Kauppatieteiden maisteriohjelma  ja opintojen suorittaminen ennen hakua avoimessa yliopistossa

Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa? Voit hakea aiemman tutkintosi perusteella kauppatieteiden maisteriopintoihin. Opiskele maisterihakuun tarvittavat perus- ja aineopinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Suoritettuasi kauppatieteiden maisterin tutkinnon (KTM) kauppatieteiden maisteriohjelmassa osaat soveltaa ja arvioida vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja toimintatapoja organisaation toiminnassa. Kykenet kriittiseen ajatteluun ja ongelmien ratkaisuun sekä tieteelliseen tutkimukseen. Sinulla on hyvät suulliset ja kirjalliset äidinkielen ja vieraan kielen viestintävalmiudet toimia tieteellisissä sekä työelämän yleisissä ja alakohtaisissa tilanteissa.

Maisterin tutkinnon opintosuuntavaihtoehdot ovat:

Kauppatieteiden maisteriohjelman lisäksi Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa on mahdollista suorittaa maisterin tutkinto Taloustieteen maisteriohjelmassa sekä useissa kansainvälisissä maisteriohjelmissa. Tutustu JYU kauppakorkeakoulun maisteriohjelmiin ja niihin hakemiseen.

Haku ja opiskelijavalinta Kauppatieteiden maisteriohjelmaan

Kauppatieteiden maisteriohjelmaan voit hakea korkeakoulujen kevään yhteishaussaSeuraava hakuaika on 16.3.−30.3.2022 Opintopolku.fi -palvelussa.

  • HUOM! Kevään 2022 yhteishaun valintaperusteet on julkaistu 2.11.2021 uudessa Opintopolku.fi-palvelussa
    Tutustu ko. tietoihin tarkkaan ja suunnittele niiden pohjalta oma opintosuunnitelmasi (hyödynnä JSB6120-jaksoa)/muokkaa niiden pohjalta itsenäisesti aiempaa opintosuunnitelmaasi, mikäli tarvetta.

Kevään 2022 yhteishaussa hakukelpoisia ovat hakijat, jotka ovat suorittaneet tai suorittamassa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa alemman korkeakoulututkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon. Tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi on oltava suoritettuna Liiketoimintaosaamisen perusopinnot tai vastaavat opinnot sekä lisäksi vähintään 35 opintopistettä kauppatieteellisiä aineopintoja tai vastaavan tasoisia ammattikorkeakouluopintoja. Opinnäytetyötä, seminaarityöskentelyä, harjoittelua tai tutkimusmenetelmäopintoja ei lasketa mukaan aineopintoihin.

Opinnäytetyön arvosanan tulee olla vähintään 3 (hyvä).

Liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuutta vastaaviksi opinnoiksi katsotaan esim. liiketalouden/kauppatieteiden/yrityksen taloustieteiden korkeakouluopinnot (tai valmis tradenomi-/restonomitutkinto), jotka sisältävät vähintään kolme liiketoimintaosaamisen perusopintokokonaisuuteen sisältyvää jaksoa (johtaminen, markkinointi, laskentatoimi, viestinnän johtaminen, yrittäjyys).

Jotta hakija voi tulla valituksi, on hänellä oltava toisen asteen tai korkea-asteen oppilaitoksessa (lukio, ammattiopisto, AMK, yliopisto) tai opistossa (kansanopisto, työväenopisto) suoritettuja opintoja kahdessa vieraassa kielessä. Kielten opiskelusta on oltava todistettu näyttö. Toisen vieraan kielen opintojen (esim. saksa, ranska, venäjä, espanja) tulee vastata eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa A1 (ks, lisätietoa viestintä- ja kieliopintojen vertailtavuudesta). Toisen vieraan kielen opinnoiksi riittävät toisin sanoen myös alkeiskurssit. Hakupisteitä toisen vieraan kielen opintojen osalta myönnetään kuitenkin vain korkeakoulussa suoritetuista opinnoista.

Tutkinnon on oltava myönnetty ja mahdollisten sen lisäksi suoritettujen opintojen on oltava valmiit siten, että niitä koskevat liitteet on mahdollista toimittaa 3.6.2022 mennessä. Ulkomailla suoritetun tutkinnon myöntäneen korkeakoulun tulee olla tunnustettu osa asianomaisen maan virallista kansallista koulutusjärjestelmää.

Aloituspaikkoja kauppatieteiden maisteriohjelmaan on kevään 2022 yhteishaussa 35. Hakijamäärätilastoihin voit tutustua tällä sivulla.

Opinnot JYU avoimessa ennen hakua

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa liiketoimintaosaamisen perusopinnot (28 op) ja 35 op kauppatieteellisiä opintoja, jotka edellytetään kauppatieteiden maisteriohjelmaan hakevalta. Opiskelu aloitetaan perusopintotasoisista opinnoista, jos vastaavia sisältöjä ei ole suoritettu aiemmin.

Valintaperusteissa kuvatussa pisteytyksessä halutun opintosuunnan aineopintotasoisten opintojen kattavuudesta ja opintomenestyksestä annetaan hakupisteitä. Parannat siis mahdollisuuksiasi tulla valituksi suorittamalla 35 op:n laajuisina kauppatieteellisinä opintoina valitsemasi opintosuunnan aineopinnot. Voit suorittaa JYU avoimessa yliopistossa: johtamisen aineopinnot (35 op), markkinoinnin aineopinnot (35 op) ja viestinnän johtamisen aineopinnot (35-37 op)Laskentatoimen osalta voit suorittaa JYU avoimessa yliopistossa laskentatoimen opintokokonaisuuden (25 op) ja täydentää opintojasi edelleen esimerkiksi jossain toisessa avoimessa yliopistossa.

Liiketoimintaosaamisen perusopintojen opiskelu vie päätoimisesti opiskellen aikaa noin 0,51 vuotta. Aineopintoihin on puolestaan hyvä varata aikaa noin 11,5 vuotta (päätoimisesti opiskellen). Molemmat opintokokonaisuudet voit suorittaa täysin etä- ja verkko-opintoina.

Aloita opiskelu maksuttomasta opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op). Opintojaksolla pohdit opiskeluvalmiuksiasi ja tavoitteitasi sekä teet yksityiskohtaisen suunnitelman opinnoistasi: miten, milloin ja missä järjestyksessä aiot opintoja suorittaa. Osana tätä opintojaksoa tarjoamme myös opintojesi tueksi tallenteen perehdytyksestä sekä ohjausta opintojen aloitukseen. Voit palauttaa JSBY6120-jakson yhteydessä myös todistukset aiemmista opinnoistasi ja saada tietoa siitä, miten voit hyödyntää opintojasi maisteriohjelmahaussa. Opintosuunnitelmastasi saat henkilökohtaisen palautteen.

Maisterin tutkinnon suorittaminen Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulussa

Jos tulet hyväksytyksi, opiskelu kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijana alkaa hakua seuraavana syksynä. Maisteritutkinnon (laajuus 120 op) suorittaminen vie aikaa päätoimisesti opiskellen noin n. 22,5 vuotta. Opiskeluun kuluvaan aikaan vaikuttavat opinnoista mahdollisesti myönnettävät korvaavuudet sekä opiskeluun käytössä oleva aika.

Opiskelutavat

Kauppakorkeakoulussa Jyväskylässä opiskelu tapahtuu suurimmaksi osaksi lähiopetuksena. Oppiaineilla voi olla käytössään läsnäololinjauksia, sillä pääosa syventävien opintojen sekä viestintä- ja kieliopintojen opetuksesta annetaan kontaktiopetuksena kampusalueella, mikä edellyttää opiskelijoiden paikalla oloa.

Opinnoissa on keskeistä keskustelut ja vuorovaikutus niin opettajan kanssa kuin muidenkin opiskelijoiden kesken. Muita opiskelutapoja ovat verkko-opetus ja itsenäinen opiskelu.

Koronapandemian aikana tiedekunnan kaikki opetus toteutettiin poikkeuksellisesti verkkovälitteisesti.

 Opintojen ohjaus ja HOPS

Sinulla on koko maisterivaiheen ajan mahdollisuus saada ohjausta opintoihisi ja niissä edistymiseen.

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) SISU-opintotietojärjestelmään. Osallistut myös oppiaineen infotilaisuuksiin opintojen aloittamisesta, maisteriseminaarityöskentelystä sekä maisterintutkielman tekemisestä.

Opintojen alun ohjauksessa aiempien opintojesi ja tutkinnon vaikutus maisterivaiheen opintoihin tarkistetaan mahdollisten täydentävien opintojen osalta. 
 

 

Maisteriopintojen rakenne

Kauppatieteiden maisteriohjelman opinnot koostuvat valitun opintosuunnan syventävistä opinnoista, viestintä- ja kieliopinnoista, yleisopinnoista sekä vapaasti valittavista opinnoista. Tutkintoon sisältyy opinnäytetyö.

Johtamisen syventävissä opinnoissa luodaan syvällistä tietoa ja kriittisyyttä korostavat valmiudet organisaatioiden ja niissä toimivien ihmisten hyvään ja vastuulliseen johtamiseen. Johtamisen syventävissä opinnoissa on kaksi suuntautumisvaihtoehtoa, jotka ovat henkilöstön johtaminen ja johtajuus eri konteksteissaan sekä strategiatyö.

Laskentatoimen syventävät opinnot koostuvat laskentatoimen eri osa-alueiden, kuten johdon laskentatoimen ja rahoituksen laskentatoimen käytäntöjä ja niiden teoriaa, etiikkaa ja tutkimusta käsittelevistä opinnoista.

Markkinoinnin syventävät opinnot käsittelevät kuluttajakäyttäytymistä, yritysten välistä kaupankäyntiä, vähittäiskauppaa, vastuullista markkinointia, hinnoittelua, brändijohtamista, urheilumarkkinointia sekä digitaalisuutta markkinoinnissa. 

Viestinnän johtamisen syventävät opinnot käsittelevät viestinnän strategista suunnittelua sekä organisaatioiden viestintäratkaisuja ja viestinnän haasteita dynaamisissa ja uusissa toimintaympäristöissä. Opinnoissa luodaan tiedolliset, taidolliset ja asenteelliset valmiudet avoimen ja vuorovaikutuksellisen viestinnän kokonaisvaltaiseen hyödyntämiseen organisaatioiden toiminnassa ja johtamisessa.