Moninaistuva koulu -opinnot opettajille: vastauksia moninaisen kouluyhteisön kysymyksiin

Moninaistuva koulu -opinnot tarjoavat tietoa ja ymmärrystä erilaisista taustoista tulevien oppilaiden ja ohjattavien tukemiseen. Opinnot on mahdollista suorittaa etäopintoina.

Kouluyhteisöissä kohtaavat lapset, nuoret ja aikuiset erilaisista kulttuurisista ja sosiaalisista taustoista. Moninaisuus rikastuttaa ja haastaa koulujen arkea, ohjausta ja opetusta. Opinnot tarjoavat osaamista ja ymmärrystä moninaistuvassa koulussa toimimiseen. 

Moninaistuva koulu -opinnot vahvistavat tutkimukseen perustuvaa tietopohjaa ja käytännössä tarvittavia taitoja, joita kouluyhteisössä tarvitaan lasten ja nuorten opetuksessa ja tukemisessa. Teemoina ovat muun muassa vanhempien kasvatustyön tukeminen, kielitietoinen koulutus, koulun sosiaalityö, erilaisten oppijoiden ohjaaminen, kulttuuri- ja uskontolukutaito, kulttuurisensitiivinen ohjaus sekä lapsen ja nuoren yksilöllinen tuki.

Moninaistuva koulu -opinnot sopivat sinulle jos:

 • työskentelet lasten ja nuorten parissa
 • haluat ymmärtää paremmin erilaisia perheitä ja oppimisen taustatekijötä
 • kaipaat tukea monikulttuurisessa kouluympäristössä työskentelyyn
 • tahdot hyödyntää ryhmän monikielisyyden voimavaroja
 • haluat tietoa lasten ja nuorten parissa tehtävästä sosiaalityöstä 

Moninaistuva koulu -opinnot ovat suunnattu kouluympäristössä, varhaiskasvatuksessa, harrastustoiminnassa tai nuorisotyössä työtään tekeville ammattilaisille, kuten opettajille, kouluterveydenhoitajille, kuraattoreille ja koulupsykologeille. 

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto ja Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestävät Moninaistuva koulu -opinnot yhteistyössä.

Moninaistuva koulu -opintojen kuusi opintojaksoa:

Opetusohjelma

Opintojakso

Suoritustapa

Sisältö

Kulttuurien välinen ohjaus ja neuvonta (5 op)

Toteuttaja: Diak

Syksy 2023:
ilmoittautuminen alkaa 1.6. Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 • Verkkokurssi
 • kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvonta
 • kulttuurisensitiivinen ammatillinen työote
 • vähemmistöt ja työskentely kulttuurisesti erilaisten ihmisten kanssa
 • kulttuurien ja uskontojen välinen vuoropuhelu
 • kulttuuri- ja uskontolukutaidon perusperiaatteet
 • kulttuurien välinen ohjaus- ja neuvontatyö


Oppimisen ja osallistumisen tukeminen (5 op)

Toteuttaja: JY

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 

 • Oppimistehtävä
 • Verkkotentti

 

 • portaittainen tuki oppimisessa
 • RTI-malli
 • näyttöön perustuvat tuen periaatteet
 • yksilöllisen tuen keinot
 • ryhmässä toteutettava tuki
 • eriyttäminen
 • yksilöllistäminen
 • joustava ryhmittely

Perheen voimavarat ja tuki (5 op)

Toteuttaja: JY

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 • Oppimistehtävä
 • Verkkotentti
 • Verkkokurssi

 

 

 

 • Opintojaksolla tarkastellaan perheen ja vanhemmuuden haasteita, mahdollisuuksia ja tuen tarpeita perhearjessa sekä erilaisissa elämäntilanteissa.
 • Opintojakso tarjoaa tietoa perheen ja ammattilaisten yhteistyöstä, perheen voimavaroista ja tuen keinoista eri näkökulmista katsottuna.
 • Teemoina ovat esimerkiksi vammaisuus, käyttäytymisen haasteet, maahanmuuttajuus, päihdeongelmat ja ero perheessä.

Koulun sosiaalityö, yht. 5 op

Sisältää kurssit:
Koulun sosiaalityön perusteet (3 op) & 
Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät (2 op)

Toteuttaja: Diak

Kesä 2023:
ilmoittautuminen alkaa 30.3. Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Syksy 2023:
ilmoittautuminen alkaa 3.7. Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Opintojakso on pääsääntöisesti tarjonnassa kesäisin ja syyslukukaudella.

 • Verkkokurssi
Koulun sosiaalityö:
 • yksilökohtainen opiskeluhuolto  
 • koulun yhteisöllinen työ ja sen kehittäminen  
 • lapsen ja nuoren tuen tarpeen arviointi  
 • lapsen ja nuoren kaltoinkohtelu  
 • oppilas- ja opiskelijahuoltolainsäädäntö  
 • monitoimijainen ja monialainen yhteistyö 
Koulukiusaamisen ehkäisy ja interventiomenetelmät:
 • kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen  
 • koulukiusaamisilmiö  
 • koulukiusaamisen ehkäisy  
 • koulukiusaamisen interventiomenetelmät ja konsultatiivinen työote 

SKIP4003 Kielitietoisuus ja kielipolitiikka (5 op)

Toteuttaja: JY

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

 

 • verkkotentti ja verkkokurssi

 

 • Kurssilla käsitellään kieli(koulutus)politiikkaan, kieli-identiteettiin, kielen synkroniseen vaihteluun ja monikielistyvään yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä.

Kulttuuri ja uskontolukutaito, yht. 5 op

Sisältää kurssit: Kulttuurit ja uskonnot (2 op) & 
Uskontolukutaito ja uskontodialogi (3 op) 

Toteuttaja: Diak

Kevät 2023: Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Syksy 2023: ei tarjonnassa

 • Verkkokurssi
Kulttuurit ja uskonnot:
 • erilaiset kulttuurit ja uskonnot osana yhteiskuntaa ja ihmisten arkea
Uskontolukutaito ja uskontodialogi:
 • uskontodialogi ja dialogiset taidot ristiriitatilanteissa 
 • kulttuuri- ja uskontosensitiivinen työote sosiaali-, terveys-, opetus-, kasvatus- ja kirkon alalla

 

Näin ilmoittaudut Moninaistuva koulu -opintoihin

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen ennen sen alkamista. Ilmoittautumislinkki on ylläolevassa taulukossa. Opintojaksojen maksu (15 e / opintopiste) maksetaan jaksokohtaisesti. Jaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina.