Ohjeita opetussuunnitelmien muuttuessa 2020

Oh­jeet JY:n so­si­aa­li­työn ai­neo­pin­not en­nen 1.8.2020 aloit­ta­neil­le, opin­to­jaan jat­ka­vil­le opis­ke­li­joil­le

1.8.2020 alkaen Jyväskylän yliopiston avoimen yliopiston sosiaalityön aineopintojen opetussuunnitelma muuttuu, uusi opetussuunnitelma on lukuvuosille 2020-2023.

Sosiaalityön aineopinnot ovat jatkossa 40 opintopistettä nykyisen 60 opintopisteen sijaan. Merkittävimmät muutokset uudessa opetussuunnitelmassa aineopintojen osalta 1.8.2020 alkaen ovat:

  • STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op) -opintojaksoa ei voi enää suorittaa avoimessa yliopistossa uudessa opetussuunnitelmassa (40 op).

  • STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) -opintojakso ei sisälly sosiaalityön aineopintoihin (40 op). Jakson voi kuitenkin suorittaa erillisenä ylimääräisenä opintojaksona.

  • STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op) -opintojakso on muutettu uudessa opetussuunnitelmassa opintojaksoksi STOA2008 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (5 op). Opintojaksot vastaavat toisiaan.

  • STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet (5 op) -opintojakso on muutettu uudessa opetussuunnitelmassa opintojaksoksi STOA2007 Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet (5 op). Opintojaksot vastaavat toisiaan.

Sosiaalityön perusopintojen laajuus ja opintojaksot säilyvät entisellään.

Nykyisen opetussuunnitelman (60 op) (ops-kausi 2017-2020) siirtymäaika

Opetussuunnitelmakauden 2017-2020 opintokokonaisuuksien siirtymäajaksi on Jyväskylän yliopisto määritellyt yhden vuoden eli 1.8.2020-31.7.2021. Tämä tarkoittaa, että avoimen yliopiston opiskelijoilla on 31.7.2021 asti aikaa saada sosiaalityön aineopinnot valmiiksi ns. vanhan opetussuunnitelman mukaisesti (60 op).

Voit totta kai jatkaa opintojasi koko opinto-oikeutesi ajan ilman lisämaksuja (sisältäen STOA7005 -opintojakson). Mutta jos suunnittelet suorittavasi STOA2006-opintojakson, niin tee se lukuvuoden 2020-2021 aikana, jolloin sen suorittaminen on vielä mahdollista JY:n päätöksen mukaisesti. 

Opinnot voi myös halutessaan tehdä loppuun 40 opintopisteen mukaisesti 1.8.2020 alkaen. Tätä toimintatapaa suositellaan lämpimästi! Maksettuja opintomaksuja ei kuitenkaan hyvitetä, jos siirryt tekemään opintosi uuden opetussuunnitelman (40 op) mukaisesti.

Opintokokonaisuuden laajuuden muutos ei vaikuta mahdollisuuteesi edetä maisteriopintoihin. Useimpiin maisteriohjelmien hakukohteisiin on tähänkin asti riittänyt 35 op:n laajuiset aineopinnot.

STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op) -opintojakso on suoritettavissa avoimessa yliopistossa enää yhden lukuvuoden ajan. Ja ennen kuin voit suorittaa STOA2006:n käytännön harjoittelua, on jakson edeltävät opinnot oltava tehtynä. STOA2006:n suorittaminen on mahdollista vielä lv. 2020-2021 aikana niillä opiskelijoilla, jotka ovat aloittaneet sosiaalityön aineopintojen (60 op) opiskelun opetussuunnitelmakauden 2017-2020 aikana.

Jotta avoin yliopisto pystyy mahdollistamaan vuoden siirtymäajalla sosiaalityön aineopintojen 60 op:n laajuisen kokonaisuuden ja erityisesti STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op) -opintojakson suorittamisen niille, joilla siihen on voimassa oleva opinto-oikeus, ilmoittautuminen opintokokonaisuuteen (60 op) joudutaan sulkemaan jo kevätlukukaudella 2020.

Sosiaalityön aineopintojen (40 op) opetussuunnitelma lv. 2020-2023 

So­si­aa­li­työn toi­min­taym­pä­ris­tö 10 op

STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op)
STOA2008 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (5 op)

Suorittamatta jakso STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut-> tee jakso
STOA2008 Sosiaaliturva ja sosiaalipalvelut (5 op)

Asian­tun­ti­juus ja am­ma­til­li­set käy­tän­nöt 20 op

STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op)
STOA2004 Sosiaalioikeus (5 op) 
STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op)
STOA2007 Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet  (5 op)

Suorittamatta jakso STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisosiaalityön perusteet -> tee jakso
STOA2007 Lapsi- ja perhesosiaalityön perusteet (5 op)

Tutkielmaopinnot 10 op

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)


STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma

Uudessa opetussuunnitelmassa STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) -opintojakso on ylimääräinen erillinen jakso, joka ei sisälly sosiaalityön aineopintoihin (40 op). Sosiaalityön aineopintojen (60 op) opintokokonaisuuteen ilmoittautuneet voivat tehdä sen opinto-oikeutensa puitteissa.

Kun teet jakson opetussuunnitelman siirtymäaikana 31.7.2021 mennessä ja myös kaikki muut ns. vanhan opetussuunnitelman mukaiset opinnot, niin silloin opintokokonaisuuden todistus voidaan kirjoittaa 60 op opintokokonaisuudesta.  Mutta jos teet jakson valmiiksi vasta 31.7.2021 jälkeen, niin silloin jakso jää  aineopintojen (40 op) ulkopuoliseksi ylimääräiseksi jaksoksi.

STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op)

Tee opintojakso lukuvuoden 2020-2021 aikana siirtymäajan puitteissa. Ilmoittaudu jaksolle myöhemmin tulevien ohjeiden mukaisesti. Jos teet jakson opetussuunnitelman siirtymäaikana 31.7.2021 mennessä ja myös kaikki muut ns. vanhan opetussuunnitelman mukaiset opinnot, niin silloin opintokokonaisuuden todistus voidaan kirjoittaa 60 op opintokokonaisuudesta. 

Opiskelijat, jotka ovat aloittaneet sosiaalityön aineopintojen (60 op) opiskelun opetussuunnitelmakauden 2017-2020 aikana, voivat  suorittaa STOA2006:n vielä lv. 2020-2021 aikana.

Lähitieteeseen perusopinnot tehneet opintojen täydentäjät (HUOM 16.4.2020! Alla olevaan voi tulla muutoksia 1.8.2020 alkaen)

Oletko tehnyt lähitieteestä opintoja ja saanut ohjeen täydentää aiempia opintojasi opintojaksoilla STOP1001 Sosiaalityön johdanto, 5 op, ja STOP1006 Sosiaalityön käytäntö I, 5 op? Tee puuttuva/t jakso/t 1.8.2020 voimaan astuneen uuden opetussuunnitelman mukaisesti.