Ilmaisutaidon opettajaksi?

Perusopetuksen ja lukion oppiaineet määritellään perusopetus- ja lukiolaissa sekä tuntijakoasetuksissa. Ilmaisutaito/draama ei ole näissä määritelty oppiaine. Kuitenkin niin perusopetuksessa kuin lukiossakin voidaan paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellä kuntakohtaisesti tai koulu-/lukiokohtaisesti myös muita oppiaineita.  Tällaiset oppiaineet voivat olla määriteltyinä yhteisten oppiaineiden syventäviksi opinnoiksi tai omiksi oppiaineikseen.

Aineenopettajan kelpoisuusvaatimukset ovat säädetty kelpoisuusasetuksella (986/1998), jonka mukaan opettajalta vaaditaan ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogisia opintoja ja opetettavan aineen opintoja. Lukiossa yhdestä opetettavasta aineesta vaaditaan vähintään 120 opintopisteen opinnot, muista oppiaineista vähintään 60 opintopisteen. Perusopetuksessa edellytetään vähintään 60 opintopisteen opetettavan aineen opinnot kustakin opetettavasta aineesta. Kun opetusta annetaan oppiaineessa, joka ei ole valtakunnallisissa tuntijakoasetuksissa määritelty, ovat vaatimukset samat, mutta opetettavan aineen opintojen sijaan edellytetään vastaavan laajuisia oppiaineen sisältöön soveltuvia opintoja yliopistossa.

Esimerkiksi:
Mikäli peruskoulussa tai lukiossa tarjotaan draaman/ilmaisutaidon opetusta äidinkielen ja kirjallisuuden syventävänä opetuksena/kurssina, vaaditaan sitä opettavalta opettajalta äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuus. Mikäli draama/ilmaisutaito on määritelty omaksi oppiaineekseen, edellytetään opettajalta ylempää korkeakoulututkintoa, opettajan pedagogisia opintoja sekä vaaditun laajuisia, oppiaineen sisältöön soveltuvia opintoja yliopistossa. (Perusopetuksessa 60 op; Lukiossa ainoana opetettavan aineena 120 op, toisena tai n:tenä opetettavana aineena 60 op.) Opintojen soveltuvuutta paikallisessa opetussuunnitelmassa määritellyn oppiaineen sisältöön tulkitsee opetuksen järjestäjä.

 

Lähde: OAJ