Taide auttaa oppimaan: Varhaiskasvatuksen taideosaamista kannattaa kehittää

Varhaiskasvatuksen henkilöstön taideosaaminen on merkittävä investointi oppimiseen, kehittymiseen ja hyvinvointiin. Taide on tärkeä mahdollistaja luovalle ajattelulle ja ongelmanratkaisutaidoille – ja niitä tarvitaan läpi elämän, jokaisella toimialalla. Taide kuuluu myös lapsille, jolloin luodaan myös pohjaa luovuuden hyödyntämiselle. Avoimen yliopiston asiakkuuspäällikkö ja varhaiskasvatustieteen yliopistonopettaja, KT, dos. Tiina Lämsä pohtii blogissa taideosaamisen merkitystä ja sen kehittämisen mahdollisuuksia varhaiskasvatuksessa.

Taide on tapa tutkia itseä, maailmaa ja niiden suhdetta toisiinsa. Taiteellinen oppiminen on kehollista, yhteisöllistä ja kokonaisvaltaista toimintaa, joka edistää luovaa ja kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja sekä lisää koko yhteisön hyvinvointia osallisuuden kokemuksen kautta. Taiteen avulla voidaan tukea lapsen oppimista esimerkiksi matematiikassa, kielellisessä ilmaisussa tai luonnontieteissä. Taide voi myös auttaa lapsia käsittelemään tunteitaan ja oppimaan sosiaalisia taitoja, kuten vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Ja tässä oli vain muutamia esimerkkejä taiteen tutkituista positiivisista vaikutuksista hyvinvointiin ja oppimiseen.

Taide kuuluu kaikille ja on myös lapsen oikeus. Varhaiskasvatuslaissa (540/2018, 3 §) varhaiskasvatuksen tavoitteena on toteuttaa leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvaa monipuolista pedagogista toimintaa ja mahdollistaa myönteiset oppimiskokemukset.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) raportin (2019) mukaan erityisesti taiteellisella ilmaisulla on ollut heikko asema osana varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. Edellä kuvattu ja raportin kuvaama todellisuus herättävät kysymyksiä: Miten nämä haasteet voitaisiin ratkaista? Entä miten taiteen ja luovuuden roolia voitaisiin vahvistaa varhaiskasvatusalan koulutuksissa, tai millaisia konkreettisia käytäntöjä voitaisiin ottaa käyttöön taiteellisen oppimisen edistämiseksi varhaiskasvatuksessa? 

Taide edistää ajattelun taitoja ja iloa

Ajattelun taidot ovat tärkeitä nykypäivän maailmassa menestymiselle. Nämä taidot sisältävät muun muassa kriittistä ajattelua, ongelmanratkaisutaitoja, luovaa ajattelua, sekä kykyä empatiaan ja yhteistyöhön. Tulevaisuudessa näiden taitojen merkityksen on arveltu olevan entistäkin suurempi. Taide itsessään on arvokas ja merkittävä asia, mutta sillä on myös olennainen merkitys näiden taitojen kehittämisessä.

Minulle taidekokemukset ovat tärkeitä, koska ne auttavat yhdistämään kehon ja mielen, irrottautumaan arjesta ja löytämään uusia tapoja aistia maailmaa. Kehollisuus, liikunta, estetiikka ja taide ylipäätään ovatkin tärkeitä elämässäni. Ne auttavat vaalimaan uteliaisuutta ja löytämään uusia näkökulmia elämään. Taide tuottaa minulle iloa ja mielihyvää. Se haastaa, ärsyttää, naurattaa, itkettää, ihmetyttää, lohduttaa ja rohkaisee.

Luovuudella ja taidekokemuksilla on iso merkitys uuden ajattelun herättelyssä myös työelämässä. Tälle kaikelle luodaan pohjaa ja mahdollisuuksia sekä lupa luovuuden käyttöön jo varhaisvuosina.

Taideosaamista kehittämään!

Lasten parissa työskentelevän henkilöstön taideosaaminen on tärkeä satsaus lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen, laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoamiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin ja ammatilliseen kehittymiseen. Taideosaamisen kehittäminen voi parhaimmillaan tuoda lisää innostusta ja luovuutta työhön sekä edistää henkilöstön ammatillista kasvua.

Pedagoginen kehittäminen on välttämätön osa varhaiskasvatuksen ammattilaisten työtä, sillä sen avulla voidaan edistää laadukasta varhaiskasvatusta ja koko yhteisön hyvinvointia. Laadukkaan pedagogiikan kehittämisessä tärkeää on tavoitteellisuus, systemaattisuus ja yhteistyö eri ammattilaisryhmien välillä. Tämä vaatii koko työyhteisön yhteistä ponnistusta ja sitoutumista. Mitäpä, jos voisimme luoda koulutuksen keinoin siltoja taiteen ammattilaisten ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten välille taiteellisen oppimisen tukemiseksi?

Pedagoginen kehittäminen on aina oppimiskokemus myös kehittäjälle: se tarjoaa mahdollisuuden innovointiin, uusien näkökulmien ja ajatusten avaamiseen sekä ihmisiin ja toimintatapoihin tutustumiseen. Minulle kävi näin äskettäin. Sain tutustua Taideyliopiston kollegaan, jonka kanssa keskustelimme varhaiskasvatuksen kentän tarpeesta vahvempaan taideosaamiseen. Keskustelu johti yhteistyöpalaveriin ja uuden Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa -opintokokonaisuuden kehittämiseen.

Taideyliopiston ja Jyväskylän yliopiston osaaminen yhdistyvät uutuusopinnoissa

Taideyliopiston ja Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston uudella opintokokonaisuudella Taideosaaminen varhaiskasvatuksessa (15 op) tuot lisää taideosaamista tiimiisi ja opit taidelähtöisen toiminnan toteuttamisesta työyhteisössä.

Opinnoissa opit teatteri- ja tanssipedagogiikasta sekä musiikkikasvatuksesta alan huippuasiantuntijoiden ohjauksessa ja teet työyhteisössäsi pedagogisen kehittämishankkeen näiden taideaineiden teemoissa. Taidelähtöisessä pedagogisessa kehityshankkeessa opit tarkastelemaan esimerkiksi oman työyhteisösi kehittämistä tutkimusperusteisesti, innovatiivisesti ja käytännönläheisesti.

Taideyliopiston ainutlaatuinen taideosaaminen ja Jyväskylän yliopiston tunnustettu pedagoginen osaaminen luovat uudenlaisen opintokokonaisuuden. Kokonaisuus on syntynyt kiinnostuksesta laadukkaaseen opetukseen digitaalisessa ajassa, ja se on rakennettu kunnioittaen lapsen oikeuksia.

Tule mukaan oppimaan, ja tukemaan koko yhteisön luovuutta ja ilmaisukykyä!

Tiina Lämsä
KT, dos. varhaiskasvatustieteen yliopistonopettaja ja avoimen yliopiston asiakkuuspäällikkö

Taideyliopisto, taidealojen suunnannäyttäjä: Taideyliopisto tarjoaa ylintä musiikin, kuvataiteen, teatterin ja tanssin koulutusta Suomessa. Taideyliopisto on taidealojen koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälinen suunnannäyttäjä, joka vahvistaa taidetta yhteiskuntaa uudistavana voimana. Vuonna 2013 perustetun Taideyliopiston muodostavat Kuvataideakatemia, Sibelius-Akatemia ja Teatterikorkeakoulu.

Jyväskylän yliopisto, kasvatustieteen uranuurtaja: Maailmankuulun suomalaisen koulujärjestelmän perusta luotiin Jyväskylän yliopistossa vuonna 1863, jolloin Jyväskylään perustettiin ensimmäinen suomenkielinen opettajankoulutusseminaari. Tänä päivänä jatkamme tätä perintöä tutkimalla monitieteisesti oppimista, opetusta ja oppimisvaikeuksia sekä kehittämällä tulevaisuuden oppimisympäristöjä.

Linkkejä ja lisätietoa aiheesta: