Avoin yo, Kriisit ja yhteiskuntien muutos, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
75 Euroa

Tavoite

Kurssin suoritettuaan opiskelija

 • Tunnistaa kriisin käsitteen muutokset valistuksen ajalta nykypäivään
 • Osaa kriittisesti arvioida kriisin suhdetta yhteiskunnalliseen muutokseen
 • Tunnistaa talouden kriisien vaikutuksen yhteiskuntiin, organisaatioihin ja yksilöihin
 • Osaa tarkastella kriisin käsitteen poliittisuutta sekä historiallisesti että tänään
 • Ymmärtää, miten käsitteellä kriisi rakennetaan historiografisia narratiiveja
 • Osaa eritellä erilaisia kriisityyppejä/typologioita

Suoritettuaan opintojakson kontaktiopetuksena opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • hankkinut taitoa toimia uusissa tilanteissa

Suoritettuaan opintojakson kirjatenttinä opiskelija on lisäksi

 • harjaannuttanut ongelmanratkaisutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut tiedon analysoinnin taitoja ja kykyä hahmottaa laajoja asiakokonaisuuksia

Suoritettuaan opintojakson esseenä opiskelija on lisäksi

 • harjaantunut tiedonhaussa ja tieteellisen tekstin kirjoittamisessa
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Suoritettuaan opintojakson lukupiirinä opiskelija on lisäksi

 • saanut kokemusta ryhmässä toimimisesta ja harjaannuttanut vuorovaikutustaitojaan
 • kehittänyt suullisia vuorovaikutustaitojaan ja neuvottelutaitojaan
 • kehittänyt kirjallisia viestintä- ja argumentaatiotaitojaan
 • hankkinut kokemusta projektitaidoista suunnittelemalla oman toimintansa ja ajankäyttönsä

Koulutuksen sisältö

Kriisi on yksi historiantutkimuksen peruskäsite, jonka avulla on jäsennetty tapahtumia, murroksia ja historian käännekohtia. Opintojaksolla syvennytään kriisien historiaan ja niihin liittyviin käsitteisiin ja näkökulmiin ja opitaan soveltamaan niitä kriittisesti erilaisten historiallisten ilmiöiden tarkastelussa. 

Lisätietoja

Opintojakso on osa historian aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • poliittinen historia
 • historian aineopinnot
 • historia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi