Usein kysyttyä avoimen väylästä sosiaalityön tutkintokoulutukseen

Haku ja opiskelijavalinta

Milloin voin hakea? Hakea voit kerran vuodessa korkeakoulujen kevään yhteishaussa (seuraava haku ilmoitetaan Opintopolku.fi-palvelussa).
Olen suorittanut korkeakoulututkinnon yliopistossa/ammattikorkeakoulussa. Onko avoimen väylä minua varten? Avoimen väylän sijaan sinun kannattaa tutustua hakumahdollisuuksiin suoraan maisterivaiheeseen eli sosiaalityön maisteriohjelmiin. Lue tästä maisteriohjelmien valintaperusteet.

Avoimen väylän haussa sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelmaan valituksi voi tulla vain hakija, jolla ei ole korkeakoulututkintoa.
Voinko hakea Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelmaan avoimen väylän lisäksi myös todistusvalinnan tai valintakoevalinnan kautta?
Kyllä, hakuvaihtoehdot eivät sulje toisiaan pois. 
Mitä liitteitä tarvitsen hakua varten ja mihin mennessä ne tulee toimittaa? Kevään 2022 yhteishaussa liitteitä koskeva ohje Opintopolku.fi:ssa on seuraava: "Jos hakemuksen perusteena olevat opinnot valmistuvat hakukeväänä hakuajan päättymisen jälkeen, hakijan tulee toimittaa 6.4.2022 klo 15.00 mennessä opintosuoritusote siihen mennessä suoritetuista opinnoista ja hakijan itsensä kirjoittama vapaamuotoinen selvitys kesken olevista opintojaksoista. Todistus ja/tai rekisteriote valmiista opintokokonaisuuksista tulee toimittaa 3.6.2022 klo 15.00 mennessä."

Liitteet toimitetaan sähköisesti Opintopolku.fi -palvelun kautta (tiedostot ladataan järjestelmässä täytetyn hakemuksen liitteeksi).
Miten perus- ja aineopinnot saa koottua eli, miten tilaan opintokokonaisuustodistuksen avoimessa yliopistossa suorittamistani opinnoista? Tilaa opintokokonaisuustodistus valmistuneista sosiaalityön perus- ja aineopinnoista ja lisää se Opintopolku.fi -palvelussa täyttämäsi hakemuksen liitteeksi. Lue tästä ohje todistuksen tilaamiseen. Huomioi, että todistuksen toimittaminen voi viedä aikaa noin 3-4 viikkoa tilauksesta.

Jos opintosi valmistuvat vasta huhti-toukokuun aikana, toimita 7.4. mennessä opintosuoritusote siihen mennessä suorittamistasi opintojaksoista (ks. hakuliitteitä koskeva ohje edellä). Lue tästä ohje opintosuoritusotteen tilaamiseen.
Miten ja milloin opiskelijan valinnan tuloksista ilmoitetaan?
Opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan Opintopolku.fi-palvelussa. Lue lisää opiskelijavalinnan tulosten julkaisuaikataulusta.
Kuinka paljon hakijoita on ollut aikaisempina vuosina? Katso tämän verkkosivun alaosassa olevista linkeistä tilastotietoja Jyväskylän yliopiston opiskelijavalinnasta.
Miten SORA-lainsäädäntö vaikuttaa hakuvaiheessa?
Katso ohjeistus hakijalle Opintopolku.fi -palvelussa tai yliopiston verkkosivuilla. Tämä tulee opinnoissa ajankohtaiseksi viimeistään sosiaalityön harjoittelujen yhteydessä.
Kehen voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää hakuun ja tutkinto-opiskeluun liittyvistä asioista?
Sosiaalityön tutkinto-opiskelua koskevien kysymysten osalta voit ottaa yhteyttä humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan koulutussuunnittelija Ainoriitta Pölläseen. Yleisissä hakuasioissa voit ottaa yhteyttä JYU:n Hakijapalveluihin.
 


Väyläopinnot avoimessa yliopistossa ennen hakua

Miten ilmoittaudun opintoihin? Lue tästä ohjeet opintoihimme ilmoittautumiseen.
Miten suunnittelen opintoni?
Lue tästä ohjeet sosiaalityön opintojen aloittamiseen. Tutustu myös opintojen malliaikataulutuksiin sivun alalaidassa.

Voit myös laatia henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) väyläopinnoistasi ja saada siitä palautteen opintoneuvojaltamme.
Lue tästä ohjeet HOPS:n laatimiseen.
Kuinka paljon opintojen suorittamiseen sisältyy lähiopetusta?
Sosiaalityön perusopinnoissa STOP1006 Sosiaalityön käytännöt I (5 op) -opintojaksoon sisältyy 10 työpäivän käytännön harjoittelu. Aineopinnoissa lähiopetusta on opintojaksoilla STOA2005 Asiakastyön taidot sosiaalityössä (5 op) ja STOA250 Kvalitatiivisten ja kvantitatiivisten menetelmien tutkimusharjoitukset (5 op).

Viestintä- ja kieliopintojen kurssit suoritetaan osallistumalla Jyväskylässä tai Helsingissä järjestettävään lähiopetukseen, jossa on 80 %:n läsnäolovelvollisuus.
Mitä viestintä- ja kieliopintojen kursseja minun tulee suorittaa hakua varten? Lue tästä ohjeet hakua varten suoritettavista kursseista. Sivulta löydät myös suorat linkit kursseille ilmoittautumiseen.
Voinko suorittaa väyläopintoja jossain toisessa yliopistossa?
Voit suorittaa sosiaalityön perus- ja aineopinnot hakua varten myös jossain toisessa yliopistossa. Perus- tai aineopintokokonaisuus kannattaa kuitenkin suorittaa valmiiksi siinä avoimessa yliopistossa, jossa olet sen opiskelun aloittanut.

Jos suoritat
sisällöllisesti vastaavia viestintä- ja kieliopintojen kursseja hakua varten jossain toisessa avoimessa yliopistossa, sinun tulee hakea niistä korvaavuuspäätös Jyväskylän yliopiston Monikielisen akateemisen viestinnän keskukselta (Movi). Lue tästä ohjeet korvaavuuspäätöksen hakemiseen.
Milloin väyläopintojen tulee olla valmiina?
Kevään 2022 yhteishaussa hakuliitteet tulee toimittaa Opintopolku.fi -palvelun kautta viimeistään 3.6.2022 klo 15.00. Liitteiden toimittamisesta ohjeistetaan tarkemmin hakulomakkeella.

Opintosuoritusten arviointiin ja rekisteröintiin on hyvä varata aikaa n. 4 viikkoa. Näin ollen viimeiset opintosuoritukset on hyvä palauttaa arvioitavaksi viimeistään huhtikuun 2022 loppuun mennessä, jotta voit toimittaa edellytettävät hakuliitteet määräaikaan mennessä. Huomioithan opintojaksoilla ilmoitetut arviointiinottopäivät, joiden mukaisesti tehtävät otetaan arviointiin. 

 

Kandidaatin ja maisterin tutkintojen suorittaminen humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa

Miten opintoni alkavat hakua seuraavana syksynä? Entä voinko saada tukea opintojeni suunnitteluun ja aloittamiseen?
Opiskelija tekee opintojen alussa SISU-opintotietojärjestelmään henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS), minkä kautta hän sekä ilmoittautuu opintojaksojen toteutuksille ko. lukukautena että malliajoituksen avulla suunnittelee aikataulutusta tuleville periodeille.

Avoimen väylän kautta valituksi tulleet opiskelijat osallistuvat oppiaineen yhteisiin infotilaisuuksiin yliopisto-opintojen aloittamisesta. Jos kandidaatin tutkinnon valmistuminen on lähellä, opiskelija voi osallistua myös infoon maisteriseminaarityöskentelystä ja maisterintutkielman tekemisestä. Kandidaatin tutkinnon valmistuminen on kuitenkin opintojen alussa ensisijaista suhteessa maisterin tutkinnon aloittamiseen.

Avoimen väylän kautta valitut täydentävät sosiaalityön aineopintoja tiedekunnan opetuksessa opintojaksoilla STOA2006 Sosiaalityön käytännöt II (10 op), STOA7005 kandidaattiseminaari ja kandidaatintutkielma (10 op) ja YFIA7010 Kypsyysnäyte (0 op). Opintojaksojen ajoituksesta on hyvä keskustella koulutussuunnittelijan kanssa, sillä ne edellytetään esitiedoiksi osaan syventävistä opinnoista. Opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa sosiaalityön syventäviä opintoja jo kandivaiheessa. Ensisijaisesti suositellaan kuitenkin kandidaatin tutkinnon suorittamista valmiiksi ennen maisterivaiheeseen jatkamista.

Opiskelijalla on koko kandidaatti- että maisterivaiheen ajan mahdollisuus saada ohjausta opintoihinsa ja niissä edistymiseen. Oppiaineen opiskelijat ovat aktiivisia, mikä näkyy mm. oppiaineen kanssa järjestettävissä yhteisissä tapahtumissa kuten kahvihetkinä tai illanviettoina, joihin eri vaiheen opiskelijat ovat tervetulleita.
Missä vaiheessa aiemmat opintoni siirretään Jyväskylän yliopiston opintorekisteriin? Kaikkien uusien opiskelijoiden aiemmat opinnot käydään läpi syksyllä tutkinto-opintojen alkaessa. Kaikki opintojen siirrot ja/tai hyväksilukuasiat käsitellään elo-syyskuussa järjestettävien yhteisten infotilaisuuksien jälkeen tilaisuuksissa annettujen ohjeisen mukaisesti.

Se, että opinnot eivät ole vielä Jyväskylän yliopison opintorekisterissä siinä vaiheessa kun ottaa opintopaikan vastaan tai aloittaa opinnot ei ole ongelma. Näin ollen asiaan liittyen ei ole tarvitse olla yhteydessä koulutuksen yhteyshenkilöihin kesällä vaan asiasta ohjeistetaan yksityiskohtaisesti alkusyksyn infotilaisuuksissa.
Miten tutkinto-opiskelu eroaa avoimessa yliopistossa opiskelusta? Opiskelu on päätoimista ja tapahtuu sosiaalityön oppiaineessa osallistumalla opetukseen arkisin. Suurin osa opetuksesta on lähiopetuksena tapahtuvaa kontaktiopetusta. Oleellinen osa opiskelua on vuorovaikutus niin opettajan kuin kanssaopiskelijoiden kesken mm. keskusteluiden kautta. Opetukseen osallistuu usein myös vierailevia luennoitsijoita ja asiantuntijoita. Oppiaineella on käytössään läsnäololinjaus, joka selkeyttää asiaa.

Täysin verkko-opetuksena tai itsenäisesti opiskellen on mahdollista suorittaa yksittäisiä opintojaksoja.

Kandidaattivaiheessa vapaavalintaisten opintojen osuus on maisterivaihetta suurempi. Opinnot on mahdollista valita Jyväskylän yliopiston laajasta opintotarjonnasta. Lisäksi vapaavalintaisiin opintoihin voi sisällyttää avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja ja siten nopeuttaa valmistumistaan.
Onnistuuko yliopistossa opiskelu, jos on perheellinen / asuu toisella paikkakunnalla / ei pääse lähiopetukseen paikalle?
Onnistuu maisterivaiheen osalta, mutta se vaatii myös opiskelijalta enemmän, kuten esimerkiksi sitoutumista siihen, että matkustaa paikalle opetukseen ja on valmis tekemään töitä tavoitteensa eteen. Sosiaalityön kandidaattivaiheen opinnot järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena. Maisterivaiheessa verkko-opetuksessa tai itsenäisesti opiskellen voi suorittaa muutamia sosiaalityön syventävien opintojen opintojaksoja.

Asia kannattaa otta puheeksi koulutussuunnitteljan kanssa heti tutkinto-opintojen alkuvaiheessa.
Millaista kielitaitoa vaaditaan yliopistollisissa opinnoissa? Miten kielitaitoa voi parantaa ennen kuin hakee sisään yliopistoon? Voiko tutkinto-opiskelijana opiskella lisää kieliä? Sosiaalityön kandidaatti- ja maisteriohjelmat ovat suomenkielisiä eli opetusta annetaan pääsääntöisesti suomen kielellä. Maisterivaiheessa yksittäisiä opintojaksojen suorituskielenä on englanti.

Kandidaatin tutkintoon suoritetaan 15 op viestintä- ja kieliopintoja, jotka sisältyvät avoimen väylän kautta hakevalta edellytettäviin väyläopintoihin. Opiskelija voi edelleen parantaa viestintä- ja kieliosaamistaan Monikielisen akateemisen viestinnän keskuksen (MOVI) kieliopintojen avulla. Suosittuja kieliä viime vuosien valinnoissa ovat olleet kotimaisten lisäksi mm. ranska ja espanja englannin rinnalla. Lisäksi tutkinto-opiskelija voi opiskella perusteet suomalaisesta viittomakielestä tai vaikka arabiasta.

Milloin saa sosiaalityöntekijän pätevyyden? Ja mikä taho sen myöntää ja pitääkö sitä hakea? Kun opiskelijalla on sosiaalityöstä pääaineen laajuiset akateemiset opinnot ja ylempi yliopistollinen tutkinto, hän hakee Valviran ohjeistuksen mukaan sosiaalityöntekijän pätevyyttä. Opiskelijaa ohjeistetaan asiasta tarkemmin valmistumisvaiheessa.

Tilapäisenä toimiminen laillistetun ammattihenkilön tehtävissä (Valvira).