Sosiaalinen markkinointi: Markkinoinnin keinoin yhteiskunnallisten haasteiden kimppuun?

Sosiaalinen markkinointi valjastaa tehokkaat markkinoinnin keinot yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen. Sitä voi nyt oppia JYU avoimen yliopiston markkinoinnin uudella kurssilla. Avoimen blogissa tutkijatohtori KTT Heini Taiminen tutustuttaa sosiaalisen markkinoinnin mahdollisuuksiin.

“Why Should the Devil Have All the Best Tunes?” – kysyi Gerald Hastings aikoinaan provokatiivisesti kirjan kannessa, joka käsitteli sosiaalista markkinointia.

Sosiaalinen markkinointi valjastaa markkinointiajattelun sekä tehokkaiksi todetut kaupallisen markkinoinnin työkalut yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen. Tuotteiden ja palveluiden myymisen sijaan, lähdetään ”myymään” käyttäytymisen muutosta. Tavoitteena on ohjata ja kannustaa ihmisiä tekemään parempia päätöksiä jotka hyödyttävät niin yksilöä kuin myös yhteiskuntaa. Sosiaalinen markkinointi tunnetaankin myös yhteiskunnallisena markkinointina.

Miten voin olla avuksi?

Markkinointi on tieteenala, jonka ytimessä on asiakasymmärrys ja arvonluonti asiakkaan kanssa. Samoin on sosiaalisessa markkinoinnissa. Keskiöön nostetaan kansalainen, hänen tarpeensa, toiveensa ja unelmansa. Yksi lähestymistavan vahvuuksista onkin tuoda kohderyhmän ääni kuuluviin ja nähdä kohderyhmä tärkeänä yhteistyökumppanina.

Asetelma on omiaan luomaan ratkaisuja, jotka edistävät yhteistä hyvää tavalla, jonka myös yksilö kokee hyödylliseksi. Sen sijaan, että lähdettäisiin tuputtamaan jotain haluttua ideaa tai käyttäytymismallia ja perustelemaan sen hyödyllisyyttä, lähdetään miettimään, miten voitaisiin auttaa kohderyhmää toimimaan toivotulla tavalla.

Avuksi napataan benchmark-kriteerit (ks. THL ABC , NSMC ), joihin on tiivistetty markkinoinnin ydinkonsepteja. Nämä kriteerit tarjoavat ikään kuin linssit tarkastella yhteiskunnallista haastetta markkinoinnin näkökulmasta. Miten ajatus tulosten mittaamisesta, segmentoinnista, kilpailusta tai tutusta 4P-mallista taipuvat tässä kontekstissa?

Uusia ideoita yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen

Sosiaalinen markkinointi ei ole mikään uusi lähestymistapa maailmalla, ja tieteessäkin sillä on jo pitkät perinteet. Suomessa se on vielä hieman tuntemattomampi (ks. kuitenkin esim. SOSTE1 ja  SOSTE2, SITRA, Innokylä).

Lähestymistapaa on menestyksekkäästi sovellettu esimerkiksi terveyden- ja hyvinvoinnin teemoihin, kuten tupakoinnin vähentämisessä, liikkumisen lisäämisessä ja terveellinen syömisen edistämisessä. Sitä on käytetty ympäristön suojeluun ohjaamiseen, mm. roskaamisen vähentämisessä, lannoitteiden käytön järkevöittämisessä ja ympäristöystävällisten tapojen edistämisessä. Yksi esimerkki on liikennekäyttäytymisen parantaminen, kuten turvavyön ja pyöräilykypärän käytön edistäminen, alkoholin alaisena ajamisen ja ylinopeuksien vähentäminen. 

Ammentamalla aineksia kauppatieteistä, lähestymistapa tarjoaa uusia näkökulmia maailmalla ja Suomessa tehtävään yhteiskunnallisen hyvän edistämistyöhön. Monitieteisyys auttaa aina näkemään asioita uudessa valossa, haastamaan totuttuja ajattelumalleja ja näin viemään asioita eteenpäin.

Tule oppimaan sosiaalista markkinointia!

Sosiaalista markkinointia on nyt myös mahdollista opiskella JYU avoimessa yliopistossa. Uudella kurssilla tutustutaan sosiaaliseen markkinointiin lähestymistapana ja siinä käytettyihin teorioihin sekä sovelluksiin.

Markkinoinnin opiskelijoille kurssi tarjoaa uuden näkökulman tuttuun aiheeseen ja syventää ymmärrystä uudesta näkökulmasta. Sivuaineopiskelijoille se tuo aimo annoksen markkinointiajattelua, jota on mahdollista soveltaa omaan kontekstiin. Ammattilaisille kurssi tarjoaa uusia näkökulmia ja työkaluja jo tehtävään työhön.

Heini Taiminen

Tervetuloa siis oppiminaan mitä markkinoinnilla on annettavaa yhteiskunnallisen hyvän edistämiseen! Kurssin esitietoina toimivat Kuluttajakäyttäytyminen -kurssi ja sitä edeltävä Markkinoinnin perusteet -kurssi.

Heini Taiminen
KTT, tutkijtatohtori 

Taiminen työskentelee Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa tutkijatohtorina. Tutkimusaiheissaan hän on keskittynyt ymmärtämään miten digitaaliset palvelut voivat toimia osana terveydenhuoltoa ja luoda hyvinvointia sekä siihen, miten markkinointiajattelu taipuu terveyden- ja hyvinvoinnin edistämiseen (sosiaalinen markkinointi).

Lue lisää sosiaalisesta markkinoinnista esim. seuraavista lähteistä:


Kuvituskuva: Gary Chan