Yliopiston opintotarjonta toiselle asteelle

Yliopistoon orientoivat opinnot osana lukio-opintoja ja ammatillisia opintoja tutustuttavat opiskelijat erilaisiin aloihin ja antavat esimakua korkeakoulussa opiskelusta.

Jyväskylän yliopiston opinnoissa lukiolaiset ympäri Suomen sekä EduFutura Jyväskylän ammattiin opiskelevat voivat kokeilla eri tieteenalojen opintoja yliopistossa. Opiskelu on joustavaa, sillä opintojaksot suoritetaan kokonaan verkossa.

Opinnot sopivat toteutustavoiltaan ja laajuudeltaan toisen asteen rinnalla opiskeltaviksi. Laajuus (2 opintopistettä) vastaa yhtä lukiokurssia. Suoritus hyväksiluetaan sekä toisen asteen oppilaitoksen että Jyväskylän yliopiston opintoihin. Ohjeet opintoihin ilmoittautumisesta näet tämän sivun lopusta.


Avoimesti sinulle, lukiossa tai ammattiopistossa opiskeleva

Yliopisto-opintoja kannattaa opiskella jo toisella asteella, koska... 

 • voit kokeilla yliopisto-opiskelua ilman pidempää sitoutumista  
 • voit tutustua sinua kiinnostavaan alaan ja saada näin varmuutta uravalintaasi
 • verkossa tapahtuva etäopiskelu on joustavaa niin ajan kuin paikan suhteen
 • orientoivat opinnot on suunniteltu laajuudeltaan toiselle asteelle sopiviksi (2 op)
 • valmis opintosuoritus hyväksiluetaan sekä toisen asteen että Jyväskylän yliopiston opintoihin
 • valtakunnalliset kurssit voi suorittaa kokonaan verkossa, joten opinnot ovat saatavilla kaikissa Suomen lukioissa.

Tervetuloa tiedon lähteelle!

Opiskelijatarina
Emma ja Jessica kannustavat avointen yliopisto-opintojen suorittamiseen lukiossa

Jyväskylän yliopiston opintojaksot toiselle asteelle 2020–2021

Alla näet Jyväskylän yliopiston valtakunnallisen opintotarjonnan kaikille Suomen lukioille sekä EduFutura Jyväskylän ammatillisille koulutuksille. Kunkin opintojakson laajuus on 2 opintopistettä (poislukien Kehityspsykologia 1). Opinnot voi aloittaa syksyllä 2020 huomioiden kuitenkin opintojakson aikataulun.

Alla olevassa listassa esitellään opintotarjonta lyhyesti. Tarkemmat tiedot ja ilmoittautumislinkit ovat opintojaksojen tarkemmissa kuvauksissa, joihin pääset myös kunkin oppiaineen nimeä klikaten.

Akateeminen opiskelu

 • Mind the gap
  Kurssilla vahvistetaan korkeakouluopinnoissa tarvittavia englannin ja suomen kielen taitoja. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkea-asteella tarvittaviin kieli- ja viestintäopintoihin ja antaa perustaa eri tieteenaloilla tarvittavien yleisten akateemisten taitojen opiskelemiseen.

Historia

 • Me, maailma ja jäätynyt konflikti: Kylmä sota meillä ja muualla 
  Kurssilla tarkastellaan kylmän sodan aikaa erilaisista näkökulmista. Opintojaksosta saa valmiuksia ymmärtää mitä kylmä sota oli, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia sillä oli, ja mihin kaikkeen se vaikutti.

Informaatioteknologia

 • Kone ja Tieto: Mitä tietokone tietää?
  Kurssi on johdatus yliopistotason tietotekniikkaan.

Kasvatustieteet

 • Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?
  Kurssilla tutustutaan erilaisiin kasvatusalan tehtäviin ja niiden taustalla olevaan tieteelliseen ajatteluun. Samalla opiskelija pääsee pohtimaan omia arvojaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

Kielet

 • Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen
  Kurssilla tarkastellaan kieltä tutkimuksen kohteena. Kurssi antaa perustyökaluja kielitieteellisen tutkivaan otteeseen.
 • Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf
  Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia. Aihepiirit ovat koulutus, opiskelu korkeakoulussa sekä työelämä.

Liikunta- ja terveystieteet

 • Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin
  Kurssi liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeisistä tavoitteista sekä liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminnasta.
 • Kuinka elät 100-vuotiaaksi?
  Gerontologia-oppiaineessa tutkitaan ihmisen vanhenemiseen liittyviä tekijöitä. Tällä opintojaksolla tutustutaan gerontologisen tutkimuksen mielenkiintoiseen maailmaan. Kurssin teemoja ovat aktiivinen vanheneminen, toimintakyky ja terveys sekä vanhenemisen erilaisuus ja yksilöllisyys.
 • Kuntoutus avaimena hyvinvointiin
  Kurssilla tutustutaan kuntoutuksen lähtökohtiin ja monitieteiseen tietoperustaan.

Luonnontieteet ja matematiikka

 • Biologinen kemia
  Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia.
 • Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi
  Kurssilla ihmetellään modernin fysiikan ilmiöitä ja teknologisia sovelluksia yleissivistävällä otteella.
 • Ohjelmoinnin matematiikkaa
  Opintojaksolla tutustutaan koodaamisessa, ohjelmistojen suunnittelussa ja tietotekniikan opiskelussa hyödyllisiin matematiikan osa-alueisiin logiikkaan, joukko-oppiin ja funktioihin sekä opetellaan matemaattista ajattelua, päättelyä ja matemaattisen notaation lukemista.

Musiikki

 • Monitieteinen musiikintutkimus
  Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Psykologia

 • Kehityspsykologia 1
  Kurssi antaa perustietämyksen ihmisen kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheessa, kehityspsykologian teorioista, tutkimuksesta ja käsitteistä sekä keskeisistä prosesseista elämän eri vaiheissa. Samalla tutustutaan yliopisto-opiskeluun ja harjoitellaan akateemisia taitoja, kuten tiedonhakua, argumentointia ja tieteellistä kirjoittamista.
 • Ihmismielen salat
  Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Kurssilla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat muun muassa elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen.

Tilastotiede

 • Johdatus tilastotieteeseen
  Kurssilla tutustutaan tilastotieteen olemukseen ja tilastotieteen rooliin empiiriisessä tutkimuksessa. Katso opintojakson esittelyvideo.

Tieteenfilosofia

 • Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio
  Kurssi perehdyttää argumentaation tutkimukseen ja tieteelliseen argumentointiin. Kurssilla käydään läpi kriittistä ajattelua, vaikuttamiskeinoja kommunikaatiossa sekä ajattelun vinoumia ja virheitä.

Kauppatieteet

 • Haluatko kauppatieteilijäksi
  Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskeluun. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet kauppakorkeakoulun opetuksen seuraamiseen.

Seuraavat talouden opintojaksot toteutetaan yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa. TATin opintojaksot ovat maksuttomia, ja kunkin opintojakson laajuus on 2 opintopistettä. 

 • Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta
  Kurssilla tarkastellaan kansainvälistä kauppaa eri näkökulmista. Keskiössä ovat globalisaatioon liittyvät mahdollisuudet ja haasteet sekä talouden megatrendit. Lisäksi tutkitaan vastuullisen liiketoiminnan merkitystä ja toteutusta yritystoiminnassa muun muassa konkreettisten yrityselämän esimerkkien kautta. Kurssilla tutustutaan tarkemmin myös kiertotalouteen.
 • Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen
  Kurssi luo pohjan kaupalliselle osaamiselle ja globaalille liikesivistykselle. Kauppojen aikaansaaminen ja asiakassuhteiden luominen ovat kaiken liiketoiminnan perusta. Myynnin osalta kurssilla keskitytään myyntitekniikoihin sekä ratkaisumyyntiin, jolla tarkoitetaan asiakkaiden tarpeisiin vastaamista luottamusta herättäen. Kaupallistamisen osalta syvennytään brändin rakentamiseen ja markkinoinnissa puolestaan digitaaliseen markkinointiin.
 • Oman talouden hallinta
  Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta.

TAT Talous ja nuoret logo

Ilmoittautuminen

 ”Kurssin jälkeen uskalsin hakea yhteishaussa sellaiselle alalle, jonne en muuten todennäköisesti olisi päätynyt.”

– Yliopistokurssin käynyt toisen asteen opiskelija

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2020–2021 opintoihin on alkanut 3.8.2020.

Ilmoittautuminen toiselle asteelle suunnatuille kursseille on helppoa ja turvallista. Aluksi kannattaa tutustua yleisiin ohjeisiin HelpJYU-palvelussa: Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin.

Ohjeet opiskelijalle

 1. Tutustu opintotarjontaan. Kun löydät sinua kiinnostavan opintojakson, jolle haluat ilmoittautua, varmista ensin opinto-ohjaajaltasi, että kurssi sopii lukujärjestykseesi. Varmista myös, että oppilaitoksesi voi maksaa kurssin opintomaksun. EduFutura Jyväskylän yhteistyöoppilaitoksille opinnot ovat maksuttomia.

 2. Varmista seuraavaksi, että sinulla on verkkopankkitunnukset tai mobiilitunniste käytössäsi. Rekisteröityminen opiskelijaksi orientoiviin opintoihin edellyttää sähköistä tunnistautumista.

 3. Ilmoittaudu kurssille opinto-ohjaajasi avustuksella. Ilmoittautumislinkit orientoiviin opintoihin ovat opintojaksojen tarkempien kuvausten yhteydessä. 

Opintojen järjestäminen ja opintomaksut

Oppilaitoksen ei tarvitse solmia erillistä yhteistyösopimusta JYU avoimen kanssa.

Koulutuksen järjestäjä eli yliopisto-opintoja kurssitarjottimelleen ottanut oppilaitos maksaa opinnosta 15 € / opintopiste / opiskelija. Opinnot ovat ilmaisia EduFutura Jyväskylä -yhteistyön toisen asteen opiskelijoille.

Avoin yliopisto laskuttaa oppilaitosta ilmoittautuneista opiskelijoista syyslukukaudella 2020. Lasku maksullisista opintojaksoista lähetetään ilmoittautumisesta vastaavalle yhteyshenkilölle. 

Lisätiedot

Jos haluat lisätietoa opintojaksoista ennen ilmoittautumista, voit ottaa yhteyttä orientoivista opinnoista vastaaviin koulutuspäällikköihimme: 

Sisko Harvisalo
sisko.harvisalo(at)jyu.fi

Susanna Nummi
susanna.nummi(at)jyu.fi

 

Kokemuksia yliopisto-opiskelusta toisella asteella

Lue artikkeli toiselle asteelle suunnatuista orientoivista opinnoista JYUnity-verkkojulkaisusta:
Yliopisto-opiskeluun pääsee tutustumaan jo lukiossa

Tutustu toisen asteen opiskelijoiden kokemuksiin korkeakoulujen kursseista Omalle polulle korkeakouluun -hankkeessa: 

 

Avoimen yliopiston muu opintotarjonta

Tule opiskelemaan Suomen suosituimpaan avoimeen yliopistoon. Opintotarjonnastamme näet oppiaineet, opintojen sisällöt, suoritustavat ja aikataulut. Kysy tarvittaessa lisää oppiaineen yhteyshenkilöiltä.

Lukuvuosi 2020-2021