Avoin yo, Kemian perusopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
25 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
250 Euroa

Tavoite

Perusopintojen jälkeen opiskelija osaa keskustella modernista kemiasta tieteenä, sen sovellettavuudesta monille tieteenaloille ja vaikutuksesta arkipäivän elämään. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija osaa selittää ja palauttaa mieleen keskeiset kemian peruskäsitteet. Lisäksi opiskelijan ongelmanratkaisutaidot kehittyvät ja hän pystyy käyttämään ja soveltamaan kemiallista aineiden ja rakenteiden tuntemusta.

Tarkemmin määriteltynä, perusopintojen jälkeen opiskelija:
• tunnistaa tärkeimmät kemian käsitteet ja kemialliset mallit ja osaa laatia perusreaktioiden reaktioyhtälöt
• osaa analysoida, luokitella ja verrata alkuaineiden ominaisuuksia jaksollisen järjestelmän perusteella
• osaa esittää atomien ja kemiallisten yhdisteiden rakenteet
• osaa kuvata sidosteorioiden perusteet
• tunnistaa tavallisimmat yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja niiden perusreaktiot ja osaa arvioida niiden fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia
• muistaa yhdisteiden nimeämisen perusteet
• hallitsee tavallisimpien alkuaineiden ja niiden perusyhdisteiden esiintymisen ja erottamisen
• osaa kuvata ja keskustella reaktiokinetiikkaan, tasapainoon, termodynamiikkaan ja sähkökemiaan liittyvistä perusasioista ja laskea niihin liittyviä laskuja

Koulutuksen sisältö

Kemia on kokeellinen luonnontiede, joka tutkii aineen rakennetta ja sen muuntumista. Kemian tutkimuskohteena ovat alkuaineet ja niiden yhdisteet, luonnonaineet, vitamiinit, lääkeaineet, väriaineet, haju- ja makuaineet, muovit, ympäristölle haitalliset aineet ja torjunta-aineet. Kemian soveltavaa tutkimusta hyödynnetään erityisesti teollisuudessa.

Kemian opinnot soveltuvat erinomaisesti täydennyskoulutukseksi laboranteille, sairaanhoitajille tai ympäristöalalla toimiville. Opettajille kemian perusopinnot tuovat lisäosaaamista ja aineopintojen kanssa myös muodollisen lisäpätevyyden kemian aineenopettajaksi biologian tai matematiikan ja fysiikan opettajille. Opintokokonaisuudesta ja sen yksittäisistä jaksoista on hyötyä myös valmistauduttaessa kemian, muiden luonnontieteiden ja teknisten tieteiden, lääketieteen, ravitsemustieteen ja farmasian opintoihin. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Perusopinnoissa käytetään suomenkielistä luentomateriaalia englanninkielisten oppikirjojen lisänä ja tukena.

Opintojen itsenäinen etäopiskelu on mahdollista kirjallisuuden ja luentomateriaalin avulla viikkotehtäviä tehden. Opiskelu sujuu parhaiten lähiopetuksen aikataulua noudattaen. Tällöin voit palauttaa jakson viikkotehtävät opettajalle postitse viikoittain opettajan antaman aikataulun mukaan ja saada tenttiin lisäpisteitä tekemistäsi tehtävistä. Suoritus on aina tentillä, paitsi jaksossa KEMP115 tehtävillä.

Perusopintoihin sisältyvät opintojaksot

  • KEMP111 Kemian perusteet 1 (yleinen kemia 1) (5 op)
  • KEMP112 Kemian perusteet 2 (yleinen kemia 2) (5 op)
  • KEMP113 Kemian perusteet 3 (epäorgaaninen kemia) (5 op)
  • KEMP114 Kemian perusteet 4 (orgaaninen kemia) (6 op)
  • KEMP1150 Kemian perusteet 5 (kemia elinympäristössä) (2 op)
  • KEMP1160 Biologinen kemia 1 (2 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot kemian perusopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kemia 

Avainsanat

  • kemia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi