Avoin yo, Kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien perusteet, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75.00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa soveltaa aineiston hankinnan ja mittausmenetelmien käytön periaatteita

  • osaa kuvata ja käyttää keskeisiä tutkimusasetelmia

  • osaa soveltaa kvantitatiivisen analyysin peruskäsitteitä ja tietoa tutkimuksen vaiheista käytännön tutkimuksen tekoon

  • osaa laskea yleisimmin käytettyjä tunnuslukuja

  • osaa kuvata ja tiivistää tutkimusaineiston informaatiota asianmukaisesti tunnuslukujen, kuvaajien ja taulukoiden avulla

  • osaa kriittisesti tulkita tilastollisia perustestejä ja niihin liittyviä tulosteita

  • osaa käyttää keskeisiä tilastollisia termejä analyysitulosten raportoinnissa

  • osaa soveltaa tutkimusetiikan perusteita

Koulutuksen sisältö

Tutkimussuunnitelma

Tutkimusasetelmat

Tutkimuksen kohdejoukko ja otantamenetelmät 

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Mittausten luotettavuus eri ympäristöissä 

Kyselylomakkeen laatiminen

Tutkimusaineiston keruu ja -aineiston tallennus SPSS-ohjelmaan

Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: suorat jakaumat ja tutkimusaineiston tarkistus

Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: ristiintaulukointi ja khiin neliö -testi

Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: korrelaatiot (Pearson ja Spearman)

Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: t-testin eri muodot

Tilastollinen analyysi (SPSS) ja tulkinta: yksisuuntainen varianssianalyysi ja parivertailut

Lisätietoja

Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/liikunta-ja-terveystieteet/terveystieteet/yhteiset-opinnot

Avainsanat

  • kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät
  • terveystieteet

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi