Tiimit, nopea ongelmanratkaisu ja oppiminen työelämän keskiössä

Elämme yhteiskunnallisen muutoksen aikaa, joka vaatii uudenlaisia taitoja ja jopa uudenlaisia ajatusmalleja työstä. Työelämästä on monilta osin tullut lyhytjänteisempää ja projektiluonteista. Projektiosaamisen opettajat Satu Vesin ja Minna Kallinen-Kuisma kirjoittavat avoimen blogissa, kuinka tulevaisuuden osaaja tuo projekteihin taitojensa lisäksi myös kykynsä oppia.

Asiantuntijatyön ja tilapäisten, yrittäjämäisten projektien määrä on kasvanut. Sekä julkisten että yksityisten organisaatioiden verkostot ovat muodostumassa ketterän kehittämisen ja nopean ongelmanratkaisun areenoiksi, joissa vaihtelevaluonteinen työ vaatii aloite- ja muutoskykyä sekä jatkuvaa oppimista ja vuoropuhelua.

Julkista keskustelua seuratessa voi tuntua, että vastuu kehittymisestä on siirtynyt yksilölle ja hänen taitoihinsa ja osaamiseensa. Työelämän keskiöön ovat kuitenkin tulossa tiimit ja verkostot sekä niiden keskinäinen kyvykkyys rakentaa uusia ratkaisuja ja oivalluksia yhteisen osaamisen ympärille. Tällaiset niin sanottua kollektiivista älyä peräänkuuluttavat näkökulmat korostavat taitoja, joita meistä jokainen voi oppia ja harjoitella. Erityisesti ongelmalähtöisen oppimisen kautta vahvistetaan taitoja, jotka voidaan siirtää suoraan työelämään.

Asiakasrajapinnoissa kehitetään ja opitaan tiimeinä

Nykyaikaiset projektit muodostuvat toimijoiden avoimessa vuoropuhelussa. Kun ratkaistavien ongelmien määrittely ja ratkaisujen löytyminen pysyvät asiakkaan todellisessa ympäristössä, myös ratkaisujen käytäntöön vieminen ja yhdessä oppimisen mahdollisuudet paranevat. Vuorovaikutteiseen ongelmanratkaisuun perustuva yrittäjämäinen työskentely mahdollistaa ketterän tekemisen, jatkuvan oppimisen ja jopa työn imun. Samalla asiakkuussuhteet voivat syventyä ja sujuvoitua uusia projekteja varten.

Yrittäjämäisyydellä tarkoitetaan usein mahdollisuuksiin tarttumista sekä kykyä ja halua toimia ja laittaa liikkeelle asioita nopeasti epävarmuudesta huolimatta. Tällaisella joustavalla työskentelyllä on merkitystä kaikille, jotka toimivat epävarmuudessa ja resurssiniukkuudessa, ei vain yrittäjille.

Projektiosaaminen vaatii tiimi- ja yhteistyötaitojen sekä yrittäjämäisten taitojen ymmärtämistä ja haltuunottoa. Tiimissä toimimisen taitoja korostetaan, sillä erilaiset työryhmät ja tiimit ovat olennainen osa tuloksellisen organisaation toimintaa. Siksi on tärkeää ymmärtää, että lyhyttäkään projektia varten muodostettu ryhmä ei ole staattinen kokoonpano vaan elävä prosessi.

Tiimi on enemmän kuin jäsenten yhteenlasketut vahvuudet

Projektityö alkaa työryhmän muodostamisesta ja organisoitumisesta valitun tavoitteen ympärille. Ryhmän hyötynä on erilaisten ihmisten mahdollistama kognitiivinen heterogeenisyys, eli ajattelun moninaisuus. Ryhmät ja erityisesti niitä itseohjautuvammin toimivat tiimit yhdistelevät ja hyödyntävät uudenlaisia näkökulmia ajatustensa ja taustojensa kirjosta, tunnistavat ongelmia nopeammin sekä voivat ratkaista monimutkaisempia ongelmia kuin kukaan yksin.

Ryhmissä ja tiimeissä myös yksilö oppii enemmän, koska oivaltamisen ja oppimisen paikkoja on suhteessa enemmän kuin yksin tehtävissä töissä. Toisen oppimisesta saa irti itsekin, jos siihen osallistuu ja antautuu prosessin vietäväksi.

Matka oman oppimisen kuskiksi

Erilaiset ongelmalähtöiset ja avoimista kysymyksistä kumpuavat oppimistilanteet tuovat opiskelijat oman oppimisensa kuskeiksi. Tosielämän toimeksiantojen äärellä työskentely on erityisen aktivoivaa, sillä ongelmanratkaisu prosessina vaatii terävyyttä ja kriittistä sekä luovaa ajattelua. Tämä taasen edellyttää itseohjautuvuutta, aloitteellisuutta ja vastuunottamista.

Ongelmalähtöinen oppiminen vie opiskelijat innovatiivisuuden, luovuuden, ennakkoluulottomuuden ja loogisen päättelyn äärelle. Samalla se mahdollistaa käytännönläheisen ja aktiivisen yhteistyön toimeksiantajien kanssa. Tiimityössä vahvistuvat yhteistyöhön ja kommunikaatioon, kuten neuvotteluun ja kuunteluun, liittyvät taidot.

Tiimi ja työnantaja -kurssi: Ongelmien ratkaisua yhdessä

JYU avoimen yliopiston tarjoamiin projektiosaamisen opintoihin kuuluvalla Tiimi&Työnantaja -projektikurssilla työskennellään aitojen asiakastoimeksiantojen parissa. Opiskelijoista muodostetut ryhmät määrittelevät toivotun projektiaihion raamit yhdessä asiakkaan kanssa. Ongelman ratkaisu ja oppimisen prosessi lähtevät liikkeelle asiakkaan todellisista tarpeista ja toiveista.

Projektiosaamisen ohella sinulla on oiva mahdollisuus vahvistaa tiimityöskentelytaitojasi, verkostoitua sekä toisten opiskelijoiden että yritysten edustajien kanssa, ja saada arvokasta työelämäkokemusta. Ongelmalähtöisen oppimisprosessin palkinnot ovat syvemmällä kuin vain saadussa arvosanassa. Projektissa saavutettujen tulosten myötä tulleet kokemukset vahvistavat ennen kaikkea uskoa ja luottamusta omiin kykyihin ja toisten kanssa tehtyyn yhteistyöhön. Katso millaisia kokemuksia aiempien vuosien tiimit ovat nostaneet esiin.

Kaikille avoin opintojakso soveltuu niin työelämässä oleville kuin sinne hakeutuville. Esitietoina edellytetään ainoastaan oman tieteenalan perustietojen hallintaa. Projektiosaamisen opintokokonaisuutta suorittaville opiskelijoille suosittelemme lisäksi opintojaksoja JSBA7140 Projektin hallinta ja YJOA2190 Tiimityön johtaminen ja ryhmädynamiikka.

Satu Vesin ja Minna Kallinen-Kuisma

Satu Vesin on Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston tuntiopettaja ja Minna Kallinen-Kuisma kauppatieteiden yliopistonopettaja. Molemmat ovat mukana projektiosaamisen opintojen suunnittelussa ja toteutuksessa.