Avoin yo, Sosiaalityön aineopinnot, lv. 2020 - 2021

Opintojen laajuus
40 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
600 Euroa

Tavoite

Sosiaalityön kandidaattiohjelman suoritettuaan opiskelija tietää, mitä akateeminen ammatillinen sosiaalityö on ja hallitsee sosiaalityön teoreettiset, ammatilliset ja tutkimukselliset lähtökohdat. Hän tuntee voimassa olevan suomalaisen sosiaalilainsäädännön perusteet, hallinnolliset periaatteet sekä suomalaisen sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän osana kansainvälistä toimintaympäristöä. Opiskelija tunnistaa keskeiset sosiaaliset ongelmat, ymmärtää niiden syntyprosesseja sekä tuntee erilaisia tapoja puuttua ja vaikuttaa niihin. Opiskelija hallitsee vuorovaikutuksellisen auttamistyön eettiset ja metodiset perusperiaatteet ja tuntee sosiaalityön yleisimmät ammatilliset työmenetelmät. Opiskelija tuntee yhteiskuntatieteellisen ajattelun, argumentaation, tieteellisten työskentelytapojen sekä tutkimuseettiset perusteet. Hän osaa muotoilla tieteellisesti perustellun tutkimusongelman ja suunnitella ja toteuttaa tutkielman, jossa hän soveltaa teoreettisia näkökulmia sekä tekee tuloksia koskevia päätelmiä. 

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021, jos olet suorittanut soveltuvat edeltävät opinnot, ja suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

Sosiaalityön aineopinnot tutkinto-ohjelman ulkopuoliselle opiskelijalle koostuvat menetelmäopinnoista ja sosiaalityön toimintaympäristöön, asiantuntijuuteen ja ammatillisiin käytäntöihin painottuvista tieteenalan sisältöopinnoista. Opintojen yhteydessä ei suoriteta STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II -jaksoa.

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Sosiaalityön toimintaympäristö

 • STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op)
 • STOA2008 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (5 op)

Asiantuntijuus ja ammatilliset käytännöt

 • STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op)
 • STOA2004 Sosiaalioikeus (5 op)
 • STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op)
 • STOA2007 Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet (5 op)

Tutkielmaopinnot 

 • YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
 • STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Muut opinnot

 • STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot sosiaalityön aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/sosiaalityo.

Avainsanat

 • sosiaalityö
 • sosiaaliala

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi