Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset

JYU avoimen opintotarjonta toiselle asteelle lukuvuodeksi 2020-2021

Tervetuloa tiedon lähteelle! Täältä näet toiselle asteelle suunnattujen opintojaksojen tarkemmat tiedot. Ilmoittautumislinkit orientoiville opintojaksoille ovat kunkin kurssin tietojen lopussa.

Yleisiä ohjeita ilmoittautumiseen näet HelpJYU-palvelusta: Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin


AKATEEMINEN OPISKELU

Mind the gap: Lukiolaisten akateemisten taitojen vahvistaminen (2 op)

Kiinnostaako ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot? Haluaako opiskelija vahvistaa korkeakouluopinnoissa tarvittavia englannin ja suomen kielen taitoja?

Mind the gap -jaksolla harjaannutetaan englannin ja suomen kielen taitoja tähtäimessä akateeminen opiskelumaailma.

Sisältö: Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkea-asteella tarvittaviin kieli- ja viestintäopintoihin ja antaa perustaa eri tieteenaloilla tarvittavien yleisten akateemisten taitojen opiskelemiseen.

 • Jatko-opinnoissa tarvittavien englannin ja suomen kielen taitojen syventämistä
 • Kirjoittamista ja lukemista englanniksi ja suomeksi
 • Korkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja ja -strategioita

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa: XYHU1000 Mind the Gap

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


HISTORIA

Me, maailma ja jäätynyt konflikti: Kylmä sota meillä ja muualla (2 op)

Kylmä sota määritti vuosikymmenien ajan ihmisten elämää kaikilla mahdollisilla tasoilla arjesta aina populaarikulttuuriin, politiikkaan ja talouteen. Kurssilla kylmän sodan aikaa tarkastellaan erilaisista näkökulmista, ja siitä saa valmiuksia ymmärtää mitä kylmä sota oli, kuinka kauaskantoisia vaikutuksia sillä oli, ja mihin kaikkeen se vaikutti. Kurssilla perehdytään erityiskysymyksiin, joista muodostuu laajempi kuva ajanjaksosta – samalla perehdytään myös yliopisto-opiskelujen luonteeseen. Kurssi antaa syventävää tietoa ajanjaksosta ja tukee lukio-opintoja, sekä ylioppilaskirjoituksiin ja valintakokeisiin valmistautumista. Kurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä ja siihen sisältyy tallenteita asiantuntijapuheenvuoroista, alkuperäisaineistoja ja tehtäviä.

Osaamistavoitteet:
Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • on perehtynyt syvällisemmin kylmän sodan luonteeseen ja monimuotoisiin merkityksiin
 • kykenee löytämään, tunnistamaan ja yhdistämään kylmän sodan ilmiöitä menneisyydessä ja hahmottamaan niiden vaikutuksia nykypäivään
 • on harjaantunut käyttämään alkuperäisaineistoja lähdekriittisesti
 • on saanut valmiuksia kehittää edelleen opiskelutaitojaan ja historiakäsitystään

Arviointi: hyväksytty/hylätty

Suoritusaika: Opintojakson toteutus keväällä 2021

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa: HISY1001 Me, maailma ja jäätynyt konflikti 

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

 


INFORMAATIOTEKNOLOGIA

Kone ja Tieto: Mitä tietokone tietää? (2 op)

Arkisessa kielenkäytössä tietokoneet yhdistetään tietoon, tekoälyyn ja tietoyhteiskuntaan. Tietokone vastaa kytkimien kokoelmaa. Kaikki, mikä on tehtävissä tietokoneella, on myös periaatteellisesti toteutettavissa päälle-pois kytkimistä koostuvalla mekaanisella koneella. Esimerkiksi tekstin, äänen tai kuvan tunnistaminen toteutetaan tietokoneohjelmilla ohjattavilla lukuisilla päälle-pois kytkimien tilojen muutoksilla.

Tietokoneohjelmat ja niitä vastaavat kytkimien muutokset muodostavat johdonmukaisesti toimivan järjestelmän, joka on jonkin abstraktin loogisen rakenteen vastine. Perusajatus on, tarpeen ja siihen kehitetyn tietokoneohjelman tulisi jakaa sama looginen rakenne. Toisinaan tämä saavutetaan helposti, mutta sen toteuttaminen voi myös olla hyvin vaikeaa. Esimerkiksi kaupan kassakoneessa numeroita summaavan ohjelman looginen rakenne on yksi-yhteen tuotteiden hintojen yhteenlaskun kanssa, mutta terveydenhuollon tarpeiden kanssa yhteensopivien tietokoneohjelmien rakentaminen on puolestaan hyvin vaativa haaste.

Meille syntyy vaikutelma tietoa ja ymmärrystä sisältävästä koneesta, kun se toimii yhteensopivasti toivottuihin tarpeisiin nähden. Tällaista on helpoin tavoitella, kun ohjelmien kehittäjillä ja käyttäjillä on perusymmärrys loogisista rakenteista ja niiden käytöstä. Kurssin tavoite on luoda tällainen perusymmärrys.

Sisältö:

 • Mitä ovat loogiset rakenteet?
 • Tietokoneiden toiminnan ja loogisten rakenteiden keskinäinen yhteys
 • Perussuureiden esittäminen tietokoneessa
 • Logiikan alkeet ja niiden toteuttaminen tietokoneessa
 • Tietokoneohjelmien tulkinta kuvauksina
 • Erilaisten algebrojen hyödyntäminen
 • Perusajatusten ohjelmointiharjoittelu Pythonilla

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa: TIEP1150 Kone ja Tieto: Mitä tietokone tietää?

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


KASVATUSTIETEET

Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja? (2 op)

Tiedätkö, mitä kasvatusalan asiantuntijat tekevät? Kiinnostavatko sinua opettajan tehtävät, kuten varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin tehtävät? Vai oletko kiinnostunut kouluttajan, koulutussuunnittelijan, henkilöstöhallinnon tai kasvatusalan asiantuntijan tehtävistä? Kaikissa näissä tehtävissä pääset työskentelemään ihmisten kanssa, ja siksi myös eettiset kysymykset ovat tärkeitä. Olet tervetullut opintojaksolle pohtimaan omia arvojasi, vahvuuksiasi ja kiinnostuksen kohteitasi, tutustumaan erilaisiin kasvatusalan tehtäviin sekä niiden taustalla olevaan tieteelliseen ajatteluun.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kasvatusalan asiantuntijatehtäviä ja ammattialoja sekä tunnistaa niiden perustana olevaa tiedepohjaa
 • tunnistaa kasvatusalan eettisiä lähtökohtia
 • on tarkastellut omia arvojaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan suhteessa kasvatusalaan.

Suoritusaika: Opintojakson toteutus keväällä 2021

Ilmoittautuminen Korpissa: KTK00001 Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


KIELET

Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)

Kieli on muutakin kuin sanastoa ja kielioppia. Se on monipuolinen tutkimuskohde, jonka piiriin mahtuu kaikki yksittäisten äänteiden ominaisuuksista aitouden rakentamiseen rap-lyriikassa. Kurssi antaa perustiedot kielitieteestä ja sen käsitteistä, sekä esittelee useita ilmiöitä, joihin kielten yliopisto-opinnoissa voi perehtyä tarkemmin. Kurssin tarjoama laaja käsitys kielestä on keskeinen lähtökohta valmistauduttaessa kielten valintakokeisiin ja opintoihin.

Suoritustapa: Moodle-oppimisympäristössä opiskeltava kurssi. Jyväskylän ja lähialueiden opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus osallistua yhdelle kielitieteen käsitteistöä käsittelevälle luennolle yliopistolla (ajankohta ilmoitetaan jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille).

Oppimateriaali: Moodle -opiskeluympäristössä olevat videot, oheismateriaalit ja niihin liittyvät oppimistehtävät.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautuminen Korpissa: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf (2 op)

Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia, syntyperäisen saksalaisen opettajan ohjauksessa. Aihepiireinä ovat ammattikoulutus, opiskelu korkeakoulussa ja työelämä. Siirryttäessä Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijaksi, lukiossa suoritettu kurssi hyväksytään osaksi perusopintojen opintojaksoa SAXP014 Kielitaito I.

Suoritusaika: Kurssin suorittamiseen on varattava 1-2 lukion jaksoa. Suositellaan suoritettavaksi lukion kolmannen vuoden syksyllä. Mikäli opiskelija suorittaa opinnot toisen jakson aikana, Jyväskylän ja lähialueiden opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus osallistua Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden vastaavan kurssin opetukseen (aikataulu ilmoitetaan jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille).

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä, josta löytyy kurssin materiaali ja tehtävänanto. Opiskelija palauttaa sekä suulliset että kirjalliset tuotoksensa arvioitavaksi. Kurssiin sisältyy vaihtoehtoisesti pari-/ryhmätyöskentely, joten on suotavaa, että kaksi tai useampi lukiolaista suorittaa kurssin yhdessä, mutta kurssin suorittaminen onnistuu myös itsenäisesti.

Oppimateriaali: Materiaalit löytyvät Moodlesta.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa: SAXP1114L Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEET

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin (2 op)

Kiinnostaako liikunta ja terveystieteet? Tervetuloa kurkistamaan, mitä kaikkea liikunta- ja terveystieteiden opintoihin kuuluu. Jaksolla on erilaisia mielenkiintoisia materiaaleja ja tehtäviä, joiden avulla pääsee tutustumaan liikunnan ja terveyden monipuoliseen kenttään ja ajankohtaisiin teemoihin. Opiskelija pääsee myös soveltamaan jaksolla saamaansa tutkittua tietoa omaan arkeen. Jakson jälkeen opiskelija osaa pohtia, voisivatko liikuntatieteet tai terveystieteet olla mahdollinen suunta lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen. Hyvinvoinnin ja terveyden osaamista voi liikunta- ja terveystieteillä yhdistää myös muihin tutkintoihin.

Sisältö:

 • Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa, eri-ikäisten liikuntasuositukset)
 • Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
 • Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät


Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan

 • erottavan erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
 • ymmärtävän liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
 • osaavan kuvata liikuntasuositukset elämänkulun eri vaiheissa
 • osaavan tulkita omaa liikuntakäyttäytymistä suhteessa liikuntasuosituksiin


Esitiedot:
Ei vaadittavia esitietoja

Suoritustapa: Luento- ja demotallenteet, itsenäinen työskentely, luentotehtävän ja oppimistehtävän tekeminen Moodlessa. Kaikki opiskelumateriaali löytyy Moodlesta.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa: LTKY2001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Kuinka elät 100-vuotiaaksi? (2 op)

Mistä vanhuus alkaa? Tiesitkö, että todistettavasti vanhimmaksi elänyt ihminen oli ranskalainen Jeanne Calment, joka kuoli 122 vuoden 164 päivän ikäisenä? Suomessa, kuten muuallakin maailmassa, yli 100-vuotiaiden ihmisten lukumäärä kasvaa nopeasti.

Gerontologia-oppiaineessa tutkitaan ihmisen vanhenemiseen liittyviä tekijöitä. Tällä opintojaksolla tutustutaan gerontologisen tutkimuksen mielenkiintoiseen maailmaan. Jaksolla pääsee tutustumaan tutkimuksen tekemiseen konkreettisesti orientaatiotapaamisessa. Kaikki jaksoon liittyvä materiaali on verkossa (Moodle-oppimisympäristö). Ehkäpä tämän jakson jälkeen opiskelija tulee vakuuttuneeksi siitä, että gerontologia voisi olla juuri hänen tulevaisuuden ala. Gerontologiaa voi opiskella Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa.

Sisältö:

 • Aktiivinen vanheneminen
 • Toimintakyky ja terveys
 • Vanhenemisen erilaisuus ja yksilöllisyys

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suorittamisen jälkeen opiskelija

 • osaa kuvata, mitä gerontologia tarkoittaa
 • osaa kuvata toimintakyky-käsitteen eri osa-alueet
 • hahmottaa ihmisen vanhenemisen monimuotoisuuden

Arviointi: hyväksytty-hylätty

Lisätietoja ja ilmoittautuminen Korpissa: TGEY1000 Kuinka elät 100-vuotiaaksi?

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Kuntoutus avaimena hyvinvointiin (2 op)

Tämän fysioterapian ja kuntoutustieteen oppiaineen opintojakson teemoja ovat kuntouksen keskeiset paradigmat, mallit ja teoriat. 

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata toimintakyvyn ja monitieteisen kuntoutuksen keskeiset käsitteet sekä kuntoutuksen paradigmat ja teoriat.

Oppimateriaalit: 

Autti-Rämö, I., Salminen, A-L., Rajavaara, M. & Ylinen, A. 2016. Kuntoutuminen. Duodecim. EAN/tuotenumero: 9789516564640

Järvikoski A. 2013. Monimuotoinen kuntoutus ja sen käsitteet. Sosiaali- ja terveysministeriö 2013:43. http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/70263

Suoritustapa: Osallistuminen opetukseen verkkokurssilla. Verkkotyöskentely ja oppimistehtävät.

Arviointi: hyväksytty-hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa: FTEM1010 Kuntoutus avaimena hyvinvointiin

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


LUONNONTIETEET JA MATEMATIIKKA

Biologinen kemia (2 op)

Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita.

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija...

 • tunnistaa kemian ja biologian yhteyden arkipäivän elämään
 • tunnistaa ja hallitsee biokemiallisia prosesseja, jotka liittyvät elämään ja luonnon kiertokulkuun
 • tuntee biologiseen kemiaan liittyviä tyypillisiä ilmiöitä ja reaktioita


Keskeiset sisällöt:

 • luonnon makromolekyylit kuten proteiinit ja hiilihydraatit
 • pienet biomolekyylit esim. vitamiinit, hormonit ja antibiootit
 • funktionaaliset ryhmät
 • hivenaineet
 • vesi biologisessa kemiassa

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja

Suoritustapa: Verkkokurssi

Oppimateriaali: Kurssilla käytetään oppimisympäristössä annettuja verkkomateriaaleja, ajankohtaisia tieteen julkaisuja sekä opiskelijan tiedonhankinnan tuloksena saatuja lähdemateriaaleja.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Ilmoittautuminen Korpissa: KEMP1165 Biologinen kemia

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi (2 op)

Modernin fysiikan tuntemus kuuluu yleissivistykseen. Se on nyky-yhteiskunnan teknologisen kehityksen perusta ja sen pohjalta voidaan ratkoa energiankulutuksen ja -tuotannon sekä ilmaston lämpenemisen haasteita. Silti lukion opetussuunnitelmassa modernin fysiikan sisältöjä on perin vähän. Tämä kurssi täydentää lukion fysiikan opintojen yleissivistävyyttä ja tukee ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista modernin fysiikan osalta. Kurssi painottuu kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian käsitteiden havainnollistamiseen simulaatioiden ja yksinkertaisten matemaattisten mallien avulla.

Kvanttimekaniikan sisältöjä

 • Kvanttimekaaninen tila ja sen liikeyhtälö
 • Sidotut tilat, epätarkkuusperiaate ja tunneloituminen
 • Tilojen superpositio ja lomittuminen
 • Schrödingerin kissa ja kvanttilaskenta

Suhteellisuusteorian sisältöjä

 • Einsteinin suhteellisuusperiaate
 • Liikkeen ja ajan suhteellisuus
 • Pituuden kutistuminen ja ajan venyminen
 • Yleinen suhteellisuusteoria, gravitaatioaallot ja mustat aukot

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kvanttimekaanisen tilan käsitteen ja sen merkityksen
 • osaa kuvailla kvanttimekaniikan todennäköisyystulkinnan periaatteita
 • tunnistaa klassisen mekaniikan ja kvanttimekaniikan periaatteellisia eroja
 • osaa kertoa suhteellisuuden periaatteen ja kuvailla sen seurauksia
 • osaa laskea ajan ja pituuden suhteellisia muutoksia liikkuville havainnoitsijoille
 • osaa kuvailla suhteellisuusperiaatteen kosmologisia seurauksia

Opetusmuodot:

 • Verkossa olevat aikataulutetut videoluennot ja verkkotehtävät.
 • Opintojakso sisältää vapaaehtoisia paikallisia vierailuja Jyväskylän yliopiston fysiikan laitokselle.

Esitiedot:

 • Derivaatan hyvä hallinta, integroinnin hallinta on eduksi.

Arviointi:

 • Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Arviointi perustuu verkkotehtäviin. Hyväksyttävään suoritukseen edellytetään vähintään puolet verkkotehtävien pisteistä kurssin molemmissa osioissa.

Ilmoittautuminen Korpissa: FYS0100 Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Ohjelmoinnin matematiikkaa (2 op)

Sisältö: Opintojaksolla tutustutaan ohjelmoinnin kannalta tärkeisiin matematiikan osa-alueisiin: logiikkaan, joukko-oppiin, funktioihin ja lukujärjestelmiin sekä opetellaan matemaattista ajattelua ja päättelyä. Opintojakso sopii johdatukseksi tietotekniikan opiskelussa tarvittavaan yliopistomatematiikkaan.

Osaamistavoitteet: Opintojakson tavoitteena on opettaa matemaattista ajattelua ja matemaattisen notaation ymmärtämistä ohjelmoinnin näkökulmasta. Matemaattista ajattelua tarvitaan ohjelmistojen toteuttamisessa kaikilla tasoilla systeemisuunnittelusta ohjelmien pienten osien koodaamiseen ja ohjelmien testaamiseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa logiikan ja joukko-opin perusteet
 • osaa tehdä yksinkertaisia päättelyitä
 • osaa lukea matemaattista tekstiä
 • tuntee funktion käsitteen ja perusominaisuuksia
 • osaa laskea eri lukujärjestelmissä

Arviointi: Verkko-opetus ja verkkotentti. Tenttiin saa hyvityksiä kurssin aikana tehdyistä harjoitustehtävistä.

Ilmoittautuminen Korpissa: MATY1050 Ohjelmoinnin matematiikkaa

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


MUSIIKKI

Monitieteinen musiikintutkimus (2 op)

Opintojaksossa tutustutaan musiikkiin monialaisena ilmiönä, perehdytään musiikin psykologisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin merkityksiin, ja tarkastellaan musiikkiin kohdistuvan tieteellisen tutkimuksen lähtökohtia eri tieteenalojen näkökulmista.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: MUPP2001L Monitieteinen musiikintutkimus

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


PSYKOLOGIA

Kehityspsykologia 1 (5 op)

Kehityspsykologian 1. jakso (5 opintopistettä) on yksi opintojakso Jyväskylän yliopiston psykologian perusopinnoissa. Kaikki tutkinto-opiskelijat, jotka suorittavat psykologian perusopintoja, tekevät tämän opintojakson. Se on yksi osa psykologien koulutusta.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustietämys kehityksen keskeisistä piirteistä eri ikävaiheissa, kehityspsykologisten teorioiden ja tutkimuksen ydinkysymyksistä ja käsitteistä sekä keskeisistä kehityspsykologisista prosesseista elämän eri vaiheissa. Hän osaa yhdistellä tämän päivän ilmiöitä olemassa oleviin kehityspsykologisiin teorioihin. Englanninkielisen kurssikirjallisuuden avulla opiskelijan alakohtainen kielitaito kehittyy. Kurssilla ohjataan ja harjoitellaan tieteellistä kirjoittamista.

Suoritustapa: verkkotyöskentely Moodlessa

Kurssi sisältää seuraavat osatehtävät:

 • Tehdään HOPS (suunnittelet omaa opiskeluasi ja määrittelet omat tavoitteesi opinnoille)
 • Tehdään tieteellisen kirjoittamisen harjoitus (monivalinta)
 • Tehdään nuoruuden ikävaiheeseen liittyvä kirjallinen tehtävä. Opit tieteellistä kirjoittamista ja saat siihen ohjausta.
 • Tehdään monivalintatehtävä (valmentaudut psykologian pääsykokeisiin, sillä myös pääsykokeissa vastataan monivalintatehtäviin)
 • Tehdään aikuisuuteen ja ikääntymiseen liittyvä kirjallinen tehtävä. Tehtävää varten teet haastattelun käytännön kentällä. Haastattelu sisältyy aikuisuuden ja myöhäisaikuisuuden oppimistehtävään. Saat harjoitella haastattelurungon tekemistä ja opit yhdistämään haastattelun antia teoreettisen tiedon kanssa.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: PSYP110 Kehityspsykologia I

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Ihmismielen salat (2 op)

Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Tämä kysymys on kiehtonut ihmisiä jo pitkään. Tällä opintojaksolla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat mm. elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt psykologian sisältöihin yliopisto-opintojen näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kliininen psykologia, neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät.

Suoritustapa: Verkkotyöskentely Moodlessa. Kurssilla tehdään monivalintatehtävä ja oppimispäiväkirja.

Arviointi: Hyväksytty-hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: PSYY1000 Ihmismielen salat

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


TILASTOTIEDE

Johdatus tilastotieteeseen (2 op)

Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Tilastografiikan ja numeerisen esittämisen perusteisiin tutustutaan. Kurssilla selviää myös, että tilastotiede on modernin koneoppimisen ja tekoälyn perusta. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä. Katso opintojakson esittelyvideo.

Esitiedot: Kurssin esitiedoiksi riittävät perustaidot matematiikasta ja tietotekniikasta. Osa opetusmateriaalista on englanniksi, joten sitä on myös tarpeen hieman ymmärtää.

Suoritustapa: Verkkokurssi, suoritus verkossa Moodle- oppimisympäristössä. Kurssi suoritetaan vastaamalla kurssin sivuilla oleviin monivalinta- ja laskutehtäviin ja saamalla niistä vähintään puolet oikein.

Oppimateriaali: Tarvittavat materiaalit löytyvät Moodle-verkko-oppimisympäristöstä.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: TILP100 Johdatus tilastotieteeseen

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

 


TIETEENFILOSOFIA

Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (2 op)

Kurssilla käsitellään tieteellisen kommunikaation keskeisiä asioita:

 • Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
 • Ajattelun vinoumat ja virheet
 • Kriittinen ajattelu
 • Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti ajattelun eri aspekteihin ja hänellä on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen. Opiskelija tuntee yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja.

Suoritusaika: Aika ilmoitetaan myöhemmin.

Suoritustapa: Kirjallinen työ (luentopäiväkirja).

Oppimateriaali: Luentovideot ja muita kurssin materiaaleja.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kriittisen ajattelun ja tieteellisen kommunikaation kurssisivusto

Ilmoittautuminen Korpissa: YFIP250L Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


KAUPPATIETEET

Haluatko kauppatieteilijäksi? (2 op)

Kiinnostavatko kauppatieteet? Opiskelija pääsee kurkistamaan, mitä kaikkea kauppatieteisiin kuuluu. Jaksolla on monipuolisia materiaaleja ja tehtäviä, joiden avulla eri osa-alueet tulevat tutuiksi. Jakson jälkeen opiskelija pystyy pohtimaan, voisivatko kauppatieteet olla mahdollinen suunta lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen. Kauppatieteitä voi yhdistää myös muihin tieteisiin tuomaan tutkintoon liiketalouden osaamista.

Sisältö: Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskeluun. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet kauppakorkeakoulun opetuksen seuraamiseen.

 • Johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
 • Laskentatoimen keskeiset osa-alueet
 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö sekä tehtäväkenttä
 • Taloustieteen perusteet yksilön ja kokonaistalouden näkökulmasta
 • Viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet
 • Yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta


Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kauppatieteiden merkityksen yhteiskunnassa
 • tunnistaa kauppatieteiden ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
 • osaa eritellä johtamisen ja johtajuuden keskeisiä käsitteitä
 • osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön, markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • ymmärtää, mitä tarkoitetaan taloustieteen peruskäsitteillä (kuten hinnat, työttömyys ja inflaatio) ja osaa kertoa näiden käsitteiden vaikutuksista yksilön ja koko talouden näkökulmasta
 • ymmärtää viestinnän johtamisen merkityksen organisaatioiden toiminnassa
 • ymmärtää, millaisena yrittäjyys näyttäytyy yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta käsin
 • osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan kauppatieteiden opiskeluun

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja

Suoritustapa: Verkkokurssi, johon sisältyy itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä ja/tai luentoja. Kaikki opiskelumateriaali löytyy Moodlesta.

Oppimateriaali: Tarvittavat materiaalit löytyvät verkko-oppimisympäristöstä.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautuminen Korpissa: JSBY6310 Haluatko kauppatieteilijäksi

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Opintojaksot yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa

TAT: Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta (2 op)

Opintojakso antaa valmiuksia työskennellä kansainvälisessä yrityksessä. Keskeisenä sisältönä on tarkastella kansainvälistä kaupankäyntiä kokonaisuutena yritysten näkökulmasta.

Sisältö:

 • kansainvälinen kauppa
 • yritysten globaalit strategiat ja kilpailukykytekijät
 • globaalit megatrendit
 • vastuullinen liiketoiminta


Osaamistavoitteet:


Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää, mistä globalisaatiossa on kyse ja millaisia vaikutuksia kaupan vapautumisella on ollut liiketoiminnalle.
 • tunnistaa erilaisia strategioita, joilla yritykset voivat parantaa asemiaan kansainvälisessä kilpailussa.
 • tietää, mistä globaaleissa megatrendeissä on kyse ja tunnistaa, millaisia liiketoiminnallisia mahdollisuuksia ne voivat tarjota yrityksille.
 • tunnistaa vastuullisen liiketoiminnan eri osa-alueet ja vastuullisuuden merkityksen liiketoiminnalle.

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan oppimistehtävillä. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö. Oppimateriaalit ovat saatavilla Moodle-oppimisympäristöstä.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella hyväksytty / hylätty.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: JSBY5210 Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

TAT: Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (2 op)

Opintojakson sisältö sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omia kaupallisen osaamisen valmiuksiaan työelämää varten. Kaupalliseen osaamiseen kuuluvat keskeisesti myynti, markkinointi ja asiakaslähtöinen ajattelu.

Sisältö:

 • kannattava liiketoiminta ja kaupallistaminen
 • ratkaisumyynti ja ostoprosessit sekä myynnin työvälineet
 • markkinoinnin mallit ja digitaalinen markkinointi
 • brändäys

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää, mitä kaupallistaminen tarkoittaa, ja mitkä tekijät vaikuttavat kaupallistamisen onnistumiseen.
 • tietää ratkaisumyynnin periaatteet sekä sen, miten niitä voi soveltaa asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa.
 • tunnistaa markkinoinnin käsitteenä ja markkinoinnin merkityksen myynnissä, erityisesti digitaalisen markkinoinnin osalta.
 • tietää, mistä brändin rakentamisessa on kyse ja miten se liittyy kaupallistamiseen.
 • tunnistaa vaikuttavan markkinointikampanjan rakennuselementtejä.

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan oppimistehtävillä. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali: Saatavilla Moodle-oppimisympäristöstä.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella hyväksytty / hylätty.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa: JSBY5300 Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

TAT: Oman talouden hallinta (2 op)

Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy analysoimaan ja soveltamaan saamiaan työkaluja omassa arjessaan.

Sisältö:

 • tulojen lisääminen: työtulot, yrittäjyys
 • varallisuuden kasvattaminen: säästäminen, sijoittaminen
 • menojen ja sitoumusten hallinta: menojen ja ei-välttämättömien sitoumusten vähentäminen, lainat, maksaminen


Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tukea ja arvioida omaa kykyään lisätä tuloja
 • ymmärtää säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteet, ja osaa arvioida erilaisia sijoitusmahdollisuuksia
 • tunnistaa ja osaa suunnitella oman taloutensa menoja ja sitoumuksia
 • osaa arvioida lainojen välisiä eroja, liittyen esimerkiksi lainakuluihin ja riskeihin
 • tiedostaa maksamiseen liittyvät turvallisuuskysymykset, ja ymmärtää mikä on maksuhäiriömerkintä

Suoritustapa: oppimistehtävät

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: JSBY6320 Oman talouden hallinta

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa