Draamakasvatuksen ha­kuoh­jeet ja -ai­ka­tau­lut

Draamakasvatuksen perusopintojen ilmoittautuminen Jyväskylään ja Helsinkiin kesällä 2023

Avoimen yliopiston opintomaksun maksavat opiskelijat:

Draamakasvatuksen perusopintojen kesän 2023 opetukseen valitaan enintään 50 opiskelijaa, joista 35 ilmoittautumisjärjestyksessä ja sen lisäksi 15 opiskelijaa JYU:n tutkinto-opiskelijoiden maksuttoman kiintiön kautta (haku erikseen).

Opetusryhmiä järjestetään Jyväskylässä ja Helsingissä. Ryhmä käynnistetään, jos siihen ilmoittautuu vähintään 10 opiskelijaa.

Huom! Tarkista ennen ilmoittautumista, onko haluamassasi opetusryhmässä paikkoja jäljellä. Ilmoittautuminen tapahtuu Korppi -opintohallintojärjestelmässä ajalla 11.4.2023 klo 8:00-14.5.2023 klo 23:59.

Jyväskylän ryhmä

Helsingin ryhmä

 

Ilmoittautuminen

Tutustu opintojen aikatauluun nettisivuilta.

Ilmoittaudu Draamakasvatuksen perusopinnot, 25 op, kesä 2023 - Korppi (jyu.fi) ja valitse maksutapa.

Valitse opetusryhmä (Jyväskylä tai Helsinki)

Opetusryhmän valitseminen on pakollista. Jos valinta puuttuu, opintoja ei välttämättä pääse aloittamaan.

Jos et pysty valitsemaan haluamaasi opetusryhmää ilmoittautumisen jälkeen, ota välittömästi yhteyttä HelpJYU-palvelun kautta ja otsikoi viesti "Draamakasvatuksen perusopintojen ryhmävalinta"

Opiskelijoille lähetetään ilmoitus opintojen käynnistämisestä viikon sisällä ilmoittautumisen päättymisestä. Perusopintojen opintojaksoille ilmoittaudutaan opinto-oikeuden alettua 29.5.2023 alkaen.

Huom! Ilmoittautuminen on sitova.

 

JYU:n tutkinto-opiskelijat

JYU:n tutkinto-opiskelijat voivat ilmoittautua maksuttomiin draamakasvatuksen perusopintojen kesän 2023 opetukseen. Ilmoittautumisaika: 11.4.2023 klo 8:00-14.5.2023 klo 23:59.

Ilmoittautuminen Korppi -opintohallintojärjestelmässä Draamakasvatuksen perusopinnot, 25 op, kesä 2023, JY:n tutkinto-opiskelijoille maksuttomat opinnot - Korppi (jyu.fi)

Opintoihin valitaan 15 opiskelijaa ilmoittautumisjärjestyksessä.

HUOM! Valitse opetusryhmä ilmoittautumisen jälkeen. Tutkinto-opiskelijat sijoitetaan draamakasvatuksen perusopintojen Jyväskylän tai Helsingin opetusryhmään heidän ryhmätoiveensa perusteella ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli toivotussa opetusryhmässä ei ole tilaa, opiskelija voidaan siirtää toiseen ryhmään. Lopullinen ryhmävalinta ilmoitetaan opiskelijalle ilmoittautumisen päätyttyä.

Tutustu ennen ilmoittautumista kesäopintojen aikatauluihin nettisivuilta ja tutkinto-opiskelijoita koskeviin hakuohjeisiin ja valintaperusteisiin.

 

HUOM! Opiskelijoiden perustutkinto-oikeus tarkistetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, ja heille ilmoitetaan opinto-oikeuden myöntämisestä. Myönnetty maksuton opinto-oikeus on voimassa 29.5.2023-31.5.2024.

Opiskelijat, joille myönnetään maksuton opinto-oikeus, ilmoittautuvat draamakasvatuksen perusopintojen opintojaksoille opinto-oikeuden alettua 29.5.2023.

Jos maksuttomassa kiintiössä ei ole paikkoja, opintoihin voi ilmoittautua maksullisesti Draamakasvatuksen perusopinnot, 25 op, kesä 2023 - Korppi (jyu.fi)

Draamakasvatuksen aineopintojen haku Helsinki,  kevät 2023, syksyllä 2023 käynnistyvä ryhmä

Näin haet

Haku koskee Helsingissä syksyllä 2023 mahdollisesti aloittavaa ryhmää. 

Lähiopetusten aikataulut 

Haku 11.4. 2023 klo 8:00 - 14.5.2023 klo 15:00. Huom! Hakuaikaa jatkettu 26.5. klo 15.00 saakka. 

Ryhmää ei käynnistetä, mikäli valintakriteerit täyttäviä, paikan vastaanottavia hakijoita on alle 10. Ryhmään valitaan enintään 20 opiskelijaa.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta. Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan ryhmäkeskusteluun.  14.5. mennessä hakemuksen jättäneiden ryhmäkeskustelut järjestetään keskiviikkona 24.5. klo 15-20 ja torstaina 25.5. klo 15-20. Ajalla 16.5.-26.5. hakemuksensa jättäneiden ryhmäkeskustelut järjestetään 1.6. klo 15-20. 

Hakulomake (linkki poistetty haun päätyttyä)

Hakulomakkeen sisältö, ryhmäkeskusteluajat ja valintamenettely

Sähköisessä hakulomakkeessa kysytään perustietojen lisäksi seuraavia asioita:

 • Miksi haet draamakasvatuksen aineopintoihin? Mikä on draaman merkitys yhteiskunnassamme? Millainen on mielestäsi hyvä draamaopettaja? Miten suhteutat itsesi ja tämän hetkisen osaamisesi käsitykseesi hyvästä draamaopettajuudesta?
 • Miten olet hyödyntänyt perusopintoja? Kerro ryhmistä, joissa voisit toteuttaa aineopintoihin liittyviä projekteja (esim. prosessidraaman vetäminen, näytelmän ohjaaminen)?
 • Kerro aikataulusuunnitelmistasi, opiskelutavoitteistasi ja sitoutumisestasi opintoihin. Arvioi opiskeluvalmiuksiasi yliopisto-opinnoissa.
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? HUOM! Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) alan opinnoista, koulutuksesta ja työstäsi draaman alalla. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita). Jos olet suorittanut draamakasvatuksen perusopinnot (tai vastaavat opinnot) muiden kuin Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti, liitä mukaan kopio ao. todistuksesta.
 • Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi?
 • Hakuessee (lue ohjeet hakuesseen kirjoittamiseen alta). Voit myös käyttää hakuesseenä perusopintojen viimeistä tehtävää ODKP342/ODKP1190, jolloin tehtävästä saamasi arvosana on Akateemiset valmiudet -osion pistemäärä (1-5 pistettä, HUOM! vaatimuksena vähintään 3 pistettä).

Hakuesseen kirjoitusohje

 • Lue Hannu Heikkisen väitöskirjasta Draaman maailmat oppimisalueina luku 5.1. (s.136–141). https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24952/9789513940065.pdf?sequence=1
 • Kuvaile draamakasvatuksen olemusta Heikkisen tekstin avulla. Peilaa lukemaasi omiin ajatuksiisi, käsityksiisi ja kokemuksiisi. Kerro esimerkkejä. Pohdi sivun 139 kuvion sisältöä valitsemistasi kahdesta näkökulmasta. Esseen pituus 3–5 sivua (fontti Times New Roman; 12 pt; riviväli 1,5; marginaalit vasen n. 2,5, oikea n. 2). Käytä lähdeviitteitä. Esseen arviointi asteikolla 1–5 (pääsyvaatimuksena vähintään arvosana 3).
 • Lisää esseesi liitetiedostona sähköisen hakemuksen yhteyteen.

Soveltuvuutta arvioivaan ryhmäkeskusteluun kutsutaan kaikki hakukriteerit täyttävät hakijat. Ryhmäkeskustelu kestää noin 45-60 min./ryhmä. 

Valinta tapahtuu pistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä alla olevien kriteerien mukaisesti:

 • Hakijan soveltuvuus (vuorovaikutustaidot ryhmän jäsenenä ja ohjaajana, taiteellis-pedagoginen ajattelu) draamakasvatuksen opintoihin arvioituna ryhmäkeskustelun pohjalta. (0–5 pistettä)
  • HUOM! Saatava vähintään 3 pistettä.
 • Akateemiset valmiudet arvioituna joko tehtävän ODKP342/ODKP1190 tai hakuesseen pohjalta (0–5 pistettä)
  • HUOM! Saatava vähintään 3 pistettä.
 • Aikaisemmat vähintään 25 opintopisteen laajuiset draamakasvatuksen/ilmaisukasvatuksen tai vastaavat opinnot (0–2 pistettä)
  • HUOM! Saatava vähintään 1 piste.
 • Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve (0–3 pistettä)
 • Soveltuva työkokemus draaman ja teatterin alalta viimeisen 10 vuoden ajalta (0–2 pistettä)
 • Soveltuva aiempi harrastuneisuus viimeisen 10 vuoden ajalta (0–2 pistettä)
 • Soveltuva aiempi koulutus (0–2 pistettä)

Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Soveltuvuus -vaiheen pistemäärä.
 2. Akateemiset valmiudet arvioituna joko tehtävän ODKP342/ODKP1190 tai hakuesseen pohjalta -osion pistemäärä.
 3. Aikaisemmat draamakasvatuksen/ilmaisukasvatuksen opinnot -osion pistemäärä.
 4. Tavoitteet, motivaatio, ja opintojen tarve sekä Opintojen suunnitelmallisuus, opintokokonaisuuden suorittaminen opinto-oikeusaikana -osioiden yhteispistemäärä.
 5. Soveltuva työkokemus sekä soveltuva aiempi koulutus- ja harrastuneisuus -osioiden yhteispistemäärä.
 6. Arvonta.

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Toiseen vaiheeseen hakijat kutsutaan kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Lopulliset opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan neljän viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua.

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus kahdelle lukuvuodelle. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä. Opinnot tulee aloittaa syksyllä 2023. Jos opinto-oikeuden päätyttyä suoritusmerkintöjä on 10 op tai vähemmän, voi opinnot suorittaa vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: puh. 050 428 5293

Tietosuojailmoitus

Tietosuojailmoitus:
Mihin henkilötietojasi käytetään, mikä on käsittelyn peruste ja millaisia oikeuksia sinulla on rekisteröityneenä.

Draamakasvatuksen perusopintojen  ilmoittautuminen Jyväskylään, Helsinkiin ja Kokkolaan syksyllä 2023

Näin haet

 

Ilmoittautuminen Korppi -opintohallintojärjestelmässä ajalla 25.8. klo 8.00 - 15.9. klo 23.59. 

Lähiopetusten aikataulut:

Jyväskylän, Helsingin ja Kokkolan ryhmän aikataulut

Tarkemmat ilmoittautumisohjeet päivitetään myöhemmin. 

Ryhmiä ei käynnistetä, mikäli valintakriteerit täyttäviä, paikan vastaan ottavia hakijoita on alle 10/ryhmä. Ryhmiin valitaan enintään 25 opiskelijaa/ryhmä.

 

Lisätiedustelut: puh. 050 428 5293