham kannustaa opettajia myös olemaan kriittisiä valitessaan menetelmiä opetukseensa: Osa menetelmistä on jopa oppijoille haitallisia.

Tukea tarvitaan eri koulutustasoilla – kasvavissa määrin

Oppimisen haasteet näkyvät kaikilla koulutusasteilla. Mitä varhaisemmassa vaiheessa lapsen tilannetta saataisiin edistettyä, sitä eheämpi olisi hänen opinpolkunsa – hyvin todennäköisesti myös hänen hyvinvointinsa ja mahdollisuutensa elämän eri vaiheissa.

Tuen tarpeessa olevien lasten määrä on kasvanut, ja erityisen tuen oppilaita on sijoitettu myös suuriin ryhmiin yleisopetukseen ilman heidän tarvitsemaansa tukea. OAJ on esittänyt vaatimuksensa oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistamiseksi muun muassa niin, että riittävä erityisopettajien määrä olisi kirjattu lakiin.

Yläkouluissa ollaan huolissaan kasvavasta ongelmallisten poissaolojen määristä ja oppimistulosten heikentymisestä. Lukioissa erityisopettajille on enemmän tarvetta kuin tarjontaa, ja esimerkiksi lukemisen tai muiden oppimisen haasteiden tuella voitaisiin auttaa monia opiskelijoita kohti opiskelutavoitteitaan.

Korkeakoulutuksessa inkluusion edistäminen on noussut esiin muun muassa Euroopan komission Eurydice-raportissa, joka pohti korkeakoulutuksen saavutettavuutta sosiaalisen yhdenvertaisuuden näkökulmasta. Korkeakoulutus on olennainen keino yksilön aseman edistämiseksi yhteiskunnassa. Se mahdollistaa siirtymää esimerkiksi korkeammalle tulotasolle ja edistää osallisuutta. Jotta korkeakoulutus olisi aito mahdollisuus myös heikommassa asemassa oleville, oppilaitosten tulee tarjota heidän tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja palveluita opiskelun mahdollistamiseksi.

Uudenlainen maailma kaipaa uutta tietoa ja tuen keinoja

Tuoreen tutkimustiedon hyödyntäminen on välttämätöntä nykyisten ja tulevaisuuden haasteiden kanssa toimiessa. Esimerkiksi autismikirjon häiriön oireiden kanssa elävien todellisuutta on ymmärrettävä oikeaan tietoon pohjautuen, jotta oppijaa voidaan tukea ja hänet voidaan kohdata hyvällä tavalla.

Erityispedagogiikan näkökulmia sisältyy jonkin verran kaikkien kasvatustieteitä opiskelevien tai opiskelleiden osaamiseen. Kasvun ja opintojen eri vaiheiden haastavien tilanteiden tukemista auttaa, mitä kattavampaa kasvattajan ja opettajan oma tietämys ja ymmärrys erilaisista oppimisen ja kasvun haasteista ovat. Alan ymmärryksestä on hyötyä kaikille kasvatuksen, opetuksen ja ohjauksen tehtävissä toimiville. Erityispedagogiikan osaajille on kysyntää.

Uutta tutkittua tietoa oppimiseensa tukea tarvitsevien henkilöiden toimivista tuen muodoista ja tuen tehokkuudesta on kertynyt ja kertyy jatkuvasti lisää, ja se hyödyttää käytännön työssä. Avoimessa yliopistossa voit opiskella alaa joustavasti sinulle sopivassa rytmissä, vaikka yksi opintojakso kerrallaan. Esimerkiksi avoimen yliopiston opintojaksot Oppimisen ja osallistumisen tukeminen ja Oppimisvaikeudet pedagogisena haasteena tutustuttavat mm. portaittaiseen tukeen oppimisessa, Response to Intervention -malliin, yksilöllisen tuen keinoihin sekä erilaisiin tuen tarpeisiin ja tukeen.

Kannustamme uuden tiedon pariin. Se tuo myös kasvatus- ja koulutusalan työhön käytännön keinoja, mielekkyyttä, keskusteluyhteyksiä ja hyvinvointiakin. Kyllä. Pussillinen uusia, näyttöön perustuvia keinoja on erinomainen tulevaisuutta rakentava valinta!Riitta Virinkoski, Liisa Kytölä

KT, eo Riitta Virinkoski & KM, eo Liisa Kytölä

Yliopistonopettajat, JYU avoin yliopisto, erityispedagogiikka

Lue lisää: