Opiskelijablogi: Varhaiskasvatuksen ilmiöiden tutkimista proseminaarissa

Kiinnostus oman osaamisen kehittämiseen ja halu vastata alan muutoksiin innostivat Erika Sarka-Vuorisen kasvatustieteiden opintojen suorittamiseen avoimessa yliopistossa: ”Suoritin syksyllä 2021 ja keväällä 2022 varhaiskasvatustieteen aineopinnot Jyväskylän avoimessa yliopistossa työn ohessa. Niiden suorittaminen kehitti minua ammattilaisena, sekä vei minua askeleen lähemmäksi varhaiskasvatuksen maisteriopintojen suorittamista.”

Olen koulutukseltani liikuntaneuvoja, ammattivalmentaja sekä sosionomi varhaiskasvatuksen opettajan pätevyydellä. Liikunta-alan työurani herätti kiinnostukseni lasten kasvatukseen, kehitykseen ja opetukseen. Sosionomiopintojen jälkeen olen toiminut varhaiskasvatuksen opettajana.

Avoimen yliopiston kautta olen päässyt suorittamaan kasvatustieteen perusopinnot ja esi- ja alkuopetuksen opinnot. Työuralla eteneminen päiväkodin johtajaksi on lisännyt kiinnostusta oman osaamisen kehittämiseen. Aineopintojen suorittaminen kehitti minua ammattilaisena, sekä vei minua askeleen lähemmäksi varhaiskasvatuksen maisteriopintojen suorittamista. Antoisinta aineopinnoissa oli proseminaari-kurssi, jossa pääsi tekemään tutkielman itselle kiinnostavasta aiheesta. 

Yksityisen varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden perusta on samankaltainen kuin kuntaorganisaationkin, mutta yksityinen varhaiskasvatus tuo pedagogiseen johtajuuteen erityispiirteitä.

Varhaiskasvatukselle merkityksellisiä ilmiöitä tutkimassa

Proseminaari-kurssilla tein ”Yksityisen päiväkodin johtajien kokemuksia pedagogisesta johtajuudesta” -proseminaaritutkielman, jossa kuvasin yksityisen päiväkodin johtajien kokemuksia pedagogisesta johtajuudesta. Tutkimuksessa selvitin, miten yksityisen päiväkodin johtajat määrittelevät pedagogista johtajuutta ja miten he kokevat pedagogisen johtajuuden toteutumisen työssään.

Tutkimus on merkityksellinen, sillä yksityisen sektorin johtajuuden ja erityisesti pedagogisen johtajuuden tutkimus on vähäistä. Yksityisestä varhaiskasvatuksesta on julkaistu vasta yksi valtakunnallinen selvitys. Yksityisen sektorin pedagogisen johtajuuden tutkimus on arvokasta yhteiskunnallisesta ja valtakunnallisen varhaiskasvatuksen yhtenäistämisen näkökulmasta, kun kasvaneen palvelutarpeen takia yksityiset varhaiskasvatuspalvelut ovat lisääntyneet Suomessa viimeisten vuosien aikana.

Pedagoginen johtajuus yksityisessä varhaiskasvatuksessa

Proseminaaritutkielmani tuloksista ilmenee, että yksityisen päiväkotien johtajat määrittelivät pedagogisen johtajuuden merkitykselliseksi ja ohjaavaksi osaksi päiväkodin johtajan työtä. Pedagoginen johtajuus määriteltiin muodostuvan osatekijöistä ja siihen nähtiin vaikuttavan yksityisen päiväkodin johtajuuden erityispiirteet.

Yksityisen päiväkodin johtajat toteuttivat pedagogista johtajuutta erilaisilla menetelmillä. Pedagogisessa johtajuudessa oli sekä tukevia että estäviä tekijöitä. Kuntayhteistyö nähtiin vaikuttavan pedagogisen johtajuuden toteuttamiseen.

Proseminaaritutkielmani pohjalta voidaan todeta, että yksityisen varhaiskasvatuksen pedagogisen johtajuuden perusta on samankaltainen kuin kuntaorganisaationkin, mutta yksityinen varhaiskasvatus tuo pedagogiseen johtajuuteen erityispiirteitä. Erityispiirteinä nähtiin yrittäjähenkisyys ja ammattiylpeys, vastuun ottaminen, läsnä oleminen, asiakkuus keskiössä -ajatusmalli ja yhteistyö.

Yksityisen päiväkodin johtajat kokivat pedagogisen johtajuuden merkityksellisenä ja ohjaavana osana päiväkodin johtajan työtä, jonka toteuttamisessa korostuu kehittämiskulttuuri, yhteistyö ja vuorovaikutus. 

processed-cb522719-cdd9-4541-9f61-ed58c34e0416_Z2m5V07f.jpeg

Erika Sarka-Vuorinen
Päiväkodin johtaja