Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset


JYU avoimen valtakunnallinen opintotarjonta lukioille (lv. 2019-2020)

KEMIA

Elinympäristön kemia: arkielämän kemia (2 op) (Kemian perusteet 5)

Kurssi toimii johdantokurssina kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä. Kurssi havainnollistaa kemian ilmiöitä ja käsitteitä opiskelijan jokapäiväisen elämän yhteyksissä.

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija

 • ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa
 • tiedostaa kemian roolin yhteiskunnassa tieteenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena
 • tunnistaa kemiallisten ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
 • tunnistaa ja hallitsee kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät luonnonilmiöihin ja luonnon kiertokulkuun
 • tuntee vihreän kemian perusperiaatteet
 • tuntee elinympäristöön liittyviä tyypillisiä kemiallisia ilmiöitä ja reaktioita

Esitiedot: Vähintään lukion kemian 1. kurssi tai vastaavat tiedot. Osa opetusmateriaalista on englanniksi, joten englantia tulee osata lukea kohtuullisen sujuvasti.

Suoritusaika:  Verkkokurssi suoritetaan kevätlukukaudella tammi-maaliskuussa 2020 (10.1.-13.3.) tai  touko-heinäkuussa 2020 (11.5.-31.7.2020). Jyväskylän ja lähialueiden opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus osallistua jakson luennoille pe 10.1. ja pe 17.1.2020.

Suoritustapa: Verkkokurssi, johon sisältyy itseopiskelua ja oppimistehtäviä Moodle-verkko-opiskeluympäristössä. Kurssin tehtävät voi tehdä omassa aikataulussa joko tammi-maaliskuussa tai touko-heinäkuussa.

Oppimateriaali: Kurssilla käytetään oppimisympäristössä annettuja verkkomateriaaleja, ajankohtaisia tieteen julkaisuja sekä opiskelijan tiedonhankinnan tuloksena saatuja lähdemateriaaleja.

Arviointi: Asteikko 0-5.

______________________

Biologinen kemia 1: kemiaa lääke- ja biotieteistä kiinnostuneille (2 op)

Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita ja sisältää opiskelijan omakohtaisia tutkimuksia.

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija

 • kehittää luonnontieteellisen tutkimuksen tekemisen taitoja
 • tunnistaa kemian ja biologian yhteyden arkipäivän elämään
 • tunnistaa ja hallitsee biokemiallisia prosesseja, jotka liittyvät elämään ja luonnon kiertokulkuun
 • tuntee biologiseen kemiaan liittyviä tyypillisiä ilmiöitä ja reaktioita


Keskeiset sisällöt:

 • luonnon makromolekyylit kuten proteiinit ja hiilihydraatit
 • pienet biomolekyylit esim. vitamiinit, hormonit ja antibiootit
 • funktionaaliset ryhmät
 • hivenaineet
 • vesi biologisessa kemiassa

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja

Suoritusaika:  Kurssi suoritetaan syyslukukaudella loka-joulukuussa 2019 tai kevätlukukaudella touko- heinäkuussa 2020 (tarkka aika ilmoitetaan myöhemmin).

Suoritustapa: Verkkokurssi, johon sisältyy itseopiskelua sekä kirjallisia ja kokeellisia oppimistehtäviä Moodle-verkko-opiskeluympäristössä. Tehtävien palautuksille on aikataulut (palautukset 2-3 viikon välein, kurssilla myös vertaisarviointia). Tarkemmat aikataulut ilmoitetaan Moodle-verkkoympäristössä.

Oppimateriaali: Kurssilla käytetään oppimisympäristössä annettuja verkkomateriaaleja, ajankohtaisia tieteen julkaisuja sekä opiskelijan tiedonhankinnan tuloksena saatuja lähdemateriaaleja.

Arviointi: Asteikko 0-5.

____________________

LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEET

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin (2 op)

Kiinnostaako liikunta ja terveystieteet? Tervetuloa kurkistamaan, mitä kaikkea liikunta- ja terveystieteiden opintoihin kuuluu. Jaksolla on erilaisia mielenkiintoisia materiaaleja ja tehtäviä, joiden avulla pääsee tutustumaan liikunnan ja terveyden monipuoliseen kenttään ja ajankohtaisiin teemoihin. Opiskelija pääsee myös soveltamaan jaksolla saamaansa tutkittua tietoa omaan arkeen. Jakson jälkeen opiskelija osaa pohtia, voisivatko liikuntatieteet tai terveystieteet olla mahdollinen suunta lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen. Hyvinvoinnin ja terveyden osaamista voi liikunta- ja terveystieteillä yhdistää myös muihin tutkintoihin.

Sisältö:

 • Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa, eri-ikäisten liikuntasuositukset)
 • Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
 • Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät


Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan 

 • erottavan erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja 
 • ymmärtävän liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
 • osaavan kuvata liikuntasuositukset elämänkulun eri vaiheissa
 • osaavan tulkita omaa liikuntakäyttäytymistä suhteessa liikuntasuosituksiin


Esitiedot:
 Ei vaadittavia esitietoja

Suoritusaika:  1.10.2019 - 31.7.2020

Suoritustapa: Luento- ja demotallenteet, itsenäinen työskentely, luentotehtävän ja oppimistehtävän tekeminen Moodlessa. Kaikki opiskelumateriaali löytyy Moodlesta.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Arviointiperusteet: Kirjallisten tehtävien hyväksytty suorittaminen

______________________

TILASTOTIEDE

Johdatus tilastotieteeseen (2 op)

Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Tilastografiikan ja numeerisen esittämisen perusteisiin tutustutaan. Kurssilla selviää myös, että tilastotiede on modernin koneoppimisen ja tekoälyn perusta. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä. Katso opintojakson esittelyvideo.

Esitiedot: Kurssin esitiedoiksi riittävät perustaidot matematiikasta ja tietotekniikasta. Osa opetusmateriaalista on englanniksi, joten sitä on myös tarpeen hieman ymmärtää.

Suoritusaika:  1.10.2019 - 31.7.2020

Suoritustapa: Verkkokurssi, suoritus verkossa Moodle- oppimisympäristössä. Kurssi suoritetaan vastaamalla kurssin sivuilla oleviin monivalinta- ja laskutehtäviin ja saamalla niistä vähintään puolet oikein.

Oppimateriaali: Tarvittavat materiaalit löytyvät Moodle-verkko-oppimisympäristöstä.

Arviointi: Asteikko 0-5.

______________________

KIELET

Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)

Kieli on muutakin kuin sanastoa ja kielioppia. Se on monipuolinen tutkimuskohde, jonka piiriin mahtuu kaikki yksittäisten äänteiden ominaisuuksista aitouden rakentamiseen rap-lyriikassa. Kurssi antaa perustiedot kielitieteestä ja sen käsitteistä, sekä esittelee useita ilmiöitä, joihin kielten yliopisto-opinnoissa voi perehtyä tarkemmin. Kurssin tarjoama laaja käsitys kielestä on keskeinen lähtökohta valmistauduttaessa kielten valintakokeisiin ja opintoihin.

Suoritusaika:  1.10.2019 - 31.7.2020

Suoritustapa: Moodle-oppimisympäristössä opiskeltava kurssi. Jyväskylän ja lähialueiden opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus osallistua yhdelle kielitieteen käsitteistöä käsittelevälle luennolle yliopistolla (ajankohta ilmoitetaan jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille).

Oppimateriaali: Moodle -opiskeluympäristössä olevat videot, oheismateriaalit ja niihin liittyvät oppimistehtävät.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

______________________

Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf (2 op)

Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia, syntyperäisen saksalaisen opettajan ohjauksessa. Aihepiireinä ovat ammattikoulutus, opiskelu korkeakoulussa ja työelämä. Siirryttäessä Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijaksi, lukiossa suoritettu kurssi hyväksytään osaksi perusopintojen opintojaksoa SAXP014 Kielitaito I.

Suoritusaika: 1.10.2019 - 31.7.2020. Kurssin suorittamiseen on varattava 1-2 lukion jaksoa. Suositellaan suoritettavaksi lukion kolmannen vuoden syksyllä. Mikäli opiskelija suorittaa opinnot toisen jakson aikana, Jyväskylän ja lähialueiden opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus osallistua Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden vastaavan kurssin opetukseen (aikataulu ilmoitetaan jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille).

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä, josta löytyy kurssin materiaali ja tehtävänanto. Opiskelija palauttaa sekä suulliset että kirjalliset tuotoksensa arvioitavaksi. Kurssiin sisältyy vaihtoehtoisesti pari-/ryhmätyöskentely, joten on suotavaa, että kaksi tai useampi lukiolaista suorittaa kurssin yhdessä, mutta kurssin suorittaminen onnistuu myös itsenäisesti.

Oppimateriaali:  Materiaalit löytyvät Moodlesta.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

______________________

TIETEENFILOSOFIA

Tieteen etiikka (5 op)

Kurssilla käsitellään tiedemaailman eettisiä kysymyksiä koskien tutkimusprosessia lähtien tutkimuskysymyksistä aina julkaisuun ja tutkimuksen vaikutuksiin. Kurssilla käsitellään muun muassa seuraavia teemoja:

 • Tieteen ja sen suhde tieteen ulkopuoliseen maailmaan
 • Tieteen ja ei-tieteen rajanveto
 • Tutkijan oikeudet ja velvollisuudet
 • Ihmisiä, eläimiä sekä muuta ympäristöä koskevat tutkimusmenetelmät
 • Tiedeyhteisön jäsenten (mm. opiskelijat, ohjaajat, tutkijat, opettajat, …) rooleihin liittyvät eettiset kysymykset.

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja. Mutta suositellaan, että edeltävinä opintoina on suoritettu lukion filosofian pakolliset kurssit.

Suoritusaika: 1.10.2019 - 15.4.2020

Suoritustapa: Kirjalliset työt (tutkielma tai erillisten ohjeiden mukaan tehty työ, jossa vastataan kysymyksiin).

Oppimateriaali: Luentovideoita ja teos Clarkeburn, Henriikka & Mustajoki, Arto: Tutkijan arkipäivän etiikka sekä opiskelijan itsenäisesti kokoamat materiaalit.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Tieteen etiikan kurssisivusto

______________________

Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (2 op)

Kurssilla käsitellään tieteellisen kommunikaation keskeisiä asioita:

 • Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
 • Ajattelun vinoumat ja virheet
 • Kriittinen ajattelu
 • Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti ajattelun eri aspekteihin ja hänellä on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen. Opiskelija tuntee yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja. 

Suoritusaika: 1.10.2019 - 15.4.2020

Suoritustapa: Kirjallinen työ (luentopäiväkirja).

Oppimateriaali: Luentovideot ja muita kurssin materiaaleja.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kriittisen ajattelun ja tieteellisen kommunikaation kurssisivusto

______________________

KAUPPATIETEET

Haluatko kauppatieteilijäksi? (2 op)

Kiinnostavatko kauppatieteet? Opiskelija pääsee kurkistamaan, mitä kaikkea kauppatieteisiin kuuluu. Jaksolla on monipuolisia materiaaleja ja tehtäviä, joiden avulla eri osa-alueet tulevat tutuiksi. Jakson jälkeen opiskelija pystyy pohtimaan, voisivatko kauppatieteet olla mahdollinen suunta lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen. Kauppatieteitä voi yhdistää myös muihin tieteisiin tuomaan tutkintoon liiketalouden osaamista.

Sisältö: Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskeluun. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet kauppakorkeakoulun opetuksen seuraamiseen.

 • Johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
 • Laskentatoimen keskeiset osa-alueet
 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö sekä tehtäväkenttä
 • Taloustieteen perusteet yksilön ja kokonaistalouden näkökulmasta
 • Viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet
 • Yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta


Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tunnistaa kauppatieteiden merkityksen yhteiskunnassa
 • tietää kauppatieteiden ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
 • osaa nimetä johtamisen ja johtajuuden keskeisiä käsitteitä
 • osaa nimetä laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • osaa nimetä markkinoinnin keskeiset käsitteet ja tehtävät
 • tietää taloustieteen peruskäsitteet yksilön ja koko talouden näkökulmasta
 • tunnistaa viestinnän johtamisen merkityksen organisaatioiden toiminnassa
 • tunnistaa yrittäjyyden yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • osaa pohtia omaa kiinnostustaan kauppatieteiden opiskeluun

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja

Suoritusaika:  1.10.2019 - 31.7.2020

Suoritustapa: Verkkokurssi, johon sisältyy itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä ja/tai luentoja. Kaikki opiskelumateriaali löytyy Moodlesta.

Oppimateriaali: Tarvittavat materiaalit löytyvät verkko-oppimisympäristöstä.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

______________________


TAT Talous ja nuoret

Globaalit markkinat ja vastuullinen liiketoiminta (2 op)

Opintojakso antaa valmiuksia työskennellä kansainvälisessä yrityksessä. Keskeisenä sisältönä on tarkastella kansainvälistä kaupankäyntiä kokonaisuutena yritysten näkökulmasta.

Sisältö:

 • kansainvälinen kauppa
 • liiketoiminnan strategiat
 • megatrendit
 • vastuullinen liiketoiminta
 • liiketoimintakulttuurit


Osaamistavoitteet:


Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää, mistä vapaakaupassa ja protektionismissa on kyse sekä miten keskeiset kauppasopimukset ja talousorganisaatiot vaikuttavat kansainväliseen liiketoimintaan.
 • tietää muutamia kansainvälisten yritysten käyttämiä strategiamalleja ja tunnistaa niiden yhteyden yrityksen strategiaan ja kilpailuetuun.
 • osaa nimetä keskeiset globaalit megatrendit ja osaa yhdistää ne kansainväliseen liiketoimintaan ja kiertotalouteen.
 • osaa nimetä vastuullisen liiketoiminnan osa-alueet ja tarkastella yritysten liiketoimintaperiaatteita ja toimintaa niiden pohjalta.
 • tunnistaa niitä työelämätaitoja ja kansainvälistymisen valmiuksia, joita eri kulttuurien kohtaaminen liiketoiminnassa edellyttää.

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja.

Suoritusaika: 1.10.2019 - 31.7.2020.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan oppimistehtävillä. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali: Saatavilla Moodle-oppimisympäristöstä.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella hyväksytty - hylätty.

-------------------------------

Myynti, markkinointi ja kaupallistaminen (2 op)

Opintojakson sisältö sopii kaikille, jotka haluavat kehittää omia kaupallisen osaamisen valmiuksiaan työelämää varten. Kaupalliseen osaamiseen kuuluvat keskeisesti myynti, markkinointi ja asiakaslähtöinen ajattelu.

Sisältö:

 • kannattava liiketoiminta ja kaupallistaminen
 • ratkaisumyynti ja ostoprosessit sekä myynnin työvälineet
 • markkinoinnin mallit ja digitaalinen markkinointi
 • brändäys

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tietää, mitä kaupallistaminen tarkoittaa, ja mitkä tekijät vaikuttavat kaupallistamisen onnistumiseen.
 • tietää ratkaisumyynnin periaatteet sekä miten niitä voi soveltaa asiakkaan ostoprosessin eri vaiheissa.
 • tunnistaa markkinoinnin käsitteenä ja markkinoinnin merkityksen myynnissä, erityisesti digitaalisen markkinoinnin osalta.
 • tietää, mistä brändin rakentamisessa on kyse ja miten se liittyy kaupallistamiseen.
 • tunnistaa vaikuttavan markkinointikampanjan rakennuselementtejä.

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja.

Suoritusaika: 1.10.2019 - 31.7.2020.

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan oppimistehtävillä. Käytössä on Moodle-oppimisympäristö.

Oppimateriaali: Saatavilla Moodle-oppimisympäristöstä.

Arviointi: Oppimistehtävien perusteella hyväksytty - hylätty.