Museologian opinnot avoimessa yliopistossa

Opiskele museologiaa avoimessa yliopistossa. Ymmärrä kulttuuriperintöä ja pätevöidy museoalan ammattilaiseksi.

Perehdy kulttuuriperintöön ja hanki valmius museotyöhön

Kuka hallitsee menneisyyttäsi? Kenellä on valta muuttaa sitä? Miksi keräämme itsellemme kokoelmia ja perustamme museoita? Miksi säädämme muinaismuisto- ja luonnonsuojelulakeja? Tällaisia peruskysymyksiä tarkastellaan museologiassa, joka auttaa meitä ymmärtämään omaa identiteettiämme ja sen ylläpitämistä muuttuvassa ajassa. Museologian opinnot tarjoavat myös valmiuksia työskennellä museoissa tai vastaavissa laitoksissa kulttuuri- ja luonnonperinnön parissa. 


Opiskele museologiaa

Museologiassa tarkastellaan yksilöiden ja yhteisöjen suhdetta ajallis-alueelliseen ympäristöönsä. Oppiaineessa perehdytään erityisesti siihen, miten ihmiset ottavat sekä aineellisen että aineettoman ympäristönsä haltuun erilaisin keinoin: nimeämällä, määrittelemällä, suojelemalla, säilyttämällä ja muistelemalla.

Museologisen tutkimuksen kohteina eivät ole pelkästään museot tai muut muistiorganisaatiot kuten arkistot tai kirjastot, vaan niiden taustalla vaikuttavat kulttuuriset tekijät kulttuuriperintö- ja muistiprosesseineen.

Museologian opinnoissa

museologia.jpg

Museologia ja työelämä

”Olen opintojen aikana tehnyt museotyöjaksoja, joihin opinnot ovat tuoneet paljon syvyyttä ja perspektiiviä. Kurssien muistiinpanot lienevät hyödyksi vielä jatkossakin.”

– Silja Korkeamäki

Millaisia työelämävalmiuksia museologian opinnot antavat ja minkälaisiin kysymyksiin museologian tutkimus etsii vastauksia? Entä mikä kiinnostaa museologian professoria omassa tieteenalassaan eniten? Katso tästä esittelyvideo, jossa professori Janne Vilkuna kertoo museologian opiskelusta ja tutkimuksesta Jyväskylän yliopistossa.

Museologian perusopinnot ovat museoammattiin pätevöittävät erikoisopinnot (Valtioneuvoston asetus museoista 22.12.2005/1192 1 §).