23.04.2018

Ha­kuoh­jeet ja -ai­ka­tau­lut

Draamakasvatuksen aineopintojen haku, lv. 2018-2020

Näin haet

Hakuohjeet koskevat Jyväskylässä ja Helsingissä syksyllä 2018 mahdollisesti käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 23.4.2018 klo 9.00 ja päättyy 11.5.2018 klo 15.00. 

Ryhmää ei käynnistetä, mikäli valintakriteerit täyttävien hakijoiden määrä on alle 16/ryhmä. Ryhmiin valitaan enintään 20 opiskelijaa/ryhmä.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (Linkki aukeaa hakuajan alkaessa 23.4.2018 klo 9:00.)

Lähiopetuksen aikataulut lv. 2018-2019

Muutokset mahdollisia, mutta niitä pyritään välttämään. Huom! Lähiopetuksissa läsnäolovelvollisuus. 

Opintojakson nimi Lähiopetus Jyväskylässä. Pe klo 17–21 ja la klo 9–17. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan Korppi-sivuilla ennen opetuksen alkua.

* puolikkaat ryhmät
Orientaatio 14.-15.9.2018
Dramaturgia 5.-6.10.2018
Tanssi-ilmaisu 26.-27.10.2018
Improvisaation jatkokurssi 23.-24.11.2018
Teatteriteoreetikot 1.-2.2.2019
Ohjaajantyö 15.-16.2. JA 22.-23.3.2019
Prosessidraaman syventävä kurssi 15.-16.2. JA 22.-23.3.2019
Foorumiteatteri 12.-13.4.2019
Opintojakson nimi Lähiopetus Helsingissä. Pe klo 17–21 ja la klo 9–17. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan Korppi-sivuilla ennen opetuksen alkua.

* puolikkaat ryhmät
Orientaatio 7.-8.9.2018
Improvisaation jatkokurssi 28.-29.9.2018
Dramaturgia 26.-27.10.2018
Tanssi-ilmaisu 16.-17.11.2018
Teatteriteoreetikot 18.-19.1.2019
Ohjaajantyö 1.-2.2 JA 8.-9.3.2019
Prosessidraaman syventävä kurssi 1.-2.2 JA 8.-9.3.2019
Foorumiteatteri 5.-6.4.2019

 Lähiopetuksen lisäksi perusopintoihin kuuluu oppimistehtävinä suoritettavia osuuksia.

Hakulomakkeen sisältö ja valintamenettely

Hakemuksessa kuvaat omaa soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opintoihin. Sähköisessä hakulomakkeessa kysytään perustietojen lisäksi seuraavia asioita:

 • Kirjoita tai kerro videoklipissä (max 3 min.): Mikä on draaman merkitys yhteiskunnassamme? Millainen on mielestäsi hyvä draamaopettaja? Miten suhteutat itsesi ja tämänhetkisen osaamisesi käsitykseesi hyvästä draamaopettajuudesta?
 • Kuvaa omia vuorovaikutustaitojasi ryhmän jäsenenä ja ohjaajana. Miksi juuri sinut tulisi valita draamakasvatuksen aineopiskelijaksi?
 • Miten olet hyödyntänyt perusopintoja? Kerro ryhmistä, joissa voisit toteuttaa aineopintoihin liittyviä projekteja (esim. prosessidraaman vetäminen, näytelmän ohjaaminen)?
 • Kerro aikataulusuunnitelmistasi, opiskelutavoitteistasi ja sitoutumisestasi opintoihin. Arvioi opiskeluvalmiuksiasi yliopisto-opinnoissa.
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? HUOM! Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) alan opinnoista, koulutuksesta ja työstäsi draaman alalla. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita). Jos olet suorittanut draamakasvatuksen perusopinnot (tai vastaavat opinnot) muiden kuin Jyväskylän yliopiston opintovaatimusten mukaisesti, liitä mukaan kopio ao. todistuksesta.
 • Mitä muuta haluat kertoa itsestäsi?
 • Hakuessee (lue ohjeet hakuesseen kirjoittamiseen alta). Voit myös käyttää hakuesseenä perusopintojen viimeistä tehtävää ODKP342/ODKP1190, jolloin tehtävästä saamasi arvosana on Akateemiset valmiudet -osion pistemäärä (1-5 pistettä, HUOM! vaatimuksena vähintään 3 pistettä).

Valinta tapahtuu pistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä alla olevien kriteerien mukaisesti:

 • Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan (vuorovaikutustaidot ryhmän jäsenenä ja ohjaajana, taiteellis-pedagoginen ajattelu) draamakasvatuksen opintoihin arvioituna kirjallisen tai videoidun kuvauksen ja reflektoinnin pohjalta. (0–5 pistettä)
  • HUOM! Saatava vähintään 3 pistettä.
 • Akateemiset valmiudet arvioituna joko tehtävän ODKP342/ODKP1190 tai hakuesseen pohjalta (0–5 pistettä)
  • HUOM! Saatava vähintään 3 pistettä.
 • Draamakasvatuksen perusopinnot 25 op (tai vastaavat) suoritettu vähintään hyvin tiedoin (0–2 pistettä)
  • HUOM! Saatava vähintään 1 piste.
 • Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve (0–3 pistettä)
 • Soveltuva työkokemus draaman ja teatterin alalta viimeisen 10 vuoden ajalta (0–2 pistettä)
 • Soveltuva aiempi harrastuneisuus viimeisen 10 vuoden ajalta (0–2 pistettä)
 • Soveltuva aiempi koulutus (0–2 pistettä)

Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan -osion pistemäärä.
 2. Akateemiset valmiudet arvioituna joko tehtävän ODKP342/ODKP1190 tai hakuesseen pohjalta -osion pistemäärä.
 3. Draamakasvatuksen perusopinnot suoritettu Jyväskylän yliopiston opetussuunnitelmien mukaisesti.
 4. Tavoitteet, motivaatio, ja opintojen tarve sekä Opintojen suunnitelmallisuus, opintokokonaisuuden suorittaminen opinto-oikeusaikana -osioiden yhteispistemäärä.
 5. Soveltuva työkokemus sekä soveltuva aiempi koulutus-  ja harrastuneisuus -osioiden yhteispistemäärä.
 6. Arvonta.

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kolmen viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua. 

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus ajalle 20.8.2018–20.8.2020. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa viimeistään 30.8.2018. Opinnot tulee aloittaa syksyllä 2018. Jos opinto-oikeuden päätyttyä suoritusmerkintöjä on 10 op tai vähemmän, voi opinnot suorittaa vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: puh. 040 805 4890 tai 040 805 3112

Hakuesseen kirjoitusohje

 • Lue Hannu Heikkisen väitöskirjasta Draaman maailmat oppimisalueina luku 5.1. (s.136–141). https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/24952/9789513940065.pdf?sequence=1
 • Kuvaile draamakasvatuksen olemusta Heikkisen tekstin avulla. Peilaa lukemaasi omiin ajatuksiisi, käsityksiisi ja kokemuksiisi. Kerro esimerkkejä. Pohdi sivun 139 kuvion sisältöä valitsemistasi kahdesta näkökulmasta. Esseen pituus 3–5 sivua (fontti Times New Roman; 12 pt; riviväli 1,5; marginaalit vasen n. 2,5, oikea n. 2). Käytä lähdeviitteitä. Esseen arviointi asteikolla 1–5 (pääsyvaatimuksena vähintään arvosana 3). Lisää esseesi liitetiedostona sähköisen hakemuksen yhteyteen.

Draamakasvatuksen perusopintojen haku, lv. 2018-2019

Näin haet

Hakuohjeet koskevat Jyväskylässä ja Helsingissä syksyllä 2018 mahdollisesti käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 6.8.2018 klo 9.00 ja päättyy 17.8.2018 klo 15.00. 

Ryhmää ei käynnistetä, mikäli valintakriteerit täyttävien hakijoiden määrä on alle 16/ryhmä. Ryhmiin valitaan enintään 25 opiskelijaa/ryhmä.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Hakemuksen liitteineen tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (Linkki aukeaa hakuajan alkaessa 6.8.2018 klo 9:00.)

Hakemuksessa arvioit itseäsi alan opiskelijana. Sähköisessä hakulomakkeessa kysytään seuraavia asioita:

 • Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta?
 • Kuvaile motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opiskeluun.
 • Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen).
 • Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen.
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) liitetiedostona sähköisen hakemuksen yhteyteen. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita).

Valintakriteerit: Valinta tapahtuu pistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä kuitenkin siten, että osioista 1, 2 ja 3 on saatava yhteensä vähintään 4 pistettä. Valitsematta jääneet hakijat asettuvat varasijoille paremmuusjärjestyksessä. Myös varasijalta valituksi tuleminen edellyttää vähintään em. 4 pistettä.

 1. Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan draamakasvatuksen opintoihin arvioituna kirjallisen kuvauksen pohjalta (0-3 pistettä)
 2. Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve (0-3 pistettä)
 3. Akateemiset valmiudet kirjallisten tehtävien suorittamiseen arvioituna hakemuksen kielellisen ilmaisun pohjalta (0–3 pistettä)
 4. Liitteillä osoitettu soveltuva työkokemus draaman/teatterin opetuksesta ja käytöstä tai draama/teatteriharrastuksesta viimeisen 10 vuoden aikana (0–3 pistettä)

Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan -osion pistemäärä.
 2. Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve -osion pistemäärä.
 3. Akateemiset valmiudet kirjallisten tehtävien suorittamiseen arvioituna hakemuksen kielellisen ilmaisun pohjalta ‐osion pistemäärä.
 4. Soveltuva työ‐ ja harrastuskokemus ‐osion pistemäärä.
 5. Arvonta.

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä. Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua. 

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus ajalle 10.9.2018–10.9.2019. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa viimeistään 17.9.2018. Opinnot tulee aloittaa syksyllä 2018. Jos opiskelijalla on opinto-oikeuden päätyttyä suoritusmerkintöjä 7 op tai vähemmän, hän voi suorittaa opinnot loppuun vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: puh. 040 805 4890 tai 040 805 3112

Lähiopetuksen aikataulut lv. 2018-2019

Muutokset mahdollisia, mutta niitä pyritään välttämään. Huom! Lähiopetuksissa läsnäolovelvollisuus. 

Opintojakson nimi Lähiopetus Jyväskylässä. Ma-ke klo 17.00-21.00. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan Korppi-sivuilla ennen opetuksen alkua.
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet 1.-3.10.2018
ODKP1110 Genreajattelu draamakasvatuksessa 22.-24.10.2018
ODKP1150 Improvisaatio 5.-7.11.2018
ODKP1130 Dramaturgian perusteet 19.-21.11.2018
ODKP1150 Tanssi ja liike-improvisaatio 10.-12.12.2018
ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia 14.-16.1.2019
ODKP1160 Näyttelijäntyö 4.-6.2.2019
ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen 18.-20.2.2019
ODKP1160 Ohjaajantyö 11.-13.3.2019
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana 8.-10.4.2019
Opintojakson nimi Lähiopetus Helsingissä. Pe klo 17–21 ja la klo 9–17. Tarkemmat paikkatiedot ilmoitetaan Korppi-sivuilla ennen opetuksen alkua.
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet 28.9.-29.9.2018
ODKP1110 Genreajattelu draamakasvatuksessa 26.-27.10.2018
ODKP1150 Improvisaatio 9.-10.11.2018
ODKP1130 Dramaturgian perusteet 23.-24.11.2018
ODKP1150 Tanssi ja liike-improvisaatio 7.-8.12.2018
ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia 18.-19.1.2019
ODKP1160 Näyttelijäntyö 1.-2.2.2019
ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen 1.-2.3.2019
ODKP1160 Ohjaajantyö 23.-24.3.2019
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana 12.-13.4.2019

  Lähiopetuksen lisäksi perusopintoihin kuuluu oppimistehtävinä suoritettavia osuuksia.

Draamakasvatuksen perusopintojen haku, kesä 2018 - haku päättynyt

Näin haet

Hakuohjeet koskevat Jyväskylässä ja Helsingissä kesällä 2018 mahdollisesti käynnistyvää opetusta.

Haku alkaa 12.3.2018 klo 9.00 ja päättyy 12.4.2018 klo 15.00. 

Ryhmää ei käynnistetä, mikäli valintakriteerit täyttävien hakijoiden määrä on alle 16/ryhmä. Ryhmiin valitaan enintään 25 opiskelijaa/ryhmä.

Opintoihin haetaan sähköisellä hakemuksella. Sähköinen hakemus tulee olla tallennettuna järjestelmään hakuajan päättymiseen mennessä. Hakemuksen liitteiden tulee olla perillä hakuajan päättymisajankohtaan mennessä. Liitteitä ei palauteta.

Hakulomake (Linkki on sulkeutunut hakuajan päätyttyä)

Hakemuksessa arvioit itseäsi alan opiskelijana. Sähköisessä hakulomakkeessa kysytään seuraavia asioita:

 • Miksi haluat opiskella draamakasvatusta ja mitä odotat opinnoilta?
 • Kuvaile motivaatiotasi ja soveltuvuuttasi draamakasvatuksen opiskeluun.
 • Arvioi akateemisia opiskelutaitojasi (mm. tiedonhaku, tieteellinen kirjoittaminen).
 • Miten arvioit pystyväsi suorittamaan opinnot annettujen aikataulujen puitteissa? Kerro sitoutumisestasi lähijaksojen opetukseen ja tehtävien suorittamiseen.
 • Mitä aikaisempia opintoja ja toimintaa sinulla on draamakasvatuksen alueelta? Liitä mukaan oikeaksi todistettu kooste (CV) liitetiedostona sähköisen hakemuksen yhteyteen. Koosteesi voivat oikeaksi todistaa kaksi sellaista henkilöä, jotka ovat nähneet alkuperäiset todistukset tai tuntevat muutoin työ- ja harrastehistoriasi. Liitä mukaan ko. henkilöiden nimet ja yhteystiedot (allekirjoituksia ei vaadita).

Valintakriteerit: Valinta tapahtuu pistemäärän perusteella paremmuusjärjestyksessä kuitenkin siten, että osioista 1, 2 ja 3 on saatava yhteensä vähintään 4 pistettä. Valitsematta jääneet hakijat asettuvat varasijoille paremmuusjärjestyksessä. Myös varasijalta valituksi tuleminen edellyttää vähintään em. 4 pistettä.

 1. Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan draamakasvatuksen opintoihin arvioituna kirjallisen kuvauksen pohjalta (0-3 pistettä)
 2. Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve (0-3 pistettä)
 3. Akateemiset valmiudet kirjallisten tehtävien suorittamiseen arvioituna hakemuksen kielellisen ilmaisun pohjalta (0-3 pistettä)
 4. Liitteillä osoitettu soveltuva työkokemus draaman/teatterin opetuksesta ja käytöstä tai draama/teatteriharrastuksesta viimeisen 10 vuoden aikana (0-3 pistettä)

Saman pistemäärän saaneet asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Opiskelijan kuvaus soveltuvuudestaan -osion pistemäärä.
 2. Tavoitteet, motivaatio ja opintojen tarve -osion pistemäärä.
 3. Akateemiset valmiudet kirjallisten tehtävien suorittamiseen arvioituna hakemuksen kielellisen ilmaisun pohjalta ‐osion pistemäärä.
 4. Liitteillä osoitettu soveltuva työkokemus draaman/teatterin opetuksesta ja käytöstä tai draama/teatteriharrastuksesta viimeisen 10 vuoden aikana -osion pistemäärä.
 5. Arvonta.

Tiedotus- ja oikaisumenettely: Opiskelijavalinnan tulokset julkistetaan kahden viikon kuluessa hakuajan päättymisestä.  Jos opiskelija on valintamenettelyynsä tyytymätön, pyydetään häntä ottamaan ensin yhteyttä valintapäätöksessä mainittuun valmistelijaan 3 vuorokauden kuluessa tulosten julkistamisesta. Mikäli opiskelija ja valmistelija eivät päädy yhteneväiseen näkökantaan, opiskelijavalintaan tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen kirjallisesti oikaisua Jyväskylän yliopiston muutoksenhakulautakunnalta 14 päivän kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tarkemmat ohjeet oikaisupyynnön jättämiseen annetaan valintapäätöksessä.

Ilmoittautumisohjeet toimitetaan opintoihin valituille. Opiskelijaksi ilmoittaudutaan vasta valintatuloksen tultua. 

Opinto-oikeuden voimassaolo: Koulutukseen hyväksytyille myönnetään opinto-oikeus ajalle 14.5.2018–13.5.2019. Opintoihin valittujen tulee ottaa vastaan opinto-oikeutensa viimeistään 25.5.2018. Opinnot tulee aloittaa kesäkuussa 2018. Jos opinto-oikeuden päätyttyä suoritusmerkintöjä on 7 op tai vähemmän, voi opinnot suorittaa vain hakemalla ja saamalla uuden opinto-oikeuden.

Lisätiedustelut: puh. 040 805 4890 tai 040 805 3112

Kesäopetuksen aikataulut

Muutokset mahdollisia, mutta niitä pyritään välttämään. Huom! Lähiopetuksissa läsnäolovelvollisuus. 

Opintojakson nimi Lähiopetus Jyväskylässä ja Helsingissä. Aina klo 15.30-21.00, paitsi 10. -11.8.2018: pe klo 17-21 ja la 9-17.
Kesäkuu:  
ODKP1110 Draamakasvatuksen perusteet ma 4.6. ja ti 5.6.
ODKP1110 Genreajattelu draamakasvatuksessa ke 6.6. ja to 7.6.
ODKP1150 Improvisaatio ma 11.6. ja ti 12.6.
ODKP1130 Dramaturgian perusteet ke 13.6. ja to 14.6.
ODKP1150 Tanssi ja liike-improvisaatio ma 18.6. ja ti 19.6.
ODKP1170 Prosessidraaman dramaturgia ma 25.6. ja ti 26.6.
ODKP1160 Näyttelijäntyö ke 27.6. ja to 28.6.
Heinäkuu:  
ODKP1160 Ohjaajantyö ma 30.7. ja ti 31.7.
Elokuu:  
ODKP1170 Prosessidraaman ohjaaminen ke 1.8. ja to 2.8.
ODKP1190 Draamaopettaja taiteilijana pe 10.8. klo 17-21 ja la 11.8. klo 9-17

 Lähiopetuksen lisäksi perusopintoihin kuuluu oppimistehtävinä suoritettavia osuuksia.