Opintosuoritusten arviointi ja palaute

Omista opintosuorituksista sekä omasta oppimisesta ja edistymisestä saatava palaute on tärkeä osa opiskelua. Sen tarkoituksena on tukea oppimista ja nostaa esiin niin vahvoja kuin kehittämistä vaativia puolia opiskelijasta oppijana.

Palautetta kannattaa hyödyntää aktiivisesti oman oppimisen edistämiseksi, ja se kannattaa suhteuttaa omiin tavoitteisiin ja omaan arvioon opintosuorituksesta. Joillakin opintojaksoilla palautetta annetaan jo suorituksen aikana. Henkilökohtaisen palautteen lisäksi opettaja voi antaa ryhmäpalautetta. 

Opintosuoritukset arvioidaan JYUn tutkintosäännön mukaisesti opintojakson osaamistavoitteisiin perustuen. Useimmilla oppiaineilla on lisäksi erilliset, tarkentavat arviointikriteerit. Arvosanan lisäksi opintosuorituksesta saa usein myös palautteen kirjallisena tai suullisena. Palautteessa opettaja perustelee antamansa arvosanan, kertoo tehtävän ansiot ja mahdolliset puutteet sekä esittää kehittämisehdotuksia.

Osallistuminen verkko- tai lähiopetukseen reaaliaikaisesti voi olla pakollinen ja arvioitava osa jakson toteutusta. Tutkielmien arviointikriteerit kerrotaan seminaarityöskentelyn alussa.

Jos opintojakson tehtävät eivät ole hyväksyttävissä, opettaja palauttaa ne työstettäviksi. Opiskelija kehittää tehtävää saamansa palautteen perusteella. Tehtävän työstäminen on tärkeä osa oppimisprosessia. Palautteen vastaanottaminen voi herättää monenlaisia tunteita, eivätkä arvioijan ja opiskelijan näkemykset tehdystä työstä välttämättä kohtaa. Tällöin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä palautteen antaneeseen opettajaan ja keskustella annetusta tai saadusta palautteesta.

Tentti

Tenttisuorituksista annetaan usein vain numeerinen arvosana tai arviointi hyväksytty–hylätty. Vaikka tentistä ei yleensä anneta kirjallista palautetta, ei kannata epäröidä ottaa yhteyttä tentin arvioijaan, jos haluaa henkilökohtaista palautetta tenttivastauksesta tai on kysyttävää tentin arvioinnista. Palautetta kannattaa pyytää myös silloin, kun joutuu uusimaan tentin, sillä tentaattorilta voi saada hyviä neuvoja tenttialueen opiskeluun ja tentissä vastaamiseen.

Oppimistehtävä

Oppimistehtävä voi koostua hyvin erilaisista tehtävistä. Yksi yleinen tehtävämuoto on essee. Sen arvioinnissa otetaan huomioon esseekirjoittamiselle yleisesti asetettujen vaatimusten toteutuminen. Hyvän esseen pohjana on perusteltu ja selkeä näkökulma, joka säilyy kautta koko esseen. Lähdekirjallisuuteen on perehdytty huolellisesti, mutta lähteiden sisältöjä ei ole referoitu, vaan teoreettinen tieto on yhdistetty kirjoittajan omiin näkemyksiin ja pohdintoihin. Tärkeimmät käsitteet on ymmärretty oikein, ja niitä on osattu käyttää johdonmukaisesti. Lähdekirjallisuudessa esitettyjä ajatuksia on tarkasteltu monipuolisesti sekä kriittisesti perustellen. Myös omat väitteet on perusteltu huolellisesti. Teksti etenee sujuvasti ja jäsentely on looginen. Hyvään esseehen kuuluu myös viimeistelty kieliasu. Samat periaatteet koskevat myös pääsääntöisesti muita opiskelukirjoittamisen tekstilajeja.

Verkkokurssi

Verkkokurssilla aktiivinen osallistuminen on yleensä osa jakson arviointia. Lisäksi verkkokurssilla on erilaisia tehtäviä, jotka huomioidaan arvioinnissa jakson ohjeiden mukaisesti. Tehtävät voivat olla itsenäisiä tai ryhmässä tehtäviä. Voit saada myös vertaispalautetta toisilta opiskelijoita.

Lisätietoja arvioinnista: