Alueellisten opintojaksojen tarkemmat kuvaukset

JYU avoimen alueellinen opintotarjonta toiselle asteelle

MATEMATIIKKA

Yliopistomatematiikkaan valmistava kurssi (2 op)

Kurssi sopii erityisesti niille, jotka ovat pian aloittamassa korkeakouluopintojaan ja/tai joiden matematiikan opinnoista on jo tovi. Lukiolainen, joka on jo suorittanut matematiikan pitkän tai lyhyen oppimäärän pakolliset kurssit, voi kurssin avulla kerrata perusasioita sekä palata lukiokursseilta tuttuihin aiheisiin hiukan uudesta näkökulmasta. Kurssin suoritaan kahden opintopisteen laajuisena. 

Kurssilla kerrataan osia lukion matematiikasta esimerkkitehtävien avulla perusasioista alkaen. Lyhyen ja pitkän matematiikan kertaukseen on omat erilliset osuutensa, jotka kumpikin jakautuvat vielä kahteen yhden opintopisteen kokoiseen osaan. Ensimmäisessä osassa keskitytään kaikilla aloilla tarvittaviin perusasioihin kuten laskutoimitukset ja yhtälön ratkaiseminen, toisessa osassa kertaaminen jatkuu sekä uusilla aiheilla että hiukan uudesta näkökulmasta. 

Sisältö ja esitietovaatimukset osioittain: 

Lyhyt, osa 1 

 • peruslaskutoimitukset murtoluvuilla, juuri ja potenssi, sulkeiden käyttö 
 • prosenttilaskenta ja tilastot 
 • ensimmäisen ja toisen asteen polynomiyhtälöt 
 • kolmion, suorakulmion ja ympyrän geometria 
 • funktion lauseke ja kuvaaja
 • esitiedot: lukion lyhyen matematiikan kurssit 2-5 

Lyhyt, osa 2 

 • eksponentti- ja logaritmifunktiot 
 • todennäköisyyslaskenta ja kombinatoriikka 
 • lisäksi syvennetään 1. osan aiheiden käsittelyä 
 • esitiedot: lyhyt, osa 1 

Pitkä, osa 1 

 • peruslaskutoimitukset 
 • yhtälöt 
 • funktiot 
 • geometria 
 • derivaatta ja integraali 
 • esitiedot: lukion pitkän matematiikan kurssit 2-10 

Pitkä, osa 2 

 • algebra 
 • alkeisfunktiot 
 • differentiaalilaskenta 
 • analyyttinen geometria ja trigonometria 
 • todennäköisyyslaskenta 
 • esitiedot: pitkä, osa 1 

Suoritusaika: Kurssin suoritetaan  aikavälillä 1.10.2019-2.3.2020 

Suoritustapa: Verkkokurssi Moodle-verkko-oppimisympäristössä

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

______________________

DIGITALISAATIO

Näkökulmia digitalisaatioon (2 op)

Opintojaksolla tarkastellaan sitä, miten digitalisaatio vaikuttaa ihmisten arkeen, työelämään ja yhteiskuntaan. 

Sisältö:

Opintojakson sisältö koostuu seitsemästä osa-alueesta: 

 • Työ ja sen muuttuminen digitalisaation seurauksena 
 • Digitaalinen oppiminen ja opettaminen 
 • Viestinnän ja median murros 
 • Liikunta- ja hyvinvointiteknologia 
 • Digitalisaatio sosiaali- ja terveysalalla 
 • Digitalisaatio ja yhteiskunnan turvallisuus 
 • Digitaalinen talous 

Osaamistavoitteet:

 • Opintojaksolla opiskelija tutustuu digitalisaatioon ilmiönä.
 • Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys siitä, millaisia muutoksia digitalisaatio aiheuttaa työn tekemiseen eri aloilla.
 • Lisäksi opiskelija hahmottaa, millaisia digitaalisia taitoja oma ammatillinen osaaminen vaatii.

Suoritusaika: Opintojakson voi suorittaa joustavasti 1.10.2019-19.6.2020 välisenä aikana

Suoritustapa: Opintojakso suoritetaan etäopiskeluna oman aikataulun mukaisesti. Opintojakso suorittaminen edellyttää huolellista perehtymistä eri osioiden materiaaleihin (videot, artikkelit) sekä lopputentin suorittamista hyväksytysti.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

__________________

Johdatus kyberturvallisuuteen (2 op)

Sisältö:

Internet ja sen teknologiat, Suomi tietoyhteiskuntana, kyberuhat ja niiden aiheuttajat, kyberhyökkäysten toteuttamistavat, kyberuhkien vaikutukset verkottuneen tietoyhteiskunnan toimintaan, yhteiskunta ja kyberturvallisuus. 

Osaamistavoitteet:

Kurssin suoritettuaan opiskelija tuntee kyberturvallisuuteen ilmiönä liittyvät organisatoriset ja tekniset perusasiat niin yksilön, yhteisöjen kuin yhteiskunnankin tasolla. Hän tunnistaa kyberturvallisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja uhkia sekä osaa arvioida niiden vaikutusta eri tasoilla ja konteksteissa. Kurssin suoritettuaan opiskelija hallitsee kybermaailman käyttäytymissäännöt niin, että hän voi toimia kyberympäristössä vastuullisesti turvallisesti sekä opastaa myös lähiympäristöään tällaiseen käyttäytymiseen.

Suoritusaika: Opintojakson voi suorittaa joustavasti 1.10.2019-19.6.2020 välisenä aikana

Suoritustapa: Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssiin sisältyy verkossa olevaan materiaaliin tutustuminen, oppimisympäristö Moodlessa tehtävä verkkotentti sekä lyhyt essee. Tentti on aikarajattu monivalintatentti. Lisää tietoja tentin tekemisestä Moodlen työtilassa.

Arviointi: Asteikko 0-5

______________________

Johdatus algoritmiseen ajatteluun (2 op)

Algoritminen ajattelu on yksi 2000-luvun avaintaidoista. Kyse on ajattelun ja ongelmanratkaisun taidoista, joiden avulla määritellään ongelmia ja niiden ratkaisuja siten, että tiedonkäsittelijä, oli se sitten ihminen ja/tai laite, pystyy niiden mukaan toimimaan. Opintojaksolla käydään läpi algoritmisen ajattelun perusteita sillä tasolla, että kurssin suorittamisen jälkeen opiskelija ymmärtää, kuinka ympärillämme oleva teknologia toimii ja kuinka sitä voidaan ohjata. Opintojaksolla käsiteltäviä teemoja ovat mm. tietotekniikan ja algoritmisen ajattelun historia, yhteys matemaattisen ajattelun, logiikan ja algoritmisen ajattelun välillä sekä algoritmisen ajattelun soveltaminen erilaisten ongelmien ratkaisuun. Opintojakson tavoitteena on liittää algoritminen ajattelu osaksi opiskelijoita ympäröivään todellisuuteen ja havainnollistaa algoritmisen ajattelun mahdollisuuksia yksinkertaisten tapausesimerkkien avulla.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää algoritmisen ajattelun keskeisimmät käsitteet. Lisäksi opiskelija osaa purkaa ratkaistavan ongelman pienempiin osakokonaisuuksiin ja kykenee tunnistamaan säännöllisesti toistuvat toimintamallit ja osaa laatia niiden pohjalta toimintaohjeen ongelman ratkaisemiseksi.

Suoritusaika: Opintojakson voi suorittaa joustavasti 1.10.2019-19.6.2020 välisenä aikana

Suoritustapa: Itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. 

Arviointi: Asteikkolla 0-5 sähköisen loppukokeen pistemäärän perusteella..

______________________

Opiskelijan digityökalupakki (2 op)

Kurssin verkkomateriaalissa käsitellään Internetistä löytyviä digitaalisia työvälineitä, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi 

 • suunnittelussa ja ideoinnissa 
 • esitysten laatimisessa 
 • valmiiden tuotosten jakamisessa 
 • vuorovaikutuksessa ja etäesiintymisessä. 

Opiskelija tutustuu digitaalisiin työvälineisiin itsenäisesti, soveltaa työvälineitä omaan työskentelyynsä ja raportoi oppimansa lopputehtävässä. Lopputehtävässä opiskelija osoittaa, että on perehtynyt kurssilla esitettyihin työvälineisiin, soveltanut niitä käytännössä ja arvioinut niiden hyödyllisyyttä.  

Osaamistavoitteet:     

Opiskelija hallitsee opiskelua ja projektityöskentelyä tukevien digitaalisten työvälineiden ja palveluiden käytön. 

Suoritusaika: Opintojakson voi suorittaa joustavasti 1.10.2019-19.6.2020 välisenä aikana

Suoritustapa: Verkkokurssi. Opintojakso suoritetaan etäopiskeluna oman aikataulun mukaisesti. Opintojakso suorittaminen edellyttää huolellista perehtymistä eri osioiden materiaaleihin Peda.net-ympäristössä sekä lopputehtävän palauttamista hyväksytysti.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

********************