Eri suoritustapojen arviointikriteerit

Tältä sivulta löydät oppimistehtävän, lähitentin ja verkkotentin arviointikriteerit.
Oppimistehtävän arviointikriteerit

Arvolauseet 4–5

 • Erinomaisessa ja kiitettävässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut annetun tehtävänannon pohjalta informatiivisen, monipuolisen ja kattavan esseen.
 • Oppimistehtävässä on sovellettu kaikkia lähteitä tarkoituksenmukaisesti ja näkyvästi annettujen kysymysten erittelyssä.
 • Eri lähteiden näkökulmia on arvioitu, vertailtu ja yhdistelty toisiinsa siten, että aiheen kannalta keskeiset teoriat ja käsitteet tulevat sujuvasti esille.
 • Tekstissä esiintyy myös perusteltuja omia pohdintoja, sovelluksia ja kriittisiä huomioita.
 • Teksti on kauttaaltaan selkeästi jäsenneltyä ja etenee johdonmukaisesti niin, että kaikki tehtävänannon osa-alueet on käsitelty tasapainoisesti.
 • Lähdeviittaukset on merkitty asianmukaisesti ja oppimistehtävän ulkoasu on huoliteltu.
 • Arvolauseessa 5 tulee lisäksi esille opiskelijan omaperäinen ja luova tapa jäsentää tehtävänannon haettua asiaa.

Arvolause 3

 • Hyvässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut annetun tehtävänannon pohjalta esseen, jossa aihealueen keskeiset teoriat ja käsitteet tulevat hyvin esille.
 • Oppimistehtävässä on hyödynnetty kaikkia lähteitä, mutta niiden annin arviointi, yhdistely ja vertailu jäävät satunnaiseksi.
 • Teksti voi olla luonteeltaan hieman mekaanista, persoonatonta ja referoivaa, joskin hyvin informatiivista. Kriittinen pohdinta voi myös olla vähäistä.
 • Lähdemerkinnöissä voi olla pientä epätarkkuutta.
 • Kokonaisuudessaan esseessä on kuitenkin johdonmukaisesti ja yhtenäisesti käsitelty kaikkia tehtävänannon osa-alueita.

Arvolauseet 1–2

 • Tyydyttävässä ja välttävässä oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut tehtävänannon pohjalta hajanaisen ja pintapuolisen esseen. Kaikkia tehtävänannon kysymyksiä ja osa-alueita ei ole tarkasteltu.
 • Lähdemateriaalin hyödyntäminen voi myös olla epätasaista, nojautuen vahvasti esim. yhteen lähteeseen muiden jäädessä taustalle.
 • Tiedon yhdistely, vertailu ja kriittinen arviointi puuttuvat lähes kokonaan.
 • Tekstin jäsennys ei ole selkeä, jolloin siitä voi olla hankala hahmottaa johdonmukaista kokonaiskertomusta.
 • Aiheen kannalta olennaisia teorioita ja käsitteitä on kuitenkin onnistuttu tuomaan ymmärrettävästi esille ja niitä on pyritty soveltamaan tehtävänannon mukaisesti.
 • Lähdeviittauksissa on joitain puutteellisuuksia.
 • Arvosanalla 1 arvioitu oppimistehtävä sisältää jotain hyväksyttyyn tehtävään riittävää.

Hylätty

 • Oppimistehtävässä opiskelija on kirjoittanut esseen, jossa on selkeitä sisällöllisiä puutteita tehtävänantoon nähden.
 • Keskeisiä teorioita ja käsitteitä ei ole tarkasteltu ja sovellettu riittävän perusteellisesti tai tarkoituksenmukaisesti.
 • Jokin olennainen osa tehtävänantoa on saattanut jäädä huomioimatta.
 • Lähdemateriaalin hyödyntämisessä on puutteita, esim. jotain tiettyä peruslähdettä ei ole käytetty riittävästi tai ei lainkaan tekstin tuottamisessa.
 • Teksti saattaa olla luonteeltaan vahvasti referoivaa, jopa kopioivaa.
 • Lähdeviittaukset on merkitty puutteellisesti tai ne puuttuvat kokonaan.

 

Lähitentin arviointikriteerit ja arvosteluasteikko

Arvolauseet 4–5

 • Erinomaisessa ja kiitettävässä vastauksessa perehtyneisyys tenttikirjallisuuteen on näkyvissä. Vastaus on jäsennelty, monipuolinen ja kattava.
 • Kirjallisuutta on hyödynnetty tarkoituksenmukaisesti suhteessa tenttitehtävään.
 • Tehtäväalueen keskeiset käsitteet ja teoriat on tuotu esille selkeästi ja ymmärrettävästi, ja niitä on mahdollisesti sovellettu käytännön esimerkkiin tai omiin kokemuksiin.
 • Vastaus on hyvin jäsennelty ja etenee johdonmukaisesti keskittyen olennaiseen.
 • Kirjoittaja osoittaa kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä eri näkökulmien yhdistelyyn sekä tuo omaa päättelyprosessiaan esille.
 • Arvolauseessa 5 tulee lisäksi esille opiskelijan omaperäinen ja luova tapa jäsentää asia.

Arvolause 3

 • Hyvässä vastauksessa aihealueen peruskäsitteet ja teoriat on tuotu riittävän monipuolisesti, selkeästi ja sopivalla tarkkuustasolla esille.
 • Tenttitehtävään sisältyviin kysymyksiin on vastattu, joskin niiden tarkastelutavoissa ja jäsentelyssä voi olla epätasapainoa.
 • Vastaus voi olla luonteeltaan hieman persoonaton eli referoiva ja luetteloiva, joskin asiapitoinen. Vastauksessa on kuitenkin riittävästi soveltavaa otetta.

Arvolauseet 1–2

 • Tyydyttävässä ja välttävässä tenttivastauksessa on tuotu välttävät perusasiat esille, mutta usein niukkaan tyyliin ja pinnallisesti.
 • Vastaus on jäsentymätön eikä hahmotu sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka heijastaisi opiskelijan perusteellista ja kokonaisvaltaista aihealueen ymmärrystä.
 • Vastauksessa voi olla joissakin kohdin virheellistä tietoa
 • Oma pohdinta, jos sellaista tehtävässä on pyydetty, puuttuu kokonaan tai on niukkaa.
 • Arvosanalla 1 arvioitu vastaus sisältää jotain hyväksyttyyn tehtävään riittävää asiaa.

Hylätty

 • Tenttivastauksessa on selkeitä puutteita peruskäsitteiden ja teoriatiedon esittämisessä.
 • Teksti ei perustu riittävällä tavalla tentittävään kirjallisuuteen, vaan mukana on paljon arkista mielipidekirjoitusta.
 • Vastaus on sisällöllisesti epäjohdonmukainen ja/tai siihen sisältyy virheellistä tietoa.

Arvosteluasteikko (pisteet, arvosana)

 • vähintään 90 % maksimipisteistä 5 = erinomainen
 • vähintään 80 % maksimipisteistä 4 = kiitettävä
 • vähintään 70 % maksimipisteistä 3 = hyvä
 • vähintään 60 % maksimipisteistä 2 = tyydyttävä
 • vähintään 50 % maksimipisteistä 1 = välttävä
 • alle 50 % maksimipisteistä hylätty

 

Verkkotentin arviointikriteerit ja arvosteluasteikko

Arvolauseet 4–5

 • Erinomainen ja kiitettävä vastaus on selkeästi jäsennelty ja johdonmukainen. Kaikkiin tenttikysymyksiin on vastattu monipuolisesti, kattavasti ja tasapainoisesti. Kirjoittaja osoittaa kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan ja eri näkökulmien yhdistelyyn sekä tuo omaa päättelyprosessiaan esille.
 • Vastauksessa näkyy perehtyneisyys tenttikirjallisuuteen, jota on hyödynnetty tarkoituksenmukaisesti suhteessa tenttitehtäviin. Eri lähteiden näkökulmia on arvioitu, vertailtu ja yhdistelty toisiinsa siten, että aiheen kannalta keskeiset teoriat ja käsitteet tulevat sujuvasti esille. Tekstissä esiintyy myös kirjallisuuden kautta perusteltuja omia pohdintoja, sovelluksia ja kriittisiä huomioita.
 • Lähdeviittaukset on merkitty verkkotentin ohjeiden ja tieteellisesti käytännön mukaisesti.
 • Arvolauseessa 5 tulee lisäksi esille opiskelijan omaperäinen ja luova tapa jäsentää asia.

Arvolause 3

 • Hyvässä vastauksessa tenttitehtäviin on vastattu, joskin niiden tarkastelutavoissa ja jäsentelyssä voi olla epätasapainoa. Vastaus voi olla luonteeltaan hieman persoonaton eli referoiva ja luetteloiva, joskin asiapitoinen. Vastauksessa on kuitenkin riittävästi soveltavaa otetta ja omat sovellukset pohjautuvat lähdemateriaaleihin.
 • Vastauksessa on hyödynnetty kaikkia tenttitehtäviin soveltuvia lähteitä, mutta niiden annin arviointi, yhdistely ja vertailu jäävät satunnaiseksi. Aihealueen peruskäsitteet ja teoriat on tuotu esille riittävän monipuolisesti, selkeästi ja sopivalla tarkkuustasolla.
 • Lähdemerkinnöissä voi olla pientä epätarkkuutta.

Arvolauseet 1–2

 • Tyydyttävässä ja välttävässä tenttivastauksessa on tuotu perusasiat esille, mutta usein niukkaan tyyliin ja pinnallisesti. Kaikkia tenttitehtäviä tai niiden osa-alueita ei ole tarkasteltu. Vastaus on jäsentymätön eikä heijasta kirjoittajan kokonaisvaltaista aihealueen ymmärrystä. Oma pohdinta on niukkaa ja pintapuolista. Vastauksessa voi olla joissakin kohdin virheellistä tietoa.
 • Lähdemateriaalin hyödyntäminen voi olla epätasaista ja esimerkiksi nojautua vahvasti vain yhteen lähteeseen. Tiedon yhdistely, vertailu ja kriittinen arviointi puuttuvat lähes kokonaan.
 • Lähdemerkinnöissä on epätarkkuutta.
 • Arvosanalla 1 arvioitu vastaus sisältää jotain hyväksyttyyn tehtävään riittävää.

Hylätty

 • Hylätyssä tenttivastauksessa täyttyy yksi tai useampia seuraavista seikoista:
  • Vastauksessa on selkeitä puutteita peruskäsitteiden ja teoriatiedon esittämisessä eikä esitettyjä käsitteitä tai teorioita ole sovellettu riittävän perusteellisesti tai tarkoituksenmukaisesti. Vastaus on sisällöllisesti epäjohdonmukainen ja/tai siihen sisältyy virheellistä tietoa.
  • Vastaus ei perustu riittävällä tavalla tentittävään kirjallisuuteen, vaan mukana voi olla esimerkiksi arkista mielipidekirjoitusta. Lähdemateriaalin hyödyntämisessä on puutteita, tai jotain peruslähdettä ei ole käytetty riittävästi tai lainkaan tekstin tuottamisessa.
  • Lähdeviittaukset on merkitty puutteellisesti tai ne puuttuvat kokonaan.
 • Tenttikohtaisesti ilmoitetaan, jos tentin hyväksymiseen edellytetään kaikkien tenttitehtävien läpäiseminen vähintään välttävällä suorituksella.

Arvosteluasteikko, kun suoritus pisteytetään (pisteet, arvosana)

 • vähintään 90 % maksimipisteistä 5 = erinomainen
 • vähintään 80 % maksimipisteistä 4 = kiitettävä
 • vähintään 70 % maksimipisteistä 3 = hyvä
 • vähintään 60 % maksimipisteistä 2 = tyydyttävä
 • vähintään 50 % maksimipisteistä 1 = välttävä
 • alle 50 % maksimipisteistä = hylätty