Opintojaksojen tarkemmat kuvaukset

JYU avoimen opintotarjonta toiselle asteelle lukuvuodeksi 2021-2022

Ilmoittautuminen

Tältä sivulta näet toiselle asteelle suunnattujen opintojaksojen tarkemmat tiedot. Ilmoittautumislinkit orientoiville opintojaksoille ovat kunkin kurssin tietojen lopussa.

Yleisiä ohjeita ilmoittautumiseen näet HelpJYU-palvelusta: Ilmoittautuminen avoimen yliopiston opintoihin

Opintojen ohjaus

Orientoivissa opinnoissa opiskelijan rooli on aktiivinen. Opettaja tukee opiskelua, eli olethan rohkeasti yhteydessä opintojakson opettajaan esimerkiksi Moodle-verkko-oppimisympäristössä, jos sinulla on kysyttävää opintojakson suorittamisesta.


AKATEEMINEN OPISKELU

Mind the gap: Lukiolaisten akateemisten taitojen vahvistaminen (2 op)

Kiinnostaako ammattikorkeakoulu- tai yliopisto-opinnot? Haluaako opiskelija vahvistaa korkeakouluopinnoissa tarvittavia englannin ja suomen kielen taitoja?

Mind the gap -jaksolla harjaannutetaan englannin ja suomen kielen taitoja tähtäimessä akateeminen opiskelumaailma.

Sisältö: Kurssi tarjoaa mahdollisuuden tutustua korkea-asteella tarvittaviin kieli- ja viestintäopintoihin ja antaa perustaa eri tieteenaloilla tarvittavien yleisten akateemisten taitojen opiskelemiseen.

 • Jatko-opinnoissa tarvittavien englannin ja suomen kielen taitojen syventämistä
 • Kirjoittamista ja lukemista englanniksi ja suomeksi
 • Korkeakouluopinnoissa tarvittavia opiskelutaitoja ja -strategioita

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa: XYHU1000 Mind the Gap

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


 

 


KASVATUSTIETEET

Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja? (2 op)

Tiedätkö, mitä kasvatusalan asiantuntijat tekevät? Kiinnostavatko sinua opettajan tehtävät, kuten varhaiskasvatuksen opettajan, luokanopettajan, erityisopettajan, varhaiskasvatuksen erityisopettajan, opinto-ohjaajan tai rehtorin tehtävät? Vai oletko kiinnostunut kouluttajan, koulutussuunnittelijan, henkilöstöhallinnon tai kasvatusalan asiantuntijan tehtävistä? Kaikissa näissä tehtävissä pääset työskentelemään ihmisten kanssa, ja siksi myös eettiset kysymykset ovat tärkeitä. Olet tervetullut opintojaksolle pohtimaan omia arvojasi, vahvuuksiasi ja kiinnostuksen kohteitasi, tutustumaan erilaisiin kasvatusalan tehtäviin sekä niiden taustalla olevaan tieteelliseen ajatteluun.

Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • tuntee kasvatusalan asiantuntijatehtäviä ja ammattialoja sekä tunnistaa niiden perustana olevaa tiedepohjaa
 • tunnistaa kasvatusalan eettisiä lähtökohtia
 • on tarkastellut omia arvojaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan suhteessa kasvatusalaan.

Suoritusaika: 15.1.-31.3.2022

Ilmoittautuminen Korpissa: KTK00001 Minustako kasvatusalan asiantuntija ja osaaja?

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


KIELET

Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen (2 op)

Kieli on muutakin kuin sanastoa ja kielioppia. Se on monipuolinen tutkimuskohde, jonka piiriin mahtuu kaikki yksittäisten äänteiden ominaisuuksista aitouden rakentamiseen rap-lyriikassa. Kurssi antaa perustiedot kielitieteestä ja sen käsitteistä, sekä esittelee useita ilmiöitä, joihin kielten yliopisto-opinnoissa voi perehtyä tarkemmin. Kurssin tarjoama laaja käsitys kielestä on keskeinen lähtökohta valmistauduttaessa kielten valintakokeisiin ja opintoihin.

Suoritustapa: Moodle-oppimisympäristössä opiskeltava kurssi. Jyväskylän ja lähialueiden opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus osallistua yhdelle kielitieteen käsitteistöä käsittelevälle luennolle yliopistolla (ajankohta ilmoitetaan jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille).

Oppimateriaali: Moodle -opiskeluympäristössä olevat videot, oheismateriaalit ja niihin liittyvät oppimistehtävät.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautuminen Korpissa: KLSP004 Johdatus kieleen ja sen tutkimukseen

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf (2 op)

Kurssilla kehitetään monipuolisesti saksan kielitaitoa sekä viestintä- ja vuorovaikutusvalmiuksia, syntyperäisen saksalaisen opettajan ohjauksessa. Aihepiireinä ovat ammattikoulutus, opiskelu korkeakoulussa ja työelämä. Siirryttäessä Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijaksi, lukiossa suoritettu kurssi hyväksytään osaksi perusopintojen opintojaksoa SAXP014 Kielitaito I.

Suoritusaika: Kurssin suorittamiseen on varattava 1-2 lukion jaksoa. Suositellaan suoritettavaksi lukion kolmannen vuoden syksyllä. Mikäli opiskelija suorittaa opinnot toisen jakson aikana, Jyväskylän ja lähialueiden opiskelijoille on tarjolla mahdollisuus osallistua Jyväskylän yliopiston tutkinto-opiskelijoiden vastaavan kurssin opetukseen (aikataulu ilmoitetaan jaksolle ilmoittautuneille opiskelijoille).

Suoritustapa: Kurssi suoritetaan Moodle-oppimisympäristössä, josta löytyy kurssin materiaali ja tehtävänanto. Opiskelija palauttaa sekä suulliset että kirjalliset tuotoksensa arvioitavaksi. Kurssiin sisältyy vaihtoehtoisesti pari-/ryhmätyöskentely, joten on suotavaa, että kaksi tai useampi lukiolaista suorittaa kurssin yhdessä, mutta kurssin suorittaminen onnistuu myös itsenäisesti.

Oppimateriaali: Materiaalit löytyvät Moodlesta.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa: SAXP1014L Deutsch für die Zukunft: Studium und Beruf

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Deutsche Sprache, Kultur und Gesellschaft (1-3 op)

Oletko kiinnostunut saksan kielen ohella saksalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista? Minkälaista elämä oli entisessä Itä-Saksassa, DDR:ssä? Miltä näyttää digitalisoituva saksalainen mediamaisema? Entä minkälaista on saksalainen rap-musiikki, Deutschrap? Mitä Grimmin veljesten sadut kertovat aikansa yhteiskunnasta?

Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin opintosuunta tarjoaa lukiolaisille digitaalisen opintokokonaisuuden Deutsche Sprache, Kultur und Gesellschaft. Kokonaisuus koostuu kolmesta temaattisesta moduulista, joista voit valita yhden tai useamman kiinnostuksesi tai tarpeesi mukaan. Kukin moduuli on yhden opintopisteen laajuinen. Kaksi moduulia (2 op) vastaa yhtä lukiokurssia. Moduulit sopivat opiskelijoille, joilla on jo jonkin verran saksan opintoja taustalla.

Moduulit (3 x 1 op)

 • Yhteiskunta-moduulissa tutustutaan mm. elämään jaetussa Saksassa, nyky-Saksan liittovaltiosysteemiin ja osavaltioihin sekä saksaan usean eri valtion kielenä (mm. Saksan, Sveitsin ja Itävallan saksa).
 • Media-moduulissa tutustutaan saksankieliseen mediakenttään, erityisesti uutismedian uusiin, digitaalisiin muotoihin sekä sananvapauteen digitaalisessa mediassa.
 • Kirjallisuutta ja musiikkia käsittelevässä moduulissa tarkastellaan Grimmin veljesten satuja aikansa yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä tutustutaan saksankielisen musiikkikentän lähihistorian ja nykypäivän keskeisiin ilmiöihin ja artisteihin.

Kaikissa aihepiireissä harjoitellaan monipuolisesti saksan kielen käytön eri osa-alueita. Kurssin oppimateriaalit koostuvat muun muassa saksankielisistä teksteistä, pienistä luennoista, videoista ja sosiaalisen median kanavista. Tehtävät puolestaan sisältävät erilaisia luku-, kuuntelu-, katselu- ja kirjoitustehtäviä sekä pieniä suullisia ja visuaalisia tuotoksia, kuten digitaalisen posterin valmistusta.

Saat opintojakson suorituksesta todistuksen. Jos tulevaisuudessa siirryt Jyväskylän yliopiston saksan kielen ja kulttuurin pää- tai sivuaineopiskelijaksi, suorittamasi kokonaisuudet voidaan lukea hyväksi kursseilla, joissa käsitellään vastaavia sisältöjä.

Suoritustapa: Opiskelu tapahtuu itsenäisesti ja joustavasti Moodle-oppimisalustalla. Saat kuitenkin opintokokonaisuuden opettajalta opastusta ja rakentavaa palautetta koko opintojakson ajan. Opintojakson erityyppisten materiaalien ja tehtävien kautta kehittyy monipuolisesti myös saksan kielen taito. Kurssi tarjoaa kurkistuksen siihen, minkälaista saksan kielen ja kulttuurin opiskelu on Jyväskylän yliopistossa. 

Suoritusaika: Aikaa yhden moduulin suorittamiseen on noin kolme (3) viikkoa. Tarkemman suoritusajankohdan voit valita itse.

Arviointi: Hyväksytty/hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa: Deutsche Sprache, Kultur und Gesellschaft

Lisätietoja opintojaksosta saat myös lehtori Bertold Fuchsilta (bertold.fuchs@jyu.fi).

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


LIIKUNTA- JA TERVEYSTIETEET

Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin (2 op)

Kiinnostaako liikunta ja terveystieteet? Tervetuloa kurkistamaan, mitä kaikkea liikunta- ja terveystieteiden opintoihin kuuluu. Jaksolla on erilaisia mielenkiintoisia materiaaleja ja tehtäviä, joiden avulla pääsee tutustumaan liikunnan ja terveyden monipuoliseen kenttään ja ajankohtaisiin teemoihin. Opiskelija pääsee myös soveltamaan jaksolla saamaansa tutkittua tietoa omaan arkeen. Jakson jälkeen opiskelija osaa pohtia, voisivatko liikuntatieteet tai terveystieteet olla mahdollinen suunta lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen. Hyvinvoinnin ja terveyden osaamista voi liikunta- ja terveystieteillä yhdistää myös muihin tutkintoihin.

Sisältö:

 • Liikunta- ja terveystieteellisen koulutuksen ja tutkimuksen keskeiset tavoitteet (tiedon lisääminen ihmisen liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista elämänkulun eri vaiheissa, eri-ikäisten liikuntasuositukset)
 • Liikuntatieteellisen tiedekunnan toiminta ennen ja nyt
 • Tiedekunnan oppiaineet, tutkimusalueet ja tutkimusmenetelmät


Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan odotetaan

 • erottavan erilaisia liikunnan ja terveyden tutkimuksen näkökulmia sekä tutkimustapoja
 • ymmärtävän liikunta- ja terveystieteiden monitieteisen luonteen
 • osaavan kuvata liikuntasuositukset elämänkulun eri vaiheissa
 • osaavan tulkita omaa liikuntakäyttäytymistä suhteessa liikuntasuosituksiin


Esitiedot:
Ei vaadittavia esitietoja

Suoritustapa: Luento- ja demotallenteet, itsenäinen työskentely, luentotehtävän ja oppimistehtävän tekeminen Moodlessa. Kaikki opiskelumateriaali löytyy Moodlesta.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen Korpissa:

Syksy-kevät  LTKY2001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

Kesä LTKY2001 Johdatus liikunta- ja terveystieteisiin

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

 


LUONNONTIETEET JA MATEMATIIKKA

Biologinen kemia (2 op)

Kurssi toimii integroivana kurssina biologian ja kemian ilmiöistä sekä käytännön sovelluksista. Kurssi havainnollistaa biologisen kemian perusteita.

Osaamistavoitteet:

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija...

 • tunnistaa kemian ja biologian yhteyden arkipäivän elämään
 • tunnistaa ja hallitsee biokemiallisia prosesseja, jotka liittyvät elämään ja luonnon kiertokulkuun
 • tuntee biologiseen kemiaan liittyviä tyypillisiä ilmiöitä ja reaktioita


Keskeiset sisällöt:

 • luonnon makromolekyylit kuten proteiinit ja hiilihydraatit
 • pienet biomolekyylit esim. vitamiinit, hormonit ja antibiootit
 • funktionaaliset ryhmät
 • hivenaineet
 • vesi biologisessa kemiassa

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja

Suoritustapa: Verkkokurssi

Oppimateriaali: Kurssilla käytetään oppimisympäristössä annettuja verkkomateriaaleja, ajankohtaisia tieteen julkaisuja sekä opiskelijan tiedonhankinnan tuloksena saatuja lähdemateriaaleja.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Ilmoittautuminen Korpissa: KEMP1165 Biologinen kemia

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi (2 op)

Modernin fysiikan tuntemus kuuluu yleissivistykseen. Se on nyky-yhteiskunnan teknologisen kehityksen perusta ja sen pohjalta voidaan ratkoa energiankulutuksen ja -tuotannon sekä ilmaston lämpenemisen haasteita. Silti lukion opetussuunnitelmassa modernin fysiikan sisältöjä on perin vähän. Tämä kurssi täydentää lukion fysiikan opintojen yleissivistävyyttä ja tukee ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista modernin fysiikan osalta. Kurssi painottuu kvanttimekaniikan ja suhteellisuusteorian käsitteiden havainnollistamiseen simulaatioiden ja yksinkertaisten matemaattisten mallien avulla.

Kvanttimekaniikan sisältöjä

 • Kvanttimekaaninen tila ja sen liikeyhtälö
 • Sidotut tilat, epätarkkuusperiaate ja tunneloituminen
 • Tilojen superpositio ja lomittuminen
 • Schrödingerin kissa ja kvanttilaskenta

Suhteellisuusteorian sisältöjä

 • Einsteinin suhteellisuusperiaate
 • Liikkeen ja ajan suhteellisuus
 • Pituuden kutistuminen ja ajan venyminen
 • Yleinen suhteellisuusteoria, gravitaatioaallot ja mustat aukot

Osaamistavoitteet:

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tunnistaa kvanttimekaanisen tilan käsitteen ja sen merkityksen
 • osaa kuvailla kvanttimekaniikan todennäköisyystulkinnan periaatteita
 • tunnistaa klassisen mekaniikan ja kvanttimekaniikan periaatteellisia eroja
 • osaa kertoa suhteellisuuden periaatteen ja kuvailla sen seurauksia
 • osaa perustella ajan ja pituuden suhteellisia muutoksia liikkuville havainnoitsijoille
 • osaa kuvailla suhteellisuusperiaatteen kosmologisia seurauksia

Opetusmuodot:

 • Verkossa olevat aikataulutetut videoluennot ja verkkotehtävät.

Esitiedot:

 • Derivaatan hyvä hallinta, integroinnin hallinta on eduksi.

Arviointi:

 • Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.
 • Arviointi perustuu verkkotehtäviin. Hyväksyttävään suoritukseen edellytetään vähintään puolet verkkotehtävien pisteistä kurssin molemmissa osioissa.

Ilmoittautuminen Korpissa: FYS0100 Kvanttimekaniikkaa ja suhteellisuusteoriaa yleissivistävästi

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

 


MONITIETEISET OPINNOT

Johdatus planetaariseen hyvinvointiin (1 op)

Haluatko olla pelastamassa maailmaa? Lähitulevaisuudessa tehdään ratkaisuja, jotka vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen, maapallon ja ihmisten hyvinvointiin. Tällä kurssilla pääset perehtymään globaaleihin ympäristöllisiin kriiseihin, kuten ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuden häviämiseen, niiden syihin ja historiallisiin kehityspolkuihin. Tutustut myös kansainvälisiin kestävää kehitystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskeviin sopimuksiin, kestävän kehityksen globaaleihin haasteisiin sekä monitieteiseen planetaarisen hyvinvoinnin käsitteeseen.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija...

 • osaa selittää ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden häviämisen juurisyyt, mekanismit ja mahdolliset seuraukset.
 • osaa pääpiirteissään selittää ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin ja ilmastoon esihistoriasta nykypäivään ja kuvata näiden vaikutusten taustalla olevia yhteiskunnallisia prosesseja, arvoja, normeja ja alueellisia eroja.
 • osaa kertoa mitä planetaarinen hyvinvointi tarkoittaa ja miksi/mihin sitä tarvitaan.
 • osaa perustella monialaisen lähestymistavan merkityksen tutkittaessa kestävyysongelmia.

Suoritusaika: Opintojakso avautuu syyskuussa 2021. Tämän itsenäisesti tehtävän verkkokurssin voit tehdä omassa tahdissasi lukuvuoden 2021–2022 aikana. Kurssi on auki 30.4.2022 saakka, kurssille on jatkuva ilmoittautuminen Korpissa 20.3.2022 saakka.

Ilmoittautuminen Korpissa: BENY2021 Johdatus planetaariseen hyvinvointiin

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


PSYKOLOGIA

Ihmismielen salat (2 op)

Miten ihmismieli toimii ja miten sitä voi tutkia? Tämä kysymys on kiehtonut ihmisiä jo pitkään. Tällä opintojaksolla pääset kurkistamaan ihmismielen saloihin psykologian eri alojen tutkijoiden kertomana. Opintojakson teemoja ovat mm. elämänkulku ja kehitys, jaksaminen ja hyvinvointi sekä aivotoiminnan tutkiminen.

Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt psykologian sisältöihin yliopisto-opintojen näkökulmasta seuraavilla osa-alueilla: kehityspsykologia, persoonallisuuspsykologia, kliininen psykologia, neuropsykologia ja kognitiivinen psykologia sekä psykologian tutkimusmenetelmät.

Suoritustapa: Verkkotyöskentely Moodlessa. Kurssilla tehdään monivalintatehtävä ja oppimispäiväkirja.

Arviointi: Hyväksytty-hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: PSYY1000 Ihmismielen salat

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


TILASTOTIEDE

Johdatus tilastotieteeseen (2 op)

Kurssilla esitellään, mitä tilastotiede on ja missä sitä käytetään. Tilastotiedettä määritellään pääosin sen moninaisten tutkimuskysymysten kautta. Tämän lisäksi näytetään, miten valtava on sen sovellusten määrä. Kurssilla tehdään katsaus myös todennäköisyyslaskennan perusteisiin. Näiden ohella puhutaan muun muassa jakaumista ja kerrotaan, miksi normaalijakauma on erityinen ja samaan aikaan tavallinen. Tilastografiikan ja numeerisen esittämisen perusteisiin tutustutaan. Kurssilla selviää myös, että tilastotiede on modernin koneoppimisen ja tekoälyn perusta. Kurssilla ei ole paljon laskutehtäviä. Katso opintojakson esittelyvideo.

Esitiedot: Kurssin esitiedoiksi riittävät perustaidot matematiikasta ja tietotekniikasta. Osa opetusmateriaalista on englanniksi, joten sitä on myös tarpeen hieman ymmärtää.

Suoritustapa: Verkkokurssi, suoritus verkossa Moodle- oppimisympäristössä. Kurssi suoritetaan vastaamalla kurssin sivuilla oleviin monivalinta- ja laskutehtäviin ja saamalla niistä vähintään puolet oikein.

Oppimateriaali: Tarvittavat materiaalit löytyvät Moodle-verkko-oppimisympäristöstä.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: TILP100 Johdatus tilastotieteeseen

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

 


YHTEISKUNTATIETEET JA FILOSOFIA

Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio (2 op)

Kurssilla käsitellään tieteellisen kommunikaation keskeisiä asioita:

 • Argumentaation tutkimus ja tieteellinen argumentointi
 • Ajattelun vinoumat ja virheet
 • Kriittinen ajattelu
 • Vaikuttamiskeinot kommunikaatiossa

Osaamistavoitteet:
Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa asennoitua kriittisesti ajattelun eri aspekteihin ja hänellä on taito monipuolisesti punnita kohtaamiaan väitteitä sekä niille esitettyjä perusteluja tieteellisellä otteella. Opiskelija hahmottaa tieteellisen kommunikaation luonteen. Opiskelija tuntee yleiset argumentaation ja vaikuttamisen muodot ja tunnistaa tavanomaiset ajattelun virheet.

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja.

Suoritusaika: Aika ilmoitetaan myöhemmin.

Suoritustapa: Kirjallinen työ (luentopäiväkirja).

Oppimateriaali: Luentovideot ja muita kurssin materiaaleja.

Arviointi: Asteikko 0-5.

Kriittisen ajattelun ja tieteellisen kommunikaation kurssisivusto

Ilmoittautuminen Korpissa: YFIP250L Kriittinen ajattelu ja tieteellinen kommunikaatio

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa


KAUPPATIETEET

Haluatko kauppatieteilijäksi? (2 op)

Kiinnostavatko kauppatieteet? Opiskelija pääsee kurkistamaan, mitä kaikkea kauppatieteisiin kuuluu. Jaksolla on monipuolisia materiaaleja ja tehtäviä, joiden avulla eri osa-alueet tulevat tutuiksi. Jakson jälkeen opiskelija pystyy pohtimaan, voisivatko kauppatieteet olla mahdollinen suunta lukion tai ammatillisten opintojen jälkeen. Kauppatieteitä voi yhdistää myös muihin tieteisiin tuomaan tutkintoon liiketalouden osaamista.

Sisältö: Kurssi toimii johdantokurssina kauppatieteiden opiskeluun. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet kauppakorkeakoulun opetuksen seuraamiseen.

 • Johtamisen ja organisaatioiden peruskäsitteet
 • Laskentatoimen keskeiset osa-alueet
 • Markkinoinnin ydinkäsitteistö sekä tehtäväkenttä
 • Taloustieteen perusteet yksilön ja kokonaistalouden näkökulmasta
 • Viestinnän johtamisen peruskäsitteet ja osa-alueet
 • Yrittäjyys yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta


Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • ymmärtää kauppatieteiden merkityksen yhteiskunnassa
 • tunnistaa kauppatieteiden ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään
 • osaa eritellä johtamisen ja johtajuuden keskeisiä käsitteitä
 • osaa määritellä laskentatoimen keskeiset käsitteet
 • osaa nimetä ja määritellä markkinoinnin ydinkäsitteistön, markkinoinnin tehtävät, tavoitteet ja keskeiset osa-alueet
 • ymmärtää, mitä tarkoitetaan taloustieteen peruskäsitteillä (kuten hinnat, työttömyys ja inflaatio) ja osaa kertoa näiden käsitteiden vaikutuksista yksilön ja koko talouden näkökulmasta
 • ymmärtää viestinnän johtamisen merkityksen organisaatioiden toiminnassa
 • ymmärtää, millaisena yrittäjyys näyttäytyy yksilön, organisaation ja yhteiskunnan näkökulmasta käsin
 • osaa arvioida ja pohtia omaa kiinnostustaan kauppatieteiden opiskeluun

Esitiedot: Ei vaadittavia esitietoja

Suoritustapa: Verkkokurssi, johon sisältyy itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä ja/tai luentoja. Kaikki opiskelumateriaali löytyy Moodlesta.

Oppimateriaali: Tarvittavat materiaalit löytyvät verkko-oppimisympäristöstä.

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Ilmoittautuminen Korpissa: JSBY6310 Haluatko kauppatieteilijäksi

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa

***

Opintojakso yhteistyössä Talous ja nuoret TATin kanssa

TAT: Oman talouden hallinta (2 op)

Opintojaksolla annetaan työkaluja omaan talouteen liittyvään päätöksentekoon ja toimintaan. Lähtökohtana opintojaksolla ja oman talouden hallinnassa ovat tulojen ja varojen lisääminen sekä menojen ja sitoumusten hallinta. Opintojakson jälkeen opiskelija pystyy analysoimaan ja soveltamaan saamiaan työkaluja omassa arjessaan.

Sisältö:

 • tulojen lisääminen: työtulot, yrittäjyys
 • varallisuuden kasvattaminen: säästäminen, sijoittaminen
 • menojen ja sitoumusten hallinta: menojen ja ei-välttämättömien sitoumusten vähentäminen, lainat, maksaminen


Osaamistavoitteet:

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa tukea ja arvioida omaa kykyään lisätä tuloja
 • ymmärtää säästämisen ja sijoittamisen perusperiaatteet, ja osaa arvioida erilaisia sijoitusmahdollisuuksia
 • tunnistaa ja osaa suunnitella oman taloutensa menoja ja sitoumuksia
 • osaa arvioida lainojen välisiä eroja, liittyen esimerkiksi lainakuluihin ja riskeihin
 • tiedostaa maksamiseen liittyvät turvallisuuskysymykset, ja ymmärtää mikä on maksuhäiriömerkintä

Suoritustapa: oppimistehtävät

Arviointi: Hyväksytty / hylätty

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:

syksy - talvi JSBY6320 Oman talouden hallinta
kevät - kesä JSBY6320 Oman talouden hallinta

Ilmoittautumisohjeet HelpJYU:ssa