Avoin yo, Kasvatustieteen aineopinnot valinnaisina opintoinat, lv. 2020 – 2021

Opintojen laajuus
40 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
600,00 Euroa

Tavoite

Kasvatustieteen aineopinnot suoritettuaan opiskelija:

 • on perehtynyt kasvatustieteen teoreettisiin näkökulmiin, joiden avulla tarkastellaan laaja-alaisesti tieteenalan tutkimuskohteita ja ilmiöitä
 • on perehtynyt kehitykseen, oppimiseen ja identiteetin rakentamiseen sekä niiden tukemiseen liittyviin sisältöihin ja käytäntöihin niin yksilöllisellä, yhteisöllisellä kuin yhteiskunnallisellakin tasolla
 • on rakentanut monipuolisen käsityksen keskeisistä elämänalueista kuten koulutuksesta, työstä, perheestä ja yhteiskunnallisilla foorumeilla tapahtuvasta toiminnasta
 • on perehtynyt kasvatustieteen tutkimuskenttään osana käyttäytymistieteellistä tutkimusta ja omaa valmiudet tutkimuksen toteuttamiseen sekä tieteelliseen viestintään
 • on rakentanut perustan omalle akateemisen ja ammatillisen asiantuntijuuden kehittymiselle, niin tieteellisen ajattelun ja uuden tiedon tuottamisen, jatkuvan oppimisen valmiuksien, eettisen osaamisen kuin työelämätaitojenkin osalta

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Aineopinnoissa perehdytään koulutusta ja oppimista koskeviin kasvatusfilosofisiin näkökulmiin, kehityksen, oppimisen ja oppimisen ohjaamisen teorioihin, kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin sekä identiteetin rakentamiseen ja toimijuuden ehtoihin ja mahdollisuuksiin eri elämänkentillä läpi elämänkulun. Tutkimusosaamisen polulla perehdytään käyttäytymistieteiden tieteenfilosofiaan, laadullisen ja määrällisen empiirisen tutkimuksen perusoletuksiin, tutkimusetiikan perusteisiin ja käytänteisiin, empiirisen tutkimuksen aineistonkeruun ja analyysin menetelmiin sekä tieteelliseen viestintään ja argumentointiin.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Sisältöopinnot:

 • KAIA1022 Kasvatus- ja tieteenfilosofia (5 op)
 • KAIA032 Kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallinen muutos (5 op)
 • KAIA042 Kehitys, oppiminen ja oppimisen ohjaaminen (5 op)
 • KAIA052 Toimijuus ja identiteetti erilaisilla elämänkentillä (5 op)

Tutkimusmenetelmäopinnot:

 • KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)
 • KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Proseminaari + Tiedonhankinta TAI Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen + Harjoittelu:

 • KASA4200 Proseminaari (9 op)
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

tai

 • KASA3283 Harjoittelu: tutustuminen kasvatusalan toimintaympäristöihin (5 op)
 • KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op)

Muut opinnot:

 • KTKO1005 Johdatus määrälliseen tutkimukseen (2 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot kasvatustieteen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • kasvatustiede
 • aikuiskasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi