Avoin yo, Musiikkiterapian aineopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
50 opintopistettä
Opetustapa
Opintomaksu
750 Euroa

Tavoite

Musiikkiterapian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa:

 • luetella musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat ja menetelmät
 • käyttää musiikkiterapian keskeisiä käsitteitä, teorioita ja menetelmiä opinnoissaan ja kliinisessä harjoittelussa/työssä
 • käyttää kliinistä ja tutkimukseen perustuvaa tietoa musiikkiterapian eri konteksteissa kuten kliinisessä työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa
 • tehdä pienimuotoisen tutkielman
 • viestiä musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti
 • kehittää omaa asiantuntemustaan ja työelämävalmiuksiaan
 • käyttää tiedonhauissa monipuolisesti tiedonlähteitä

Koulutuksen sisältö

Musiikkiterapian aineopinnot muodostuvat luennoista, demonstraatioista, tapauskertomuksista, oppimistehtävistä, seminaarityöskentelystä sekä kirjallisuudesta ja itsenäisestä työskentelystä:

 • Musiikkiterapian keskeiset käsitteet, teoriat, menetelmät 
ja mallit
 • Musiikkiterapian kliiniseen toimintaan ja tutkimukseen perustuvan tiedon käyttäminen musiikkiterapian eri konteksteissa käytännön työssä tai myöhemmissä/rinnakkaisissa opinnoissa
 • Musiikkiterapiasta ja sen käytännöistä, teorioista ja tutkimuksesta suullisesti ja kirjallisesti viestiminen
 • Oman asiantuntemuksen ja työelämävalmiuksien kehittäminen
 • Tiedonhaku ja tiedonlähteiden monipuolinen käyttäminen
 • Kandidaatintutkielman laatiminen

Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

Musiikkiterapiatieto II

 • MTEA013 Musiikkiterapian arviointi (5 op)
 • MTEA014 Musiikkiterapian malleja ja menetelmiä (5 op)
 • MTEA015 Musiikkipsykoterapian malleja ja menetelmiä (5 op)

Musiikin vaikutukset II

 • MTEA021 Musiikkipsykologia II (4 op)
 • MTEA022 Musiikki ja aivot (3 op)
 • MTEA024 Varhainen vuorovaikutus ja musiikkiterapia (3 op)

Hoito- ja kuntoutustieto I 

 • MTEA041 Psykiatrian perusteet (2 op)
 • MTEA042 Psykoterapian perusteet (2 op)
 • MTEA044 Muut taideterapiat (2 op)
 • MTEA046 Anatomia ja fysiologia (2 op)
 • MTEA047 Erityishuolto ja vaikeavammaisten kuntoutus (2 op)

Tutkimusmenetelmät I 

 • MTEA051 Johdatus musiikkiterapian tutkimukseen (2 op)
 • MTEA052 Johdatus kandidaatintutkielman tekemiseen (3 op)

Tutkijan taidot II

 • MTEA1031 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

 

Lisätietoja

Tarkat tiedot musiikkiterapian aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/musiikkiterapia

Avainsanat

 • musiikkiterapian aineopinnot
 • musiikkiterapia

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi