Psykologia: Hyvinvoinnin monet kasvot

Hyvinvointi on merkittävä ja moninainen keskustelun aihe. Se koetaan kiinteänä osana elämäämme. Modernissa yhteiskunnassa hyvinvointimme on myös jatkuvasti uhattuna, joten omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää. Psykologian yliopistonopettajat Kati Sahlman ja Suvi Waselius pohtivat avoimen yliopiston opiskelijan hyvinvointia blogissa.

Mitä hyvinvointi ja hyvä elämä tarkoittavat juuri sinun kohdallasi? Kuinka ne toteutuvat opiskelijan roolissasi?

Psykologiassa hyvinvointi nähdään moniulotteisena käsitteenä. Psykologiseen hyvinvointiin sisältyy mm. itsensä hyväksyminen, hyvät suhteet muihin ihmisiin, autonomia, ympäristön hallinta, elämän tarkoituksellisuus ja henkilökohtainen kasvu. Sosiaalisen hyvinvoinnin ulottuvuuksia puolestaan ovat mm. yhteisöön kuuluminen, hyväksytyksi tuleminen, oma panos yhteiskunnassa, yhteiskunnan ymmärrettävyys ja yhteisön kehittyminen. Emotionaaliseen hyvinvointiin kuuluvat mm. myönteiset ja kielteiset tunteet sekä tyytyväisyys elämään.

Omien elämäntavoitteiden ja -arvojen tunnistaminen ja niiden mukaisesti eläminen heijastuu yleensä positiivisesti yksilön hyvinvointiin. Arvot kuvastavatkin sitä, mikä yksilölle on oikeasti tärkeää elämässä.

Psykologinen joustavuus on suotuisa ominaisuus hyvinvoinnin kannalta. Joustavuutta voi olla esim. se, että sopeutuu erilaisiin elämäntilanteisiin eri kehitysvaiheissa elämänkulun aikana ja muuntaa tarvittaessa esim. elämäntavoitteitaan. Lisäksi resilienssi eli palautumiskyky voi toimia suojaavana tekijänä hyvinvoinnin kannalta, ja sitä voi myös harjoitella. Resilienssi tarkoittaa palautumiskykyä stressaavien ja haastavien elämäntilanteiden kohdalla.

Opiskelijoiden hyvinvointi on monen asian summa

Jyväskylän yliopiston avoimelle yliopistolle opiskelijoiden hyvinvointi on tärkeää: uusia, etäopiskelua huomioivia toimintatapoja suunnitellaan parhaillaan. Jyväskylän yliopistossa on käytössä Student life-toimintamalli, jota suunnitellaan tulevaisuudessa osaksi myös avoimen yliopiston palvelua (Student Life-Online). Sen ideana on olla opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena auttamassa ja ohjaamassa opiskelun kaikissa vaiheissa.

Opintoneuvonta etenkin opintojen alussa voi olla esim. opiskelun aloittamista ja omien opintojen suunnittelua helpottava tekijä. Opintojen ohjaus kurssin aikana voi olla merkityksellinen opiskelijan opintojen etenemiselle ja mm. siksi olennainen hyvinvoinnin kannalta.

Opiskelua ja sen vastapainoa

Opiskelijamme kokevat tärkeänä, että opiskelun voi suunnitella elämäntilanteeseensa sopivaksi ja omat voimavarat huomioiden. Opintojen sijoittamista omaan arkeen voi helpottaa esimerkiksi viikkokohtaisen suunnittelun tai lukujärjestyksen avulla. Arjen muita askareita voi myös delegoida ja priorisoida.

Opiskelun vastapainoksi ja oman hyvinvoinnin tukena on hyvä olla myös muuta tekemistä, kuten perhe-elämää, ystäviä ja harrastuksia. On merkityksellistä, että palautumisen tavat ovat itselle mielekkäitä ja riittäviä. Lisäksi perheen ja läheisten sekä vertaistuen merkitystä pidetään tärkeänä opiskelijan hyvinvoinnin tukemisessa.

Opiskelutaitoja ja luottamusta omaan osaamiseen

Hyvät opiskelutaidot ja niiden kehittäminen ovat tärkeä osa opiskelua ja siihen liittyvää hyvinvointia. Vahva minäpystyvyys ja luottamus omaan osaamiseen edistää opintojen kulkua ja tuo mielihyvää opintomatkan aikana.

Opiskelijamme ovat todenneet, että täytyy olla myös armollinen itselle, eikä asettaa liian kovia vaatimuksia. Onkin tärkeää tunnistaa omat vahvuudet ja kehittämisen kohteet, jotta osaa asettaa itselle sopivat tavoitteet. Aina opiskelussakaan ei kaikki mene niin kuin suunnittelee, ja epäonnistumisia tai vastoinkäymisiä saattaa tulla eteen. Tällöin ohjauksen pyytäminen sekä omat stressinkäsittely- ja selviytymiskeinot ovat avainasemassa. Vaikeuksista selviytyminen saattaa myös voimaannuttaa sekä tuoda itselle uusia voimavaroja ja työkaluja selviytymiseen.

Opi uutta hyvinvoinnin teemoista

Voit tutustua avoimessa yliopistossa hyvinvoinnin teemoihin:

  • Aikuisopiskelijan akateeminen opiskelukyky -kurssilla tutustut niin omia opiskelutaitoja kuin hyvinvointiakin koskeviin teemoihin. Kurssin sisältöjä ovat minäpystyvyys ja itsemyötätunto, akateemiset opiskelutaidot (lukeminen ja kirjoittaminen), opintojen suunnittelu ja ajankäyttö sekä stressi ja palautuminen.
  • Psykologian perus- ja aineopintojen teemoista mm. aivot, persoonallisuuden piirteet, mielenterveys, terapiat tai psykologin asiantuntijuus ovat kiinnostavia hyvinvoinnin kannalta. On mielenkiintoista tarkastella mielen hyvinvointia eri ikäisten ihmisten keskuudessa tai pohtia ennaltaehkäisevää toimintaa mielenterveydessä.
  • Entä millaisia selviytymiskeinoja sinä käytät? Jos haluat kurkistaa, millaista psykologian opiskelu on, Ihmismielen salat (2 op) -kurssi antaa siihen mahdollisuuden. Kurssi on maksuton, ja se antaa kuvan psykologian eri osa-alueiden teemoista.
  • Psykologian perusopinnot ja yksi aineopintojen jakso muodostavat Psykoterapeuttikoulutuksen edellyttämät lisäopinnot (yhteensä 30 op). Moni hyödyntääkin tämän mahdollisuuden avoimessa yliopistossa, kun haaveissa on psykoterapeutin opinnot ja ammatti.

Kati Sahlman ja Suvi Waselius, psykologia, JYU avoin yliopisto

Kati Sahlman, YTM, yliopistonopettaja
Suvi Waselius, PsT, yliopistonopettaja

Blogin taustatiedoista ja opiskelijoiden kokemusten välittämisestä kiitokset JYU avoimen psykologian tiimin Sanna Anttoselle ja Merja Hietalahdelle.