Oppimistehtävän arviointikriteerit

 

Arvolauseet 4–5

 • Erinomaisessa ja kiitettävässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut annetun tehtävänannon pohjalta informatiivisen, monipuolisen ja kattavan esseen.
 • Oppimistehtävässä on sovellettu kaikkia lähteitä tarkoituksenmukaisesti ja näkyvästi annettujen kysymysten erittelyssä.
 • Eri lähteiden näkökulmia on arvioitu, vertailtu ja yhdistelty toisiinsa siten, että aiheen kannalta keskeiset teoriat ja käsitteet tulevat sujuvasti esille.
 • Tekstissä esiintyy myös perusteltuja omia pohdintoja, sovelluksia ja kriittisiä huomioita.
 • Teksti on kauttaaltaan selkeästi jäsenneltyä ja etenee johdonmukaisesti niin, että kaikki tehtävänannon osa-alueet on käsitelty tasapainoisesti.
 • Lähdeviittaukset on merkitty asianmukaisesti ja oppimistehtävän ulkoasu on huoliteltu.
 • Arvolauseessa 5 tulee lisäksi esille opiskelijan omaperäinen ja luova tapa jäsentää tehtävänannon haettua asiaa.

Arvolause 3

 • Hyvässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut annetun tehtävänannon pohjalta esseen, jossa aihealueen keskeiset teoriat ja käsitteet tulevat hyvin esille.
 • Oppimistehtävässä on hyödynnetty kaikkia lähteitä, mutta niiden annin arviointi, yhdistely ja vertailu jäävät satunnaiseksi.
 • Teksti voi olla luonteeltaan hieman mekaanista, persoonatonta ja referoivaa, joskin hyvin informatiivista. Kriittinen pohdinta voi myös olla vähäistä.
 • Lähdemerkinnöissä voi olla pientä epätarkkuutta.
 • Kokonaisuudessaan esseessä on kuitenkin johdonmukaisesti ja yhtenäisesti käsitelty kaikkia tehtävänannon osa-alueita.

Arvolauseet 1–2

 • Tyydyttävässä ja välttävässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut tehtävänannon pohjalta hajanaisen ja pintapuolisen esseen. Kaikkia tehtävänannon kysymyksiä ja osa-alueita ei ole tarkasteltu.
 • Lähdemateriaalin hyödyntäminen voi myös olla epätasaista, nojautuen vahvasti esim. yhteen lähteeseen muiden jäädessä taustalle.
 • Tiedon yhdistely, vertailu ja kriittinen arviointi puuttuvat lähes kokonaan.
 • Tekstin jäsennys ei ole selkeä, jolloin siitä voi olla hankala hahmottaa johdonmukaista kokonaiskertomusta.
 • Aiheen kannalta olennaisia teorioita ja käsitteitä on kuitenkin onnistuttu tuomaan ymmärrettävästi esille ja niitä on pyritty soveltamaan tehtävänannon mukaisesti.
 • Lähdeviittauksissa on joitain puutteellisuuksia.
 • Arvosanalla 1 arvioitu oppimistehtävä sisältää jotain hyväksyttyyn tehtävään riittävää.

Hylätty

 • Oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut esseen, jossa on selkeitä sisällöllisiä puutteita tehtävänantoon nähden.
 • Keskeisiä teorioita ja käsitteitä ei ole tarkasteltu ja sovellettu riittävän perusteellisesti tai tarkoituksenmukaisesti.
 • Jokin olennainen osa tehtävänantoa on saattanut jäädä huomioimatta.
 • Lähdemateriaalin hyödyntämisessä on puutteita, esim. jotain tiettyä peruslähdettä ei ole käytetty riittävästi tai ei lainkaan tekstin tuottamisessa.
 • Teksti saattaa olla luonteeltaan vahvasti referoivaa, jopa kopioivaa.
 • Lähdeviittaukset on merkitty puutteellisesti tai ne puuttuvat kokonaan.