Opiskelijablogi: Omalla tutkimuksella tehoa ja syvyyttä varhaiskasvatuksen johtamiseen

Tutkittu tieto on avoimen yliopiston opintojen perusta. Aineopintojen proseminaaritöissä opiskelijat pääsevät tekemään pienen tutkielman itseä kiinnostavasta oman oppiaineen keskeisestä ilmiöstä. ”Proseminaarityöni tuloksena selvisi muun muassa, että käynnissä oleva varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutos edellyttää työnkuvien vahvistamista ja selkeyttämistä”, kirjoittaa kasvatustieteen opiskelija ja päiväkodin johtaja Marika Warsell avoimen blogissa.

Olen työskennellyt varhaiskasvatuksessa yli kahden vuosikymmenen ajan, päiväkodin johtajana vuodesta 2013. Opinnot avoimessa yliopistossa toivat uusia näkökulmia omaan työhöni ja vahvistivat teoreettista osaamista. Valitsin Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston opinnot, koska kurssien toteutustapoja on useita, joista pystyin valitsemaan itselleni, omaan elämäntilanteeseeni ja oppimisprosessiini parhaiten sopivat. Perheellisenä ja työssäkäyvänä aikataulujen joustavuus oli keskeinen opintojen suorittamista tukeva asia.

Koulutustaustaltani olen sosionomi (ylempi amk). Olin jo vuosia haaveillut kasvatustieteen maisterin tutkinnosta, jotta voisin laajentaa mahdollisuuksiani työskennellä varhaiskasvatuksen eri tehtävissä. Jotta sosionomin koulutuksen omaava henkilö voi hakea maisteriopintoihin, on ensin suoritettava kasvatustieteen perus- ja aineopinnot esimerkiksi avoimessa yliopistossa.

Tietämys alan ilmiöistä syventyy tutkimuksen keinoin

Antoisimpana kokemuksena itselleni koin opintojen kautta avautuneen tutkimuksen maailman. Tutkitun tiedon lukeminen tutusta aiheesta antoi omaan työhön paljon sisältöä ja uudenlaista ymmärrystä. Kasvatustieteiden opinnot koostuivat 25 opintopisteen perusopinnoista ja 40 opintopisteen aineopinnoista. Opiskelin aineopinnot yleisen kasvatustieteen puolella, mutta Jyväskylässä voi opiskella aineopintotasolla myös varhaiskasvatustiedettä.

Aineopintoihin kuuluu myös proseminaarityön tekeminen: pieni tieteellinen tutkielma, joka toi uutta tietoa minua kiinnostavasta aiheesta. Se oli avoimen opintojeni ainoa vuorovaikutuksellinen osuus ja usean kuukauden mittainen tutkimusprosessi. Proseminaarikurssi koostui tutkimuksen aineistonkeruusta, seminaareista ja välitehtävistä, jotka johtivat valmiiseen proseminaarityöhön.

Proseminaaritutkimus toi tietoa henkilöstörakenteen muutostyöhön

Laadullisessa proseminaarityössäni haastattelin kuutta päiväkodin johtajaa liittyen varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutokseen. Vuoteen 2030 mennessä päiväkodin moniammatillisissa tiimeissä työskentelee varhaiskasvatuksen opettajan ja lastenhoitajan lisäksi myös varhaiskasvatuksen sosionomi. Tähän asti sosionomit ovat tehneet opettajan töitä, joten heidän työnkuvansa ja palkkauksensa alalla muuttuvat. Muutoksella on haettu alalle koulutustason nostoa, ja sen myötä sosionomit tekevät päiväkodissa koulutustaan vastaavaa työtä.

Proseminaarityöni tuloksena selvisi muun muassa, että käynnissä oleva varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen muutos edellyttää työnkuvien vahvistamista ja selkeyttämistä. Erityisesti pätevien opettajien saaminen on ollut alalla haasteena jo pidempään. Alan arvostusta ja palkkausta tulisikin nostaa, sekä parantaa etenkin kasvun ja oppimisen tuen resursseja. Haastattelemani päiväkodin johtajat uskovat, että resurssien lisääminen helpottaisi pätevien työntekijöiden saamista. Resurssit vaikuttavat työolosuhteisiin ja mahdollistavat siten laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttamisen.

Työntekijöiden vaihtuvuus ja pätevien työntekijöiden palkkaamisen haasteet vaikuttavat yksiköiden toimintakulttuuriin. Tutkimukseni perusteella päiväkodin johtajat toivovat, että yksikköjen toimintakulttuurin perustan rakentamiselle olisi enemmän aikaa ja resursseja jatkuvan kehittämisen sijasta. He toivovat myös, että varhaiskasvatuksen arjessa voitaisiin keskittyä yksiköstä nouseviin tarpeisiin hallinnosta tulevien päällekkäisten kehittämishankkeiden sijaan.

Tutkimukseni tulokset ovat hyödynnettävissä varhaiskasvatuksen alalla tiedolla johtamiseen, asiantuntijuuden kehittymiseen ja johtamisosaamisen vahvistumiseen.

Avoimen opiskelija saa ohjausta opintojen eri vaiheissa

Avoimen yliopiston tehtävänannot olivat mielenkiintoisia, ja opintokokonaisuudet oli valmisteltu huolellisesti verkkoalustalla. Opintojen sisällöt käsittelivät laaja-alaisesti kasvatuksen ja koulutuksen historiaa, oppimisteorioita ja -filosofiaa sekä tutkimuksen tekemiseen liittyviä prosesseja.

Vaikka aiempien opintojen suhteen olisi pitkäkin tauko, opiskelua tuetaan avoimessa yliopistossa. Tehtävistä sai kirjallisen palautteen, joka tuki ja ohjasi omaa opiskeluani paljonkin. Edellisistä opinnoistani oli kymmenisen vuotta aikaa, joten aluksi esseen kirjoittaminen tuntui hieman haasteelliselta, mutta palautteen avulla pääsi hyvin selville siitä, miten omaa työskentelyä voi kehittää.

Proseminaarityöskentelyssä oli tiiviisti mukana kymmenen hengen opiskelijaryhmä ja ohjaaja, kasvatustieteen tohtori Tiina Lämsä. Oli todella antoisaa seurata toisten opiskelijoiden prosesseja ja keskustella omasta proseminaarityöstä. Kokemus tutkimuksen tekemisestä ennen graduprosessia on helpottanut gradutyöskentelyä nyt, kun työstän kasvatustieteen maisteriopintoja. Marika Warsell

Marika Warsell
Päiväkodin johtaja, kasvatustieteen opiskelija

Tutustu opintomahdollisuuksiin: