Ohjeita opetussuunnitelmien muuttuessa 2017

Oh­jeet JY:n so­si­aa­li­työn ai­neo­pin­not en­nen 1.8.2017 aloit­ta­neil­le, opin­to­jaan jat­ka­vil­le opis­ke­li­joil­le

Jos olet aloittanut JY:n sosiaalityön aineopintojen opiskelun lukuvuosina 2014-2017 voimassa olleen opetussuunnitelman aikana, voit siirtyä suorittamaan opintosi valmiiksi 1.8.2017 voimaan astuneen lukuvuosien 2017-2020 opetussuunnitelman mukaisesti. Voit korvata lähes kaikki aiemman opetussuunnitelman mukaiset jaksot opiskelemalla vastaavan uuden opetussuunnitelman opintojakson.

So­si­aa­li­työn toi­min­taym­pä­ris­tö 10 op

STOA094 Sosiaalisten ongelmien teoreettisia jäsennyksiä 5 op
STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut 5 op

Suorittamatta jakso STOA094 -> tee jakso
STOA2001 Sosiaaliset ongelmat ja eriarvoisuus (5 op)

Suorittamatta jakso STOA097 tai sen verkkokurssi tai kirjallisuusosio -> tee jakso tai sen vastaava osio
STOA097 Sosiaalihuolto ja sosiaalipalvelut (5 op)

Asian­tun­ti­juus ja am­ma­til­li­set käy­tän­nöt 10 op

STOA111 Sosiaalityön työmenetelmät ja vuorovaikutustaidot (5 op)
STOA112 Lastensuojelu- ja aikuissosiaalityön perusteet (5 op) 
STOA160 Käytännöt II (10 op)

Suorittamatta jakso STOA111 -> tee jakso
STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä

Suorittamatta jaksot STOA112 -> tee jakso
STOA2002 Lapsi-, perhe- ja nuorisososiaalityön perusteet (5 op)

Suorittamatta jakso STOA160 -> tee jakso
STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op)

So­si­aa­li­työn oi­keu­del­li­set pe­rus­teet 10 op

STOA131 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, luento, 4 op
STOA142 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, kirjallisuus, 4 op
STOA141 Sosiaalityön oikeudelliset perusteet, harjoitukset, 2 op

Kaikki kolme jaksoa suorittamatta -> tee jaksot
STOA2004 Sosiaalioikeus (5 op)
STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op)

Tehtynä STOA131 ja suorittamatta jaksot STOA142 ja STOA141 tai tehtynä STOA131 ja STOA142 mutta suorittamatta STOA141 -> tee jakso
STOA2003 Aikuissosiaalityön perusteet (5 op)

-> HUOM! Tässä tapauksessa opintokokonaisuuden laajuudeksi kokonaisuustodistukseen tulee 59 op (ei siis tarvitse täyttyä 60 op) tai 49 op niillä, jotka eivät tee kandijaksoa.

So­si­aa­li­tie­tei­den me­ne­tel­mät 10 op

YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät, 5 op
STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset, 5 op

Molemmat jaksot suorittamatta -> tee jaksot
YFIA200 Kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetelmät (5 op)
STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Suorittamatta jakso STOA250 -> tee jakso
STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op)

Kan­di­daa­tin tut­kiel­mao­pin­not 10 op

STOA705 Kandidaatin tutkielma ja kandidaatinseminaari, 10 op

Suorittamatta jakso STOA705 -> tee jakso 
STOA7005 Kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op), valitse sopiva ryhmä Korpissa

-> HUOM! Jos sinulla on aiempi kandidaatin- tai maisterintutkinto, jaksoa STOA7005 ei tarvitse suorittaa, vaan opintokokonaisuuden laajuudeksi kokonaisuustodistukseen tulee 50 op (tai 49 op tai 53 op)

Lähitieteeseen perusopinnot tehneet opintojen täydentäjät

Oletko tehnyt lähitieteestä opintoja ja saanut oppiaineen koulutussuunnittelijalta ohjeen täydentää aiempia opintojasi opintojaksoilla YFIP110 Sosiaalityön johdanto, 5 op, ja STOA156 Sosiaalityön käytäntö I, 3 op? Tee puuttuva/t jakso/t 1.8.2017 voimaan astuneet uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Opintojaksot ovat sosiaalityön perusopintojen opintojaksot STOP1001 Sosiaalityön johdanto, 5 op, ja STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I, 5 op.