Lähitentin arviointikriteerit ja arvosteluasteikko

 

Arvolauseet 4–5

 • Erinomaisessa ja kiitettävässä vastauksessa perehtyneisyys tenttikirjallisuuteen on näkyvissä. Vastaus on jäsennelty, monipuolinen ja kattava.
 • Kirjallisuutta on hyödynnetty tarkoituksenmukaisesti suhteessa tenttitehtävään.
 • Tehtäväalueen keskeiset käsitteet ja teoriat on tuotu esille selkeästi ja ymmärrettävästi, ja niitä on mahdollisesti sovellettu käytännön esimerkkiin tai omiin kokemuksiin.
 • Vastaus on hyvin jäsennelty ja etenee johdonmukaisesti keskittyen olennaiseen.
 • Kirjoittaja osoittaa kykyä laajojen kokonaisuuksien hallintaan sekä eri näkökulmien yhdistelyyn sekä tuo omaa päättelyprosessiaan esille.
 • Arvolauseessa 5 tulee lisäksi esille opiskelijan omaperäinen ja luova tapa jäsentää asia.

Arvolause 3

 • Hyvässä vastauksessa aihealueen peruskäsitteet ja teoriat on tuotu riittävän monipuolisesti, selkeästi ja sopivalla tarkkuustasolla esille.
 • Tenttitehtävään sisältyviin kysymyksiin on vastattu, joskin niiden tarkastelutavoissa ja jäsentelyssä voi olla epätasapainoa.
 • Vastaus voi olla luonteeltaan hieman persoonaton eli referoiva ja luetteloiva, joskin asiapitoinen. Vastauksessa on kuitenkin riittävästi soveltavaa otetta.

Arvolauseet 1–2

 • Tyydyttävässä ja välttävässä tenttivastauksessa on tuotu välttävät perusasiat esille, mutta usein niukkaan tyyliin ja pinnallisesti.
 • Vastaus on jäsentymätön eikä hahmotu sellaiseksi kokonaisuudeksi, joka heijastaisi opiskelijan perusteellista ja kokonaisvaltaista aihealueen ymmärrystä.
 • Vastauksessa voi olla joissakin kohdin virheellistä tietoa.
 • Oma pohdinta, jos sellaista tehtävässä on pyydetty, puuttuu kokonaan tai on niukkaa.
 • Arvosanalla 1 arvioitu vastaus sisältää jotain hyväksyttyyn tehtävään riittävää asiaa.

Hylätty

 • Tenttivastauksessa on selkeitä puutteita peruskäsitteiden ja teoriatiedon esittämisessä.
 • Teksti ei perustu riittävällä tavalla tentittävään kirjallisuuteen, vaan mukana on paljon arkista mielipidekirjoitusta.
 • Vastaus on sisällöllisesti epäjohdonmukainen ja/tai siihen sisältyy virheellistä tietoa.

Arvosteluasteikko (pisteet, arvosana)

 • vähintään 90 % maksimipisteistä 5 = erinomainen
 • vähintään 80 % maksimipisteistä 4 = kiitettävä
 • vähintään 70 % maksimipisteistä 3 = hyvä
 • vähintään 60 % maksimipisteistä 2 = tyydyttävä
 • vähintään 50 % maksimipisteistä 1 = välttävä
 • alle 50 % maksimipisteistä = hylätty