Arviointia ohjaavat kriteerit: Verkkotentti

Verkkotentin arviointia ohjaavat kriteerit

Tentti arvioidaan asteikolla 1-5/hylätty.

5 = Erinomainen
Olennaiset tenttikysymyksiin sisältyvät asiat esitetty kattavasti tenttimateriaalin pohjalta. Edellisen tason lisäksi tiedon ja eri näkökulmien syvällinen pohdinta (kuitenkin tiiviisti ja jäsentyneesti). Asioiden välisten suhteiden ymmärrys selvästi näkyvissä. Vastauksessa on havainnollistettu ja sovellettu opittuja asioita taitavasti ja monipuolisesti, ja siinä näkyy vertaileva ja arvioiva ote. Kuvattujen asioiden painoarvo ja käsittelynäkökulma on selkeästi argumentoitu. Vastauksen kieliasu on huoliteltu. Lähteiden käyttö on monipuolista, vertailevaa ja yhdistelevää. Viittaukset on merkitty ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on reflektoinut tenttisuoritustaan itsearvioinnissa.

4 = Kiitettävä
Lähes kaikki tenttikysymysten kannalta olennaiset asiat esitetty. Edellisen tason lisäksi hyvin jäsentynyt, täsmällinen ja huoliteltu vastaus. Asiaa käsitelty monista eri näkökulmista ja kattavasti. Vastauksesta välittyy selkeästi soveltava, yhdistelevä ja asioita toisiinsa suhteuttava ote. Lähteitä on käytetty monipuolisesti ja lähdeviittaukset on merkitty asianmukaisesti. Opiskelija on reflektoinut tenttisuoritustaan itsearvioinnissa. Itsearvioinnin puuttuminen voi vaikuttaa arvosanaan.

3 = Hyvä
Useita tenttimateriaaleihin ja -kysymyksiin sisältyviä olennaisia asioita esitetty, yhdistelty ja havainnollistettu, ei merkittäviä virheellisyyksiä. Teksti on kirjoitettu johdonmukaisesti ja selkeästi. Vastaus on hyvin rajattu. Eroaa edellisestä tasosta merkittävästi siinä, että vastauksessa on tunnistettavissa myös havainnollistaminen ja soveltaminen sekä asioiden kokonaisvaltainen hahmottaminen. Lähteitä on käytetty monipuolisesti ja niihin on viitattu johdonmukaisesti. Opiskelija on reflektoinut tenttisuoritustaan itsearvioinnissa. Itsearvioinnin puuttuminen voi vaikuttaa arvosanaan.

2 = Tyydyttävä
Esitetty tenttimateriaalin ja -kysymysten kannalta olennaisia asioita, kuitenkin ylimalkaisesti ja/tai pinnallisesti. Vastauksessa on käsitteiden määrittelyä, mutta siinä saattaa olla joitakin virheitä tai määrittely on niukkaa. Havainnollistaminen vähäistä ja/tai vastaus heikosti jäsentynyt. Lähteiden käyttämisessä ja/tai lähteisiin viittaamisessa on puutteita, eikä opiskelijan oma osaaminen tule riittävästi esille. Tentin itsearviointi saattaa olla niukka tai se puuttuu.

1 = Välttävä
Keskeisten käsitteiden käyttämisessä ja/tai määrittelyssä selkeitä puutteita. Vastauksessa käsitelty vain yhtä tai vain hyvin harvoja tenttikysymysten kannalta olennaisia seikkoja. Vastaus on jäsentymätön ja siinä voi olla asiavirheitä. Lähteiden käyttämisessä ja/tai lähteisiin viittaamisessa on selkeitä puutteita, eikä opiskelijan oma osaaminen tule riittävästi esille. Tentin itsearviointi on niukka tai se puuttuu.

0 = Hylätty
Vastauksessa seuraavia piirteitä: Asiasisältö tiedollisesti hyvin niukka, esille tuodut asiat epäolennaisia tai tenttikysymyksen ulkopuolelta, vastattu yleistiedon perusteella (ns. arkitietomainen vastaus; kytkös tenttimateriaaliin hyvin heikko, epäselvä), sisältää merkittäviä asiavirheitä. Lähdeviittauksissa vakavia puutteita tai ne puuttuvat kokonaan. Itsearviointia ei ole tehty. Opiskelija syyllistyy vilppiin. Ks. Vilpin ja plagioinnin välttäminen avoimessa yliopistossa.