Itsenäisesti, mutta yhdessä: Aikuiskasvatustiedettä Viitasaarella tarvelähtöisesti ja ohjatusti

Tammikuussa 2020 Viitasaarella alkoi oppimisen ja osaamisen kehittämisen tie kohti aikuiskasvatustieteen perusopintojen suorittamista. Nyt, vuotta myöhemmin, opinnoista saatu tieto ja osaaminen hyödyttävät jo työelämää kaikkialla missä opiskelijat toimivat. Ryhmän opettajat Maija Riitaoja ja Auli Talamo kuvaavat yhteistä tietä avoimen blogissa.

Nämä opinnot teimme yhdessä. Ensin yhdistettiin alueellinen osaamistarve ja ratkaisu siihen. Sitten vietiin yhteen avoimen yliopiston aikuiskasvatustieteen ryhmätoteutuksen suunnittelu ja Viitasaaren paikallisen Osaamiskeskus Lennättimen palvelut ja tilat. Sen jälkeen löytyi innostus oppimiseen: ryhmä motivoituneita, määrätietoisia ja aktiivisia opiskelijoita osa-aikaisen opiskelun äärelle.

Kuten avoimessa yliopistossa kaikkiaan, myös alueellisen ryhmän opiskelijat tulivat erilaisista taustoista. Osa opiskeli työn tai muun opiskelun ohella, osa työtä etsiessä tai sairauslomalla. Osa opiskeli tavoitteellisesti, osa enemmän yleisestä mielenkiinnosta aikuiskasvatukseen.

Ryhmätoteutus mahdollisti lähitapaamiset ja itsenäisen opiskelun ohella ryhmän tarjoaman tuen. Suunnitelmiin tuli muutos korona-ajan alettua, ja opinnot siirtyivät verkkoon, oppimisympäristö Moodleen. Isosta muutoksesta selvittiin yhdessä. Taustalla oli avoimen yliopiston vahva kokemus verkkovälitteisestä opetuksesta.

Yhteisiä kasvokkaisia tapaamisia jäimme kaipaamaan. Toisaalta vuoden aikana opiskelijoiden taidot Moodlen ja muiden digikanavien käyttäjinä kehittyivät opiskellessa. Verkkovälitteisessä opiskelussa oli aikuisopiskelijalle myös hyviä puolia, kuten joustavuus ja opetuksen dokumentoituminen oppimisympäristöön. Myös vuorovaikutteisuutta on mahdollista rakentaa verkkoon.

Ymmärrystä, teoriaa, käsitteitä ja konkretiaa

Olemme havainneet, että ryhmässä opiskelu on auttanut opiskelijoitamme sitoutumaan ja ylläpitämään opiskelumotivaatiota. Monella Viitasaaren ryhmän jäsenellä on jo nyt todistus opintokokonaisuuden suorittamisesta, osa vielä viimeistelee opintojaan. Suurin osa ryhmästä saa opinnot valmiiksi suunnitelmien mukaisesti.

Vuoden aikana opiskelijat pääsivät kehittämään valmiuksiaan aikuisten opetus-, ohjaus- ja koulutustehtävissä. Opinnoissa tarkasteltiin aikuisen ajattelua sekä kehitystä ja oppimista. Lisäksi pohdittiin ammatillista toimijuutta, asiantuntijuutta ja ammatillista identiteettiä sekä aikuista oppijaa yhteiskunnan ja työelämän vaatimusten keskellä.

Tuttujen ilmiöiden ymmärrys laajeni ja sai tuekseen käsitteitä. Läpi opintojen teoriaa peilattiin suhteessa omaan työhön ja elämänkokemukseen. Opinnot ovat vaatineet opiskelijoilta paljon omaa aktiivisuutta ja itseohjautuvuutta ja myös kehittäneet ohjatusti näitä taitoja.

Aikuiskasvatustieteen perusopinnot suoritettuaan opiskelijat voivat jatkaa aineopintoihin ja hakea avoimen väylän kautta tutkinto-opiskelijaksi.

Opintoja itsen ja alueen kehittämiseksi

Jyväskylän yliopisto pyrkii strategiansa mukaisesti koulutustarjonnallaan lisäämään osaamista ja tuomaan lisäarvoa alueelliseen yhteistyöhön. Avoimen yliopiston alueellista tarjontaa suunnitellaan ja kehitetään yhdessä paikallisten toimijoiden, kuten alueen yritysten ja kaupunkien kanssa. Osaamistarpeita on kartoitettu muun muassa kuntalaisille suunnatulla kyselyllä. Ilahduttava tuki ja kannuste osaamisen kehittämiseen oli Viitasaaren kaupungin asukkailleen tarjoama stipendi avointen korkeakouluopintojen suorittamiseen.

Maija Riitaoja

Osaamiskeskus Lennättimen projektipäällikkö Eeva Karppisen mukaan opinnoilla nostetaan paikallista osaamistasoa, mikä on tärkeää Viitasaaren ja lähialueen yritystoiminnan näkökulmasta. Opiskelu lähtee jokaisen henkilön omasta innostuksesta ja kiinnostuksesta kehittää itseään, mutta paikallisesti tarjottavilla korkeakouluopinnoilla on laajempi vaikutus koko pohjoisen Keski-Suomen elinvoimaan ja ilmapiiriin.

Haluamme kiittää Osaamiskeskus Lennättimen henkilökuntaa ja Viitasaaren kaupunkia hyvästä yhteistyöstä ja alueellisen työn käynnistämisestä. Lämpimät kiitokset myös Viitasaaren ryhmään osallistuneille opiskelijoille antoisasta vuodesta.

Auli Talamo

Maija Riitaoja, yliopistonopettaja, Viitasaaren opiskeluryhmän ohjaaja

Auli Talamo, yliopistonopettaja

Lue lisää: