Avoin yo, Varhaiskasvatustieteen aineopinnot valinnaisina opintoina, lv. 2020 – 2021

Opintojen laajuus
35 opintopistettä
Opetustapa
Lähiopetus, Etäopetus
Opintomaksu
525 Euroa

Tavoite

Varhaiskasvatustieteen aineopinnoissa laajennetaan ja syvennetään perusopinnoissa omaksuttuja tietoja, taitoja ja osaamista. Aineopinnot suoritettuaan opiskelija

 • hallitsee keskeiset lapsen kehityksen tukemisen periaatteet

 • ymmärtää lapsuuden ja varhaiskasvatuksen pedagogiikan yhteiskunnalliset ja kulttuuriset lähtökohdat

 • osaa ottaa toimintansa lähtökohdaksi lasten oikeudet, osallisuuden, kulttuurisen moninaisuuden ja lasten hyvinvointiin vaikuttavat tekijät

 • ymmärtää työyhteisön ryhmäilmiöitä ja osaa käyttää laaja-alaisia vuorovaikutustaitoja

 • hallitsee varhaiskasvatuksen tutkimuksessa käytettävän käsitteistön

 • osaa hankkia, arvioida ja soveltaa varhaiskasvatusta koskevaa tieteellistä tietoa

 • tuntee keskeiset varhaiskasvatuksen tutkimustraditiot ja tiedonhankintamenetelmät sekä osaa laatia ohjatusti tieteellisen tutkielman

Koulutuksen sisältö

Voit ilmoittautua ja aloittaa opinnot milloin vain syksystä 2020 kesään 2021 sekä suorittaa ne pääosin etäopiskellen.

 • monitieteinen lapsuudentutkimus
 • kehitysteoriat
 • leikin teoriat ja leikin merkitys oppimisessa
 • lapsen kehityksen ja oppimisen ongelmat ja tuki
 • ryhmäilmiöt
 • pedagoginen asiantuntijuus
 • varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmat
 • pedagoginen suunnittelu, ohjaus ja arviointi
 • kasvatusyhteistyö
 • pedagoginen kehittämistyö
 • laadullisen ja määrällisen tutkimuksen lähestymistavat ja perusoletukset
 • tutkimusetiikka
 • tutkimusprosessin vaiheet
 • empiirinen tutkielma

AINEOPINTOIHIN SISÄLTYVÄT OPINTOJAKSOT

Sisältöopinnot

 • VKTA1015 Varhaiserityiskasvatuksen pedagogiikka (5 op)
 • VKTA1020 Monimuotoinen lapsuus (5 op)
 • VKTA1029 Pedagoginen asiantuntijuus ja tiimijohtajuus (5 op)

Tutkimusmenetelmäopinnot

 • KTKA2010 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Laadulliset tutkimusmenetelmät (5 op)
 • KTKA2020 Tieteellisen tiedon rakentuminen: Määrälliset tutkimusmenetelmät (5 op)

Proseminaari ja Tiedonhankinnan perusteet TAI harjoittelu ja tutkimukseen perehtyminen

 • VKTA4200 Proseminaari (9–10 op)
 • LIB1THP Tiedonhankinnan perusteet (1 op)

TAI

 • KLAA4100 Kasvatustieteelliseen tutkimukseen perehtyminen (5 op)
 • VKTA3005 Harjoittelu: tutustuminen varhaiskasvatukseen toimintaympäristöihin (5 op)

Lisätietoja

Tarkat tiedot varhaiskasvatustieteen aineopinnoista, opintojen suoritustavoista ja ilmoittautumisesta löytyvät avoimen yliopiston www-sivuilta.

Avainsanat

 • varhaiskasvatustiede
 • kasvatustiede

Hakuneuvonta

Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto / Opiskelijapalvelut

Käyntiosoite:
Alvar Aallon katu 9 (Ruusupuisto), 4. krs, ovi B4

Postiosoite:
PL 35
40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Sähköposti: avoneuvo@avoin.jyu.fi
Puhelin: 040 576 7760
http://www.avoin.jyu.fi