Arviointia ohjaavat kriteerit: Oppimistehtävä

Oppimistehtävän arviointia ohjaavat kriteerit

Opintosuoritus arvioidaan kokonaisuutena ja arviointiin vaikuttavat oppimateriaalin käyttö, vastauksen asiasisältö sekä tieteellinen viestintä.

Arvosana 5

 • Vastaus on perustellusti rajattu ja noudattaa tehtävänantoa.
 • Kaikkia tehtävänannon teemoja on käsitelty tasapainoisesti ja kytketty asianmukaisesti oppimateriaalin sisältöihin.
 • Oppimateriaalia on käytetty monipuolisesti vertaillen, yhdistellen ja eri näkökulmia esiin tuoden.
 • Vastaus etenee sujuvasti johdannosta pohdintaan muodostaen eheän kokonaisuuden.
 • Vastaus osoittaa tieteellistä, kriittistä tai oivaltavaa ajattelua.
 • Lähdeviittaukset ja -luettelo sekä tekstin jäsennys ja kieliasu ovat tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaiset.
 • Vastaus osoittaa erinomaista aiheen hallintaa.
 • Oppimisprosessin itsearviointi on ansiokasta.

Arvosana 4

 • Vastaus on perustellusti rajattu ja noudattaa tehtävänantoa.
 • Kaikkia tehtävänannon teemoja on käsitelty tasapainoisesti ja kytketty asianmukaisesti oppimateriaalin sisältöihin.
 • Oppimateriaalia on käytetty monipuolisesti yhdistellen ja eri näkökulmia esiin tuoden.
 • Vastaus etenee sujuvasti johdannosta pohdintaan muodostaen eheän kokonaisuuden.
 • Vastaus osoittaa tieteellistä ajattelua.
 • Lähdeviittaukset ja -luettelo sekä tekstin jäsennys ja kieliasu ovat pääosin tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaiset.
 • Vastaus osoittaa kiitettävää aiheen hallintaa.
 • Opiskelija on arvioinut oppimisprosessiaan monipuolisesti.

Arvosana 3

 • Tehtävänantoon vastataan asianmukaisesti oppimateriaalin pohjalta.
 • Oppimateriaalia on käytetty eri näkökulmia esiin tuoden.
 • Teemojen käsittelyssä ja oppimateriaalin käytössä voi olla epätasapainoa ja vastauksessa voi olla jossain määrin oppimateriaalin tekstin toistoa.
 • Tehtävänannon teemat on käsitelty, ja ne on kytketty oppimateriaalin sisältöihin.
 • Lähdeviittaukset ja -luettelo sekä tekstin jäsennys ja kieliasu noudattavat suurelta osin tieteellisen kirjoittamisen periaatteita.
 • Vastaus osoittaa hyvää aiheen hallintaa.
 • Opiskelija on arvioinut oppimisprosessiaan.

Arvosana 2

 • Vastauksessa on tuotu esille joitakin keskeisiä käsitteitä ja teorioita, mutta tehtävänannon teemojen käsittely jää suppeaksi tai jokin oleellinen osa tehtävänantoa on jäänyt pois.
 • Oppimateriaalin käyttö on epätasapainoista.
 • Oppimateriaalia on hyödynnetty, mutta vastaus perustuu osittain muuhun kuin opintojakson oppimateriaaliin.
 • Vastauksessa on epäjohdonmukaisuutta.
 • Vastauksessa on väärinymmärryksiä tai virheellistä tietoa.
 • Omat näkökulmat ovat irrallisia ja perustelemattomia.
 • Vastauksessa on runsaasti oppimateriaalin tekstin toistoa, jolloin opiskelijan oma ymmärrys ei tule esille.
 • Lähdeviittauksissa ja -luettelossa sekä tekstin kieliasussa on puutteellisuuksia.
 • Vastaus osoittaa tyydyttävää aiheen hallintaa.
 • Opiskelija on arvioinut oppimisprosessiaan niukasti.

Arvosana 1

 • Vastauksessa on tuotu esille joitakin keskeisiä käsitteitä, mutta tehtävänannon teemojen käsittely jää hyvin suppeaksi tai jokin oleellinen osa tehtävänantoa on jäänyt pois.
 • Oppimateriaalin käyttö on epätasapainoista. Esimerkiksi vastaus perustuu pääosin yhteen lähteeseen, vaikka tehtävässä on muutakin oppimateriaalia.
 • Vastauksessa on käytetty paljon muita lähteitä kuin oppimateriaalia, mutta oppimateriaalia on kuitenkin jossain määrin hyödynnetty.
 • Kokonaisuus on epäjohdonmukainen.
 • Vastauksessa on väärinymmärryksiä tai virheellistä tietoa.
 • Omat näkökulmat ovat irrallisia ja perustelemattomia.
 • Vastauksessa on runsaasti lähteiden suoraa kopiointia, jolloin opiskelijan oma ymmärrys ei tule esille.
 • Lähdeviittauksissa ja -luettelossa sekä tekstin kieliasussa on selkeitä puutteita.
 • Vastaus osoittaa välttävää aiheen hallintaa.
 • Opiskelija on arvioinut oppimisprosessiaan hyvin niukasti tai itsearviointi puuttuu kokonaan.

Hylätty

 • Vastaus ei vastaa tehtävänantoa.
 • Vastauksesta on jäänyt pois jokin keskeinen osa-alue.
 • Vastaus on kirjoitettu arkitietoon tai suurelta osin omiin mielipiteisiin perustuen.
 • Vastaus perustuu pääosin tai kokonaan muihin lähteisiin kuin opintojakson oppimateriaaliin.
 • Jotain tehtävänannon kannalta keskeistä lähdettä ei ole käytetty lainkaan.
 • Vastaus on jäsentymätön.
 • Vastaus on liian niukka tai ylittää huomattavasti suosituspituuden.
 • Lähteiden ja lähdeviitteiden käytössä on suuria puutteellisuuksia.
 • Vastauksessa on plagiointia.
 • Itsearviointi puuttuu.