Avoin yo, Aikuiskasvatustieteen aineopinnot valinnaisina opintoina, lv. 2020–2021

Opintojen laajuus
40 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
600,00 Euroa

Tavoite

Aikuiskasvatuksen aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • on perehtynyt aikuiskasvatustieteen tutkimuskenttään osana kasvatustieteellistä ja käyttäytymistieteellistä tutkimusta
 • on perehtynyt aikuiskasvatustieteen teoreettisiin näkökulmiin, joiden avulla tarkastellaan laaja-alaisesti tieteenalan tutkimuskohteita ja ilmiöitä
 • on perehtynyt aikuisen kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen sekä niiden tukemiseen liittyviin sisältöihin ja käytäntöihin niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla
 • on rakentanut monipuolisen käsityksen keskeisistä aikuisen elämänalueista kuten koulutuksesta, työstä, perheestä ja yhteiskunnallisilla foorumeilla tapahtuvasta toiminnasta elinikäisyys ja elämänlaajuisuus huomioiden
 • on perehtynyt aikuiskasvatustieteelliseen tutkimuskenttään ja omaa valmiudet tutkimuksen toteuttamiseen sekä tieteelliseen viestintään
 • on rakentanut perustan omalle akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuutensa kehittymiselle, niin tieteellisen ajattelun ja uuden tiedon tuottamisen, jatkuvan oppimisen valmiuksien, eettisen osaamisen kuin työelämätaitojenkin osalta

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Aineopinnot koostuvat sisältöopinnoista (20 op) sekä tutkimusmenetelmä- ja tutkielmaopinnoista (20 op). Tutkimusmenetelmäopinnot (10 op) jakaantuvat laadullisiin ja määrällisiin menetelmiin sekä aineopintokokonaisuuden ulkopuoliseen yleisopintojaksoon johdatukseen tilastolliseen tutkimukseen (2 op). Tutkielmaopinnoissa (10 op) kirjoitetaan opinnäytetyö, joka vastaa alemman korkeakoulututkinnon ns. kandidaatintutkielmaa ja sen tekeminen on edellytys mikä haluaa jatkossa suorittaa kandidaatintutkinnon kasvatustieteestä tai aikuiskasvatustieteestä. Mikäli aineopintokokonaisuuden tavoitteena ei ole kandidaatintutkinto on tutkielmaopinnoille tarjolla vaihtoehto, jossa suoritetaan harjoittelu (5 op) ja perehtyminen kasvatustieteellisen tutkimukseen (5 op).

Aikuiskasvatustieteen aineopinnoissa syvennetään ja täydennetään perusopintojen osa-alueiden sisältöjä.

Kenelle opinnot sopivat?

Aikuiskasvatustieteen aineopinnot sopivat paitsi kasvatustieteellisiä yliopisto-opintoja suunnitteleville, myös erilaisissa koulutustehtävissä toimiville ja mm. järjestötyön työtehtävien tueksi laajentamaan perusopinnoissa hankittua tietämystä. Erilaisten suoritusvaihtoehtojen ja opintoihin kuuluvan proseminaaritutkielman kautta opinnoissa on mahdollista painottaa opiskelijan oman työn tai mielenkiinnon kannalta keskeisiä teemoja. Opinnoissa kehitetään edelleen myös tiedonhankinta-, viestintä- ja opiskelutaitoja.

Opiskelutavat

Opinnoissa korostuu itsenäinen, ohjattu opiskelu vaihtelevin suoritustavoin ja opinnot onkin mahdollista suorittaa lähes kokonaan verkko ja etäopintoina. Suosittelemme sisältöopintojen aloittamista opintojaksosta KAIA052. Proseminaariin kuuluu 3-4 läsnäoloa vaativaa ryhmäohjauskertaa. Proseminaariryhmiä järjestetään sekä Jyväskylässä että Helsingissä. Proseminaariin kuuluvien läsnäoloa vaativien kokoontumisten korvaamisesta muilla suoritustavoilla tulee neuvotella etukäteen yliopistonopettajan kanssa. Opetuksessa hyödynnetään Connect -verkkokokousjärjestelmää ja Optima -verkko-oppimisympäristöä. Lisätietoa suoritustavoista kunkin opintojakson kuvauksessa.

Jos olet suorittanut aikuiskasvatustieteen aineopintoja aikaisemmilla opintovaatimuksilla, ota  yhteyttä yliopistonopettajiin. Saat tiedon aikaisempien suorituksiesi korvautuvuudesta ja ohjeet opintojesi jatkamiseksi.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Sisältöopinnot:

 • KAIA1022 Kasvatus- ja tieteenfilosofia (5 op)
 • KAIA032 Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos (5 op)
 • KAIA042 Kehitys, oppiminen ja oppimisen ohjaaminen (5 op)
 • KAIA052 Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä (5 op)

Tutkimusmenetelmäopinnot:

 • KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)
 • KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)
 • KTKA2011 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät, Näyttökoe (5 op)
 • KTKA2021 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät, Näyttökoe (5 op)

Proseminaari + Tiedonhankinta TAI Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen + Harjoittelu:

 • AIKA4200 Proseminaari (9 op)
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

tai

 • KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op)
 • AIKA3283 Harjoittelu: Tutustuminen kasvatusalan toimintaympäristöihin (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot kasvatustieteen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kasvatustiede
 • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi