Sosiaalityön maisteriohjelmat ja opintojen suorittaminen ennen hakua avoimessa yliopistossa

Oletko suorittanut korkeakoulututkinnon ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa? Voit hakea aiemman tutkintosi perusteella sosiaalityön maisteriopintoihin. Opiskele sosiaalityön maisteriohjelmien hakuun tarvittavat alan perus- ja aineopinnot Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa.

Sosiaalityön maisteriohjelman suoritettuasi tunnet sosiaalitieteiden ja sosiaalityön keskeiset käsitteet sekä tärkeimmät teoriat ja teoriaperinteet. Sinulla on laaja-alainen yhteiskuntatieteellinen osaaminen sosiaalityön rakenteelliseen sekä yksilö-, perhe ja yhteisölähtöiseen asiakas- ja asiantuntijatyöhön.

Opintojen jälkeen voit työskennellä vaativissa sosiaalityön ammatillisissa tehtävissä ja asiantuntijana monialaisissa yhteistyöverkostoissa. Sinulla on perusvalmiudet toimia organisaatioiden johtotehtävissä sekä projektien ja kehittämishankkeiden johtajana. Maisterintutkinto antaa valmiudet myös tieteellisiin jatko-opintoihin.

Jyväskylän yliopistossa sosiaalityön maisteriopinnot on mahdollista opiskella humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa joko Jyväskylässä tai Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Tutustu sosiaalityön maisteriohjelmiin ja niihin hakemiseen. 

Haku ja opiskelijavalinta sosiaalityön maisteriohjelmiin

Sosiaalityön maisterikoulutuksen yhteisvalinnassa voi hakea korkeakoulujen kevään yhteishaussa Itä-Suomen, Jyväskylän, Lapin ja Turun yliopistoihin.  Seuraava hakuaika ilmoitetaan Opintopolku.fi-palvelussa.

Jyväskylän yliopistossa on kevään 2023 yhteishaussa humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan maisteriopintoihin yhteensä 50 paikkaa: Jyväskylässä 20 aloituspaikkaa ja Kokkolan yliopistokeskuksen maisteriopintoihin 30 aloituspaikkaa.

Hakukelpoisuuteen edellytetään korkeakoulututkinnon lisäksi tai sen osana valmiiksi suoritetut ja kootut sosiaalityön aineopinnot. Aineopintokokonaisuus tulee olla suoritettu vähintään hyvin tiedoin (kokonaisuuden arvosana 3 viisiportaisella asteikolla).

Tutustu  hakutietoihin huolellisesti jo etukäteen:

Opinnot JYU avoimessa yliopistossa ennen hakua

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa sosiaalityön perusopinnot (25 op) ja sosiaalityön aineopinnot (40 op), jotka edellytetään maisteriohjelmiin hakevalta. Opiskelu aloitetaan aina perusopintotasoisista opinnoista, jotka suoritettuasi voit jatkaa edelleen aineopintotasoisiin opintoihin.

Jos olet suorittanut sosionomin (AMK) tutkinnon ammattikorkeakoulussa, saat hyväksiluettua 15 opintopistettä sosiaalityön perusopintoihin sisältyvistä opintojaksoista (yhteensä 25 op) ja 10 opintopistettä sosiaalityön aineopintojen opintojaksoista (yhteensä 40 op).

Sosionomi (AMK) -tutkinnolla Jyväskylän yliopiston sosiaalityön maisteriohjelmiin hakiessasi et tarvitse opintokokonaisuustodistusta perusopinnoista. Muut yliopistot saattavat sen kuitenkin edellyttää. Aineopinnoista sen sijaan tarvitset todistuksen hakua varten.

Sosiaalityön perusopintojen opiskelu vie aikaa noin 0,51 vuotta. Aineopintoihin on puolestaan hyvä varata aikaa noin 1,52 vuotta. Opiskeluun kuluvaan aikaan vaikuttavat opinnoista myönnettävät korvaavuudet sekä opiskeluun käytössä oleva aika.

Jos tähtäät kevään 2023 yhteishakuun huomioi, että opintokokonaisuustodistus valmiiksi suoritetusta sosiaalityön aineopintokokonaisuudesta tulee toimittaa Opintopolku.fi -palveluun 6.4.2023 klo 15.00 mennessä. Aikatauluta opintosi siten, että aikaa jää opettajille opintosuoritustesi arviointiin ja sinulle itsellesi opintokokonaisuustodistuksen tilaamiseen ja sen toimittamiseen Opintopolku.fi -palveluun (varaa aikaa todistuksen tilaamiseen muutamia viikkoja).

Maisterin tutkinnon suorittaminen Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Jos tulet valituksi, opiskelu humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkinto-opiskelijana pääkampuksella alkaa hakua seuraavana syksynä. Maisteritutkinnon (laajuus 120 op) suorittaminen vie aikaa päätoimisesti opiskellen noin n. 22,5 vuotta. Opiskeluun kuluvaan aikaan vaikuttavat opinnoista mahdollisesti myönnettävät korvaavuudet sekä opiskeluun käytössä oleva aika.

Opiskelutavat

Humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylässä opiskelu tapahtuu suurimmaksi osaksi lähiopetuksena. Oppiaineella on käytössä läsnäololinjaus, sillä pääosa opetuksesta annetaan lähiopetuksena kampusalueella, mikä edellyttää opiskelijoiden paikalla oloa.

Opinnoissa on keskeistä keskustelut ja vuorovaikutus niin opettajan kanssa kuin muidenkin opiskelijoiden kesken. Muita opiskelutapoja ovat mm. verkko-opetus (huomioiden erityisesti sosnet-yliopistoverkoston tarjonta) ja itsenäinen opiskelu.

Maisteriopintojen rakenne

Maisterivaiheen opinnot koostuvat sosiaalityön syventävistä opinnoista (100 op) ja muista akateemisista opinnoista (20 op).

Sosiaalityön syventävät opinnot sisältävät seuraavat osa-alueet: tutkimustaidot, vaativa asiantuntijuus, johtaminen ja kehittäminen sekä sosiaalityön eri tehtäväkentät.

Opintoihin sisältyy myös kolmas käytännön harjoittelu, joka suoritetaan 40 päivän aikana sosiaalityön asiantuntija-, johtamis- tai kehittämistehtävissä.

Sosiaalityön substanssiopintoja tukee metodiopintojen jatkuminen, joka mahdollistaa niin kvalitatiivisten kuin kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien hyödyntämisen maisterin tutkielmassa. Maisterintutkielma (30 op) laajuisena päättää syventävät opinnot.

 

Opintojen ohjaus ja HOPS

Sinulla on koko maisterivaiheen ajan mahdollisuus saada ohjausta opintoihisi ja niissä edistymiseen.

Opintojen alussa laadit henkilökohtaisen opintosuunnitelmasi (HOPS) SISU-opintotietojärjestelmään. Osallistut myös oppiaineen infotilaisuuksiin opintojen aloittamisesta, maisteriseminaarityöskentelystä sekä maisterintutkielman tekemisestä.

Opintojen alun ohjauksessa aiempien opintojesi ja tutkinnon vaikutus maisterivaiheen opintoihin tarkistetaan mahdollisten täydentävien opintojen osalta. 
 

Tutustu myös maisteritutkinnon suorittamiseen Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa. Yliopistokeskuksessa sosiaalityötä voi opiskella työssäkäyville aikuisille sopivilla opiskelutavoilla, ja opetus tapahtuu iltaisin ja viikonloppuisin.