Jatkuvan oppimisen tiekartta: Avoin korkeakouluopetus lähemmäs työelämää

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa hallituksen jatkuvaa oppimista koskevien linjausten toteuttamista varten jatkuvan oppimisen uudistus -hankkeen. Hankkeen tuloksena syntyvät mallit auttavat jatkuvan oppimisen tarpeiden hahmottamisessa sekä avointen korkeakoulujen tarjonnan kehittämisessä, kirjoittaa Jukka Lerkkanen.

Valtakunnallisilla vapaan sivistystyön päivillä teemana oli tänä vuonna koulutus, työ ja tulevaisuus. Työelämän muutos on jatkuvaa sekä aina kiivaampaa ja kiivaampaa. Siksi omaa osaamista täytyy kehittää koko työuran ajan, totesi Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin puheenvuorossaan.

Saman havainnon työelämästä esitti SITRAn johtava asiantuntija Milma Arola. Arolan mukaan asiantuntijuutta ei mielletä enää silkaksi substanssiosaamiseksi, vaan itsetuntemus sekä oppimis- ja uravalmiudet ovat nyt asiantuntijuuden ydintä. Koulutustarjonnassa on otettava huomioon jatkossa paremmin erilaiset kohderyhmät, heidän elämäntilanteensa ja osaamistaustansa.

Työelämässä tarvitaan joustavaa koulutusta sekä osaamisen tunnustamista

Avointen yliopistojen foorumi ja avointen ammattikorkeakoulujen kehittäjäverkosto osallistui jatkuvan oppimisen keskusteluun määrittelemällä nykytilaa, visiota 2030 ja tiekarttaa kohti visiota. Kohderyhmätarkastelussa havaitsimme, että avoin korkeakouluopetus kohdentuu varsin kapeasti. Tavoitteena on, että jatkuva oppiminen toimii turvana työn ja yhteiskunnan muutoksissa.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa seuraavia asioita: Jo nyt koulutustarjontaa on laajennettu, monipuolistettu ja syvennetty. Opiskelu on aiempaa lyhytjaksoisempaa ja joustavampaa, jotta opiskelu on mahdollista myös kokopäivätyön ohessa. Lisäksi eri tavoin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista on kehitettävä, sillä taidot karttuvat työelämässäkin, eivät vain formaalissa oppimisympäristössä.

Visiona 2030 on avoin korkeakoulu, digitaalinen palvelu, joka toimii alustana jatkuvalle oppimiselle. Fokuksena on työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen. Olennainen osa on aikuisten opiskelijoiden ohjauksen uudistaminen. Tulevaisuudessa ohjauksessa hyödynnetään ihmiskontaktien lisäksi automatiikkaa ja tekoälyä. Automatiikalla opiskelijaa voidaan tiedottaa opintojen etenemisestä, ja tekoäly auttaa muun muassa yksilöllistämään koulutusehdotuksia. Niiden lisänä tarvitaan henkilökohtaista kohtaamista tarjoava, aikuisille suunnattu Ohjaamo-tyyppinen palvelu.

Tiekartta auttaa vastaamaan työelämän tarpeeseen

Tiekartta sisältää kehittämisen elementit. Ensiksi on tärkeää, että käytössämme on toimivat tavat tehdä ennakointia. Siten osaamme kohdentaa opintotarjontaamme ja vastata näin paremmin työelämän tarpeeseen. Koulutustarjonnan tulee olla konseptoitua, jotta koulutustarjontatieto on kohderyhmien saavutettavissa. Toiseksi on olennaista, että opiskelu on mahdollista työn ohessa ja elämän eri vaiheissa. Tähän liittyy tarve työssä hankitun osaamisen tunnistamiselle ja tunnustamiselle.

Entä mitä jatkuvan oppimisen tiekartta tarkoittaa avointen korkeakoulujen ja kumppaniemme, vapaan sivistystyön oppilaitosten, näkökulmasta? Tiekartan avulla voimme jäsentää yhteistyötämme ja tehdä keskinäistä työnjakoa. Lisäksi voimme viedä korkeakouluopetusta lähemmäs alueellisia työelämän tarpeita. Näin tiekartta auttaa hahmottamaan avoimen korkeakouluopetuksen paikkaa ja tavoitteita osana jatkuvan oppimisen kokonaisuutta.

Jukka Lerkkanen
Johtaja
Avoin yliopisto