Valitsisinko verkkokurssin? Avoimessa yliopistossa voit opiskella monin tavoin

Avoimen yliopiston opintojen suoritustapoja suunniteltaessa on huomioitu aikuinen oppija, erilaiset opiskelumieltymykset ja joustavuus. Verkkokurssi on tapa opiskella yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Se edellyttää osallistumista verkossa käytäviin keskusteluihin ja tehtäviin, mikä mahdollistaa hyvällä tavalla mm. opiskelun yhteisöllisyyden, kokemusten jakamisen ja vertaispalautteen. Verkkokurssi auttaa myös opiskelun aikatauluttamisessa.

JYU avoimessa yliopistossa opintoja voi tehdä etänä ja verkkovälitteisesti, ajasta ja paikasta riippumatta, oman opinto-oikeuden rajaamana aikana, itsenäisesti tai yhdessä. Verkko-opiskelun moninaisuus on otettu huomioon ja opintojaksojamme voi opiskella vaihtoehtoisilla suoritustavoilla: kirjallisina oppimistehtävinä, tentteinä ja verkkokursseina. Kaikissa suoritustavoissa lähtökohtana ovat samat opintovaatimukset ja opiskelijan aktiivinen rooli, ja kaikissa suoritustavoissa on omat hyvät puolensa. Tässä blogissa pohdimme verkkokurssia opintojen suoritustapana.

Miksi valita verkkokurssi - mitä voisit siitä hyötyä?

Hyvää verkkokurssilla ovat olleet ajoitetut ja pilkotut tehtävät, etteivät kaikki tehtävät tule kerralla sekä ryhmäkeskustelut.

Avoimessa yliopistossa on jo pitkään kehitetty vuorovaikutukseen ja ohjaukseen perustuvia verkkokursseja. Niiden vahvuuksia ovat paitsi vuorovaikutteisuus ja opettajan tarjoama ohjaus, myös opiskelijan kokema osallisuus sekä valmiiksi mietitty aikataulu ja rytmitys.

Opintojakson sisältö on jäsennetty verkkokurssilla pienempiin osiin pedagogisesti järkevällä tavalla. Opiskelijat ovat kokeneet tämän ylläpitävän opiskelumotivaatiota ja vauhdittavan opintojen etenemistä. Verkkokurssilla itsenäinen työskentely sekä vuorovaikutus muiden opiskelijoiden ja opettajan kanssa yhdistyvät. Siinä sivussa kehittyvät verkkotekniset taidot.

Kuten opiskelu aina, myös verkkokurssi suoritustapana vaatii aikaa. Lisäksi se edellyttää sitoutumista yhteiseen työskentelyaikatauluun ja kurssin tehtäviin. Verkkokursseilla ei kuitenkaan yleensä vaadita osallistumista tiettyyn kellonaikaan tai viikonloppuisin, joten opiskelun voi ajoittaa esimerkiksi ilta-aikaan.

Yhteisen pohdinnan mahdollisuus

Verkkokurssilla oli melko aktiivinen porukka, joka panosti puheenvuoroihin, jolloin syntyi hyvää keskustelua ja pohdiskelua.

Aikuisen ajattelun kehittyminen ei tapahdu itsestään. Se vaatii harjoittelua, omien ajatusten kyseenalaistamista, pohdintaa ja vuorovaikutusta. Verkkokeskustelu vaatii jonkin verran myös rohkeutta: omien, keskeneräistenkin ajatusten luovuttaminen yhteiseen pohdintaan ei aina ole helppoa, mutta se voi tuottaa jotakin sellaista, johon ei itsekseen miettimällä pääsisi. Verkkokurssi tarjoaa näihin kaikkiin hyvän mahdollisuuden.

Työskentelymuotoja verkkokurssilla ovat esimerkiksi opintojakson lähdeaineiston pohjalta käytävät verkkokeskustelut, itsenäiset tehtävät ja tekstin tuottaminen, ryhmätehtävät sekä vertaispalaute. Kurssin tehtävät vaihtelevat kurssikohtaisesti.

Vertaispalautteesta oppia ja ymmärrystä

Oli hienoa ja kehittävää, että palautetta tuli myös kurssin aikana vertaisilta, ei pelkästään kurssin päätteeksi. 

 

Vertaispalautteesta saa energiaa ja jaksaa kirjoittaa ja opiskella lisää.

Yksi tyypillinen työskentelytapa verkkokurssilla on vertaispalautteen antaminen toiselle opiskelijalle. Viimeistään tässä vaiheessa keikautetaan perinteistä opettaja-opiskelija –asetelmaa. Vertaispalautteessa oppii sekä palautteen saaja että antaja. Vertaispalaute kehittää muutakin kuin opiskeltavan asian sisällöllistä ymmärrystä. Se kehittää palautteen antamisen ja vastaanottamisen taitoja, argumentointitaitoja sekä itsearviointitaitoja. Nämä ovat myös tärkeitä työelämätaitoja ja eri ympäristöissä hyödynnettäviä elinikäisen oppimisen taitoja.

Opiskelijayhteisö ulottuvillasi

Muiden opiskelijoiden asenne ja avoimuus herätti luottamusta.

Verkkokurssiopiskelu tarjoaa parhaimmillaan opiskelijakokemuksia. Verkkokurssilla on mahdollisuus saada kokemus opiskelijayhteisöstä, vaikka opiskelisi yksin ruutunsa ääressä. Opettajana on ollut hienoa huomata, miten opiskelijat kurssin aikana jakavat tietämystään, ajatuksiaan ja vinkkejä sekä kannustavat toisiaan opiskelun haasteissa. Avoimen yliopiston kursseilla opiskelijat tulevat erilaisista taustoista, monilta eri ammattialoilta ja maantieteellisesti eri paikoilta. Kokemusten jakaminen eri konteksteista voi olla mielenkiintoista ja rikastuttavaa.

Yhdessä opiskelu edellyttää sitoutumista sovittuun

Opettajat tukivat opiskelua ja koin, että he olivat olemassa ja tavoitettavissa jos minulla oli jotain kysyttävää.

Aikuisopiskelijan haasteena verkkokurssiopiskelussa voi joskus olla aikatauluihin ja yhteiseen työskentelyyn sitoutuminen. Kaikkiin elämäntilanteisiin aikataulutettu opiskelu ei sovi. Myös opiskelutapamieltymyksissä on yksilöllisiä eroja. Opiskelijatutkimuksen mukaan verkkokurssilla opiskelun mielekkyyttä voi heikentää se, että toiset opiskelijat eivät sitoudu tehtävien tekemiseen tai opettaja jää etäiseksi. Tähän pyritään vastaamaan yhteisillä pelisäännöillä ja sillä, että opettaja on aktiivisesti läsnä ja tavoitettavissa verkkokurssilla.

Verkkokursseja kehitetään aktiivisesti JYU avoimessa

Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa verkkokursseja kehitetään jatkuvasti opiskelijapalautteen ja opettajien kokemusten pohjalta sekä tutkimusperustaisesti. Esimerkiksi parhaillaan on käynnissä hanke, jossa selvitetään, millaisia elementtejä onnistuneet avoimen yliopiston verkkokurssit sisältävät. Tämän pohjalta tehdään verkkokurssien pedagogista kehittämistyötä ja jaetaan tietoa koko yhteisölle.

Kun suunnittelet opinto-ohjelmaasi, suosittelemme valitsemaan itsenäisten suoritustapojen lisäksi myös verkkokursseja. Verkkokurssiaikataulut löydät oman oppiaineesi opinto-oppaasta.

Tervetuloa mukaan oppimaan yhdessä!

Leena ValkonenAuli Talamo

Auli Talamo & Leena Valkonen
yliopistonopettajat, JYU avoin yliopisto, kasvatustieteet

Verkkokursseja on tarjolla JYU avoimessa kasvatustieteellisistä oppiaineista mm.