Avoin yo, Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot, lv. 2019-2020

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
350 Euroa

Tavoite

Opinnot suoritettuaan opiskelija

 • osaa tarkastella ja analysoida suomen kieltä ja sen käyttöä oppimisen näkökulmasta
 • osaa soveltaa tietoaan suomen kielen rakenteesta ja käytöstä opetustilanteisiin
 • tiedostaa kieli- ja oppimiskäsitysten merkityksen käytännön opetustyössä ja alan pedagogisessa kehittämisessä
 • osaa arvioida S2-oppijoiden kielitaitoa monipuolisesti ja tuntee arvioinnin menetelmiä ja kehityssuuntia
 • tuntee erilaisia S2-oppimistilanteita ja -tapoja sekä S2-alan aseman eri oppilaitoksissa ja yhteiskunnassa
 • tuntee erilaisia oppimisympäristöjä ja osaa ohjata niiden hyödyntämiseen
 • tuntee S2-alan tutkimusta ja toisen kielen oppimisen teorioita sekä osaa hyödyntää niitä opetus- ja arviointityössään.

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2019 kesään 2020 sekä suorittaa ne osittain etäopiskellen.

Oppiainetta suomi toisena ja vieraana kielenä opiskellaan yleensä osana suomen kielen opintoja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan tutkintoa. Työelämässä on kuitenkin opettajia, jotka jo opettavat suomea toisena kielenä ja haluaisivat hankkia arvosanan siitä. Heille on tarjolla erilliset suomi toisena ja vieraana kielenä (S2) -aineopinnot, jotka järjestää Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto. Opintojen toteutettava laajuus on 35 opintopistettä.

Suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot sisältävät sekä alaa kielitieteellisenä tutkimuskohteena käsitteleviä että käytännön opetustyöhön perehdyttäviä jaksoja. Opintojen tavoitteena on luoda kattava kuva S2-alaan liittyvistä keskeisistä aiheista. Lisäksi S2-aineopinnoissa pyritään kehittämään sellaista teoreettista tietämystä ja sellaisia käytännön taitoja, joita tarvitaan erityisesti opettajan työssä. Suomi toisena ja vieraana kielenä tarjoaakin mahdollisuuden syventää osaamistaan sekä maahanmuuttajien opetuksessa Suomessa että ulkomaalaisten opetuksessa eri puolilla maailmaa.

S2-aineopinnot eivät anna äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kelpoisuutta. Opinnot täydentävät ja syventävät eri koulutusasteilla opettavien ja työskentelevien S2-alan osaamista.

Opiskelija saa tarvitsemaansa ohjausta opintojensa eri vaiheissa. Opintojen aluksi voidaan laatia henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (hops). Yliopistonopettajat toimivat opinto-ohjaajina, ja opintojen sisältöihin liittyvää ohjausta saa kunkin jakson opettajalta.


Aineopintoihin sisältyvät opintojaksot

 • STKE103 Kielitaidon arviointi 5 op (mikäli kielitaidon arviointi -jakso on suoritettu perusopintoihin, suoritetaan sen tilalla jakso STKE113 Kielitaidon erilliskysymyksiä 5 op - eivät ole muuten valinnaisia keskenään!)
 • STKE105 S2-opetukseen tutustuminen 5 op
 • STKE107 S2-alaan ja -tutkimukseen perehtyminen 5 op
 • STKE108 Toisen kielen oppimisen teorioita 5 op
 • STKE111 Suomi opittavana kielenä 5 op
 • STKE112 Suomen kielen ilmiöt opetuksessa 5 op
 • STKE129 Kielitietoinen koulutus 5 op

 Lähiopetuksiin osallistumista suositellaan vahvasti, joskin opetuksen voi yleensä korvata lisätehtävillä. Jaksoissa STKE111 ja STKE112 opetukseen osallistumisen voi korvata vain perustellusti.

Lisätietoja

Tarkat tiedot suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • suomi toisena ja vieraana kielenä -aineopinnot
 • suomi toisena kielenä
 • suomi vieraana kielenä

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi