Avoin yo, Markkinoinnin aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Tavoite

Markkinoinnin aineopinnot suoritettuaan:

 • Opiskelija tuntee markkinoinnin peruskäsitteet ja teoreettiset lähtökohdat.
 • Opiskelija hallitsee erityisesti asiakkuuksien, markkinointitutkimuksen ja markkinoinnin prosessien perusteet osana organisaation toimintaa.
 • Opiskelija pystyy soveltamaan markkinoinnin keskeistä teoreettista tietoa pienimuotoisissa kehittämistehtävissä.
 • Opiskelija tunnistaa markkinointiin liittyvät keskeiset eettiset kysymykset ja ongelmat.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne täysin etäopiskellen.

Markkinoinnin aineopinnot käsittelevät kuluttajakäyttäytymistä, asiakassuhde- ja palvelujohtamista, markkinoinnin johtamista, tuotteistamista ja myyntiä, kansainvälistä markkinointia ja markkinointitutkimusta.

Markkinointi tieteenalana on liiketaloustieteen alue, joka tutkii asiakkaita, kuluttajia, liiketoimintaa ja niiden välisiä suhteita monista eri näkökulmista. Markkinointi voidaan jakaa kuluttajamarkkinoinnnin ja yritysmarkkinoinnin osa-alueisiin ja toisaalta tuotteiden ja palveluiden markkinointiin. Markkinoinnin opinnot antavat valmiudet, tiedot ja taidot,asiakaslähtöisen liiketoimintastrategian analyyttiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen, kuluttajien käyttäytymisen ja arvojen selvittämiseen sekä markkinoinnin kilpailukeinojen kehittämiseen ja soveltamiseen.

Oppiaineen keskeisimmät osaamisalueet opetuksessa ovat strateginen suunnittelu ja johtaminen, markkinaympäristön, kilpailun ja asiakkaiden analysointi ja ymmärtäminen, kuluttajakäyttäytyminen, markkinointikeinojen tunteminen ja soveltaminen erilaisissa tilanteissa ja uusiin teknologioihin painottuva markkinointiviestintä. Markkinoinnin opetuksessa pyritään kannustamaan opiskelijoita erilaisiin yhteistyömuotoihin yrityselämän kanssa.

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Opintojaksojen tarkat suoritustapa- ym. tiedot löytyvät linkkien kautta.

Pakolliset opintojaksot (22 op):

 • YMAA2110 Kuluttajakäyttäytyminen 6 op
 • YMAA2120 Asiakassuhde- ja palvelujohtaminen 6 op 
 • YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentely ja tutkielma 10 op 

Valinnaiset opintojaksot (13 op):

 • YMAA2130 Markkinoinnin johtaminen 5 op
 • YMAA2140 International Marketing 5 op
 • YMAA2160 Markkinointitutkimus 5 op

Opinnot voi suorittaa myös 27 op:n laajuisena markkinoinnin opintokokonaisuutena, jolloin opintojaksoa YMAA1920 Aineopintojen seminaarityöskentelu ja tutkielma (10 op) ei suoriteta. Korkeakoulututkinnon jo suorittaneille on tarjolla ensisijaisesti em. opintokokonaisuus. 27 op:n laajuinen suppeampi kokonaisuus on mahdollista suorittaa täysin etäopiskellen. Opintokokonaisuudesta on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja, mikäli opiskelija on suorittanut opintoihin edellytettävät edeltävät opinnot (opintojaksokohtainen opintomaksu 15 euroa/opintopiste).

Opintokokonaisuuden suorittaminen aloitetaan opintojaksosta JSBY6120 Opintojen suunnittelu avoimessa yliopistossa (1 op),  joka sisältää henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) laadinnan ja aiemmin suoritettujen opintojen hyväksi luvun. Opintojakso sisältyy opintokokonaisuuden hintaan ja siihen liittyvä tehtävänanto (ml. HOPS-lomake) löytyvät ao. opintojakson sivuilta oppimateriaali-Kopasta jaksolle ilmoittautumisen jälkeen. Muita opintojaksoja voi suorittaa halutussa järjestyksessä.

 


 

Lisätietoja

Tarkat tiedot markkinoinnoin aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivulta.

Avainsanat

 • markkinointi
 • markkinoinnin johtaminen

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi