Avoin yo, Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75.00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija 
- osaa soveltaa aineiston hankinnan ja mittausmenetelmien käytön periaatteita 
- osaa soveltaa kvantitatiivisen analyysin peruskäsitteitä ja tietoa tutkimuksen vaiheista käytännön tutkimuksen tekoon 
- osaa laskea yleisimmin käytettyjä tunnuslukuja 
- osaa kuvata ja tiivistää tutkimusaineiston informaatiota asianmukaisesti tunnuslukujen, kuvaajien ja taulukoiden avulla 
- osaa kriittisesti tulkita tilastollisia perustestejä ja niihin liittyviä tulosteita 
- osaa käyttää keskeisiä tilastollisia termejä analyysitulosten raportoinnissa 
- osaa soveltaa tutkimusetiikan perusteita 

Koulutuksen sisältö

Tutkimussuunnitelma
Tutkimuksen kohdejoukko ja otantamenetelmät
Tutkimuksen luotettavuus
Mittausten luotettavuus eri ympäristöissä
Kyselylomakkeen laatiminen
Tutkimusaineiston keruu ja -aineiston tallennus SPSS-ohjelmaan
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: suorat jakaumat ja tutkimusaineiston tarkistus
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: korrelaatiot (Pearson ja Spearman)
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: ristiintaulukointi ja khiin neliö -testi
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: t-testin eri muodot
Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: yksisuuntainen varianssianalyysi ja parivertailut

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieteet/yhteiset-opinnot

Avainsanat

  • kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi