Avoin yo, Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät, lv. 2020-2021

Opintojen laajuus
5 opintopistettä
Opetustapa
Etäopetus
Opintomaksu
75,00 Euroa

Tavoite

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa

 • kuvata laadullisen tutkimuksen keskeiset tieteenfilosofiset lähtökohdat

 • nimetä ja arvioida laadullisen tutkimuksen erilaisia metodologisia lähestymistapoja

 • kuvailla laadullisen tutkimuksen ominaispiirteet ja tutkimusprosessin etenemisen perusperiaatteet

 • kerätä ja analysoida laadullista tutkimusaineistoa

 • raportoida tutkimustuloksia laadullisen tutkimusperinteen mukaisesti

 • noudattaa tutkimuksen teon eettisiä periaatteita ja

 • arvioida laadullisen tutkimuksen luotettavuutta

Koulutuksen sisältö

Laadullisten tutkimusmenetelmien verkkokurssit ovat aikaan sidottuja ja niitä järjestetään kolme kertaa lukuvuoden aikana (syksyllä, talvella ja keväällä).

 • laadullisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset
 • tarkoituksenmukaisuusotanta
 • aineistonkeruu: haastattelu
 • havainnointi
 • dokumenttiaineisto
 • analyysiprosessin perusteet
 • tulkinta ja löydösten raportointi
 • tutkimuseettiset periaatteet ja käytänteet
 • luotettavuuteen liittyvät kysymykset
 • laadullisen tutkimuksen lukutaito

Jos opiskelija on suorittanut aikaisemmissa opinnoissa vastaavat laadullisten tutkimusmenetelmien opinnot, tämän opintojakson voi suorittaa näyttökokeena. Tarkemmat suoritustiedot opetusohjelmassa (ks. KTKA2011 Laadullisten tutkimusmenetelmien näyttökoe). 

 

 

Lisätietoja

Opintojakso on osa aikuiskasvatustieteen/kasvatustieteen/erityispedagogiikan/varhaiskasvatustieteen/aineopintoja. Tarkat tiedot opintojaksosta, sen suoritustavasta ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta: https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/aikuiskasvatustiede , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/kasvatustiede , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/erityispedagogiikka , https://www.avoin.jyu.fi/fi/opintotarjonta/varhaiskasvatustiede

Avainsanat

 • laadulliset tutkimusmenetelmät

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi