Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus - monitieteiset opinnot

Monitieteiset opinnot johdattavat tutustumaan kestävään kehitykseen eri tieteenalojen näkökulmista. Ympäristö, vastuullisuus ja ihminen -opinnot tarjoavat tutkittua tietoa ja näkemystä yhteisestä ympäristöstämme bio- ja ympäristötieteiden, kauppatieteiden ja yhteiskuntatieteiden alueilta.

Meidän ympäristömme on myös tulevien sukupolvien ympäristö. Mitä elämä maapallolla edellyttää? Kuinka luonnonvaroja voi käyttää kestävästi? Ja mitä oikeastaan on kestävä kehitys? Entä mitä se on liiketoiminnan näkökulmasta?

Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus -monitieteiset opinnot kokoaa yhteen tutkittua tietoa ja eri tieteiden näkökulmia ajankohtaisiin ympäristökysymyksiin. Näistä opinnoista saa tiukkaa faktaa ja tietoa siitä mitä elämä maapallolla on ja kuinka se voisi jatkua vielä pitkään tuleville sukupolville.  

Voit poimia näistä monitieteisistä opinnoista omiin tarpeisiisi parhaiten soveltuvat opintojaksot tai opiskella kaikki tarjolla olevat kuusi jaksoa. 

Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus -monitieteiset opinnot sopivat:  

 • kaikille ympäristöstä ja sen tilasta kiinnostuneille
 • ympäristökysymysten parissa työskenteleville
 • heille, jotka haluavat vaikuttaa kehitykseen tietoon perustuen
 • luonnontieteistä, yhteiskuntatieteistä ja kauppatieteistä innostuneille
 • kaikille: opinnoissa ei ole pohjakoulutusvaatimuksia - vain kemian opintojakso edellyttää lukion 1. kemian kurssia vastaavia tietoja

Valitse Ympäristö, ihminen ja vastuullisuus -opintojen jaksoista sopivimmat:

Suoritetut opinnot näkyvät opintosuoritusotteessa, joiden liitteeksi opiskelija saa halutessaan yhteenvedon näiden opintojen jaksoista. Kullekin opintojaksolle ilmoittaudutaan ko. opintojakson linkin kautta. Opintomaksu on 15 e / opintopiste.

Opintojakso & linkki ilmoittautumiseen Aikataulu Suoritustapa & esitietovaatimus Opintojakson sisältö

Elämän perusedellytykset maapallolla, 5 op

Syyslukukaudella lmoittautumisaika 1.8.-14.9.2020

Toteutus syyslukukaudella 1.9.-31.12.2020.

TAI

Ilmoittautumisaika alkuvuodesta 2020.

Toteutus kevätlukukaudella 2021. 
Syyslukukaudella 2020 opintojakson suorittaminen edellyttää verkkotyöskentelyyn, ryhmätyöskentelyyn ja lähitapaamisiin osallistumista (la 19.9. ja la 24.10) sekä oppimistehtävien hyväksytyn suorittamisen.

Kevätlukukaudella 2021 on kurssin etäsuoritusvaihtoehto, jossa on itsenäisesti suoritettavat oppimistehtäväkokonaisuudet.

Ei esitietovaatimuksia
Käsitellään biotieteiden
keskeisiä teemoja pääosin
globaalista näkökulmasta.

Teemat ovat
 • Tieteellinen ajattelutapa
 • Energiavirrat
 • Ilmakehän ilmiöt
 • Ilmasto ja ilmastonmuutos
 • Fotosynteesi
 • Aineiden kierrot sekä
 • Biomit

Luonnonvarojen kestävän käytön perusteet, 3op

Ilmoittautumisaika 1.10.2020-14.11.2020.

Toteutusaika 1.10.2020-31.1.2021. 
Itsenäisesti suoritettavat kirjalliset tehtävät

Ei esitietovaatimuksia
Opinnot koostuvat neljästä teemallisesta kokonaisuudesta: 

1) Mitä ovat luonnonvarat? Luennoilla käsitellään elollisia ja elottomia, uusiutuvia ja uusiutumattomia, aineellisia ja aineettomia luonnonvaroja ja ekosysteemipalveluita sekä näiden suhdetta luonnon monimuotoisuuteen.  

2) Kestävyyden ja kestävän kehityksen aatehistoria, keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet sekä kansainväliset ja kansalliset instituutiot, sopimukset, hallinta ja politiikka. Luennoilla syvennytään lisäksi ekologiseen, taloudelliseen sekä yhteiskunnalliseen kestävyyteen.  

3) Mittaaminen ja seuranta. Käydään läpi YK:n kestävän kehityksen mittaamisen kriteerit. Luennoilla perehdytään siihen kuinka luonnonvarojen hyödyntäminen ihmisentarpeisiin heikentää elinympäristöjen tilaa ja kuinka näitä asioita mitataan.  

4) Luonnonvarojen tuotannon yleiset perusteet. Tämän kurssin viimeinen osa pohjustaa kaikille yhteisillä asioilla kolmea kurssia joissa keskitytään yksityiskohtaisemmin kalatalouteen, vesistöjen- ja terrestristen alueiden luonnonvaroihin.

Elinympäristön kemia 2 op

Vinkki! Katso professori Mika Petterssonin puheenvuoro Kemia muuttaa maailmaa
Ilmoittautumisaika ensimmäisen toteutukseen 27.10.-10.12.2020 ja toiseen toteutukseen keväällä 2021.

Kurssin toteutusaika 11.12.2020-12.3.2021 TAI touko-heinäkuu 2021.
Verkkokurssi, joka suoritettavissa itsenäisesti suoritettavilla tehtävillä

Esitietovaatimuksena suositellaan lukion kemian 1. kurssin tai vastaavan tietoja. 
Johdantokurssi kemian merkityksestä, käytännön sovelluksista ja kemian ilmiöistä luonnossa, teollisuudessa ja ihmisen elinympäristössä. Tämän kurssin suoritettuaan opiskelija 
 • ymmärtää kemian merkityksen yhteiskunnassa  
 • tiedostaa kemian roolin yhteiskunnassa tieteenä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen mahdollisuutena  
 • tunnistaa kemiallisten ilmiöiden yhteyden arkipäivän elämään  
 • tunnistaa ja hallitsee kemiallisia prosesseja, jotka liittyvät luonnonilmiöihin ja luonnon kiertokulkuun  
 • tuntee vihreän kemian perusperiaatteet  
 • tuntee elinympäristöön liittyviä tyypillisiä kemiallisia ilmiöitä ja reaktioita

Johdatus kestävään kehitykseen, 5 op 

Ilmoittautumisaika 1.11.2019-30.9.2020.

Toteutusaika 1.11.2019-31.12.2020. 
Itsenäiset kirjalliset tehtävät

Ei esitietovaatimuksia
Kestävän kehityksen historialliset lähtökohdat ja muotoutuminen osaksi yhteiskuntatieteitä. Kestävä kehitys yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueilla: 
 • Ilmastopolitiikka 
 • Ruokaturva  
 • Kestävän talouden kysymykset   
 • Kulttuurinen kestävyys

CEMA2330 Introduction to Responsible Business 4 op 

 

Ilmoittautumisajat:
1.9.-15.10.2020
ja
30.10.-13.12.2020
Itsenäiset kirjalliset tehtävät

Edeltävinä opintoina opintojakso Johdatus kestävään kehitykseen (5 op), ks. yllä
 
 • Global sustainability challenges 
 • Concept of sustainable development 
 • Concepts of corporate social responsibility and corporate sustainability 
 • Threats and business possibilities related to sustainability 
 • Sustainability practices in business

 

Näin ilmoittaudut:

Jokaiselle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen. Ilmoittautumislinkki on ylläolevassa taulukossa. Opintojaksojen maksu (15 e / opintopiste) maksetaan jaksokohtaisesti. Jaksoja voi suorittaa myös yksittäisinä kursseina.